Uitbreiding Rechtshulp (art 52 WPA) en Zaakschade (art 53 WPA)

Op 31 december 2010 verscheen in het Staatsblad een wijziging aan de Wet op het Politieambt – meer bepaald een aanpassing van de artikelen 52 en 53.
Door aanpassing van artikel 52 is het actueel niet meer vereist om minstens 1 dag afwezigheid om gezondheidsredenen te hebben om beroep te kunnen doen op de Rechtshulp.
Deze uitbreiding van de Rechtshulp (art 52) en Zaakschade (art 53) was voor het VSOA Politie steeds een prioriteit welke met de publicatie (zie hieronder) eindelijk gefinaliseerd wordt.

29 december 2010 – Wet houdende diverse bepalingen
../..
Wijzigingen van de wet op het politieambt

Art. 75. In artikel 52 van de wet op het politieambt, gewijzigd bij de wetten van 7 december 1998 en 15 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, tweede lid, worden de woorden « daad die minstens één dag afwezigheid om gezondheidsredenen heeft veroorzaakt » vervangen door de woorden « schadelijk feit »;

2° in § 3 wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende : « § 3. De rechtshulp kan naar gelang van het geval door de gemeente, de meergemeentezone of door de Staat worden geweigerd wanneer de politieambtenaar een louter morele schadevergoeding nastreeft. De politieambtenaar aan wie de rechtshulp aldus wordt geweigerd, kan, op zijn vraag, zijn standpunt uiteenzetten binnen de tien dagen volgend op de weigeringsbeslissing. De beslissing wordt vervolgens bevestigd of gewijzigd. »;

3° in § 4, eerste lid, worden de woorden « , tweede en derde lid, » ingevoegd tussen de woorden « overeenkomstig § 3 » en de woorden « en uit de rechterlijke beslissing blijkt »;

4° § 5 wordt aangevuld met twee leden, luidende :
« De Koning bepaalt de nadere regels van de tenlasteneming van de rechtshulp voor politieambtenaren die door een andere dienst worden aangewend.

De Koning bepaalt tevens in welke gevallen politieambtenaren door een andere dienst worden aangewend zoals bedoeld in het vierde lid. ».

Art. 76. In artikel 53 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 december 1998 en 15 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « of ingevolge » ingevoegd tussen de woorden « voor de zaakschade die hij, in » en de woorden « zijn functies »;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 7, luidende :
« § 7. De Koning bepaalt de nadere regels van de tenlasteneming van de zaakschade voor politieambtenaren die door een andere dienst worden aangewend.

De Koning bepaalt tevens in welke gevallen politieambtenaren door een andere dienst worden aangewend zoals bedoeld in het eerste lid. »

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..