Aanvraag van een overheidspensioen – Nieuwe procedure !

art2

Zaventem, 18 juli 2012

Aanvraag van een overheidspensioen – Nieuwe procedure !

In het kader van het elektronisch pensioendossier (Capelo) wordt de procedure om het overheidspensioen aan te vragen grondig gewijzigd. Papieren dossiers (oude procedure) In de oude procedure moest het personeelslid dat op pensioen wou gaan zijn aanvraag richten tot zijn werkgever, waarna het papieren dossier met volledig overzicht van de loopbaan en alle inlichtingen nodig voor de pensioenberekening werden overgemaakt aan PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector). Met de stopzetting van het papieren dossier en de vervanging ervan door een elektronisch dossier verliest deze werkwijze zijn betekenis. In deze context is het belangrijk om te herhalen dat de PDOS geen papieren dossiers meer aanvaardt voor oppensioenstellingen vanaf 1 januari 2013. Elektronische dossiers (nieuwe procedure) In de nieuwe procedure moet het personeelslid zich onmiddellijk wenden tot de PDOS. Hij kan dit doen met het nieuwe sterk vereenvoudigd aanvraagformulier. Voortaan is er trouwens een apart pensioenaanvraagformulier voor het rustpensioen ( document openen)  en voor het overlevingspensioen ( document openen) . De aanvragen moeten NIET MEER ingediend te worden via de werkgever (lokale of federale politie) Dit formulier moet door het personeelslid ondertekend worden en vervolgens per klassieke post opgestuurd worden naar het adres zoals vermeld op het formulier. Omwille van de onduidelijkheid rond de bewijskracht van een ingescand document, zal de PDOS veiligheidshalve GEEN pensioenaanvragen per email aanvaarden. De PDOS brengt de werkgever zelf op de hoogte als de pensioenaanvraag door zijn personeelslid wordt ingediend. In dit bericht zal de PDOS eveneens meedelen of de betrokkene voldoet aan de loopbaanduurvoorwaarden als het gaat om een aanvraag om een vervroegde oppensioenstelling. Sedert de recente pensioenhervorming is het immers van groot belang dat de werkgever geen besluit van ontslag opstelt vooraleer er zekerheid is dat aan de loopbaanduurvoorwaarden is voldaan. Bij gemengde loopbanen zal de PDOS in het kader van de polyvalentie van de pensioenaanvraag ook de andere betrokken pensioeninstellingen informeren. Er moet dus maar één keer een pensioenaanvraag worden ingediend. (bron : Pensioendienst voor de Overheidssector)   Voor meer inlichtingen, neem contact op met uw personeelsdienst. Eddy Borms Vast afgevaardigde

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..