Brillenproblematiek – stand van zaken

Zaventem, 26 april 2010

Brillenproblematiek – stand van zaken.
Geachte leden.

Velen onder u zullen zich wellicht de vraag stellen welke de stand van zake is in de procedure die wij aanhangig hebben gemaakt bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Deze zaak werd bij de Rechtbank ingeleid op 16.10.2009. Zoals te verwachten heeft de overheid echter een dag eerder een nieuw M.B. laten verschijnen dewelke de oude richtlijnen met terugwerkende kracht zou bevestigen.
Hierna een uittreksel uit het bewuste M.B.

“Van de kostprijs van elk glas of elke contactlens, in voorkomend geval verminderd met de tussenkomst van de ziekteverzekering, wordt 75 % terugbetaald met een maximum van 150 euro per glas of per contactlens.
Bij de hernieuwing van correctieglazen of contactlenzen, wordt de financiële tussenkomst bedoeld in het tweede lid slechts toegekend mits wijziging in de dioptrie en na het verstrijken van een periode van twee jaar sinds de vorige tussenkomst. ».
Slotbepaling
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2001 en buiten werking treedt op 1 januari 2007.

Zoals u zult merken is er in dit nieuw M.B. geen sprake meer van het montuur van de bril.
Tevens zou dit M.B. uitwerking hebben met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007.

Wat deze terugwerkende kracht betreft heeft onze organisatie een procedure tot vernietiging gestart bij de Raad van State.

Wat betreft de burgerlijke procedure voor de Rechtbank van Eerste aanleg betreft, moeten wij u echter mededelen dat de Rechtbank beslist heeft dat de pleidooien plaats zullen hebben op 24/11/2011. U leest goed beste leden – 2011.

Wij zullen bijgevolg nog veel geduld moeten hebben, ook wat betreft de procedure voor de Raad van State.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte via onze nationale site en ons maandblad ARGUMENT.

Marc TIELEMANS

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..