Newsletter "Onderhandelingscomité 348"

art3


Zaventem, 13 juli 2014

Newsletter 2014-45 : Onderhandelingscomité 348

Ontwerp omzendbrief betreffende het algemene referentiekader van “bijzondere bijstand” in de lokale politie

Ontwerp Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake heropneming in de politiediensten en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het KB van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (technisch KB)

varia
Terugbetaling consultatie curatieve geneesheren

download pdf