Achterstallen vakantiegeld. Een gevaarlijk amateurisme !

Vandaag waren wij getuige van een zeldzame gebeurtenis in de geschiedenis van het Onderhandelingscomité : De mededeling door de vertegenwoordigers van de politieke overheden dat de nationale stakingsaanzegging illegaal is !

Even de situatie schetsen :

· Enerzijds heeft men de politieke overheid die bij hun standpunt blijft om een Koninklijk Besluit te publiceren die niet meer noch minder is dan het knippen en plakken van bestaande artikels dewelke vernietigd werden door de Raad van State (Arrest op basis van een beroep ingediend door het VSOA) en die zich zowel mondeling als schriftelijk engageren om niet over te gaan tot het terugvorderen van gelden van de personeelsleden die de leeftijd van 57 jaar hadden bereikt en zodoende reeds de 92 % vakantiegeld reeds hebben gekregen in 2009. (zie verslag 284 van het Onderhandelingscomité, infonieuws, …)

· Anderzijds heeft u een « gemeenschappelijk front » van drie vakorganisaties dewelke een nationale stakingsaanzegging hebben ingediend waar er een garantie wordt gevraagd dat er geen terugvorderingen zouden gebeuren van de + 57 jarigen (dit impliceert dat men wel akkoord is met de spreiding van de 92% naargelang de graad, niettegenstaande de Raad van State dit heeft vernietigd)

· Het VSOA politie daarentegen vraagt de volledige uitvoering van het arrest door voor het operationeel personeel een herberekening van het vakantiegeld uit te voeren en iedereen, ongeacht de graad, de 92% toe te kennen van 2009 tot heden.

Vandaag was de bedoeling dat er ging gedebatteerd worden over de stakingsaanzegging van “het gemeenschappelijk vakbondsfront”. In een vorig syndicaal pamflet hebben wij bericht dat wij dit niet de goede strategie vonden, en wat de echte motieven waren van sommigen.

Wat er ook van zij, de betrokken vakorganisaties dienen toe te geven dat er haastig werd gereageerd en deze situatie amateuristisch werd aangepakt … mede gelet op het feit dat men vergeten was de stakingsaanzegging aangetekend over te maken aan de Voorzitters van het politiecollege. De vormvereisten van de stakingsaanzegging werden niet gerespecteerd en bijgevolg nietig verklaard, hetgeen betreurenswaardig was.

Het « gemeenschappelijk vakbondsfront » heeft dan geprobeerd om hun fouten recht te trekken door onmiddellijk een “nieuwe” stakingsaanzegging in te dienen. Het ging in feite over het oude document waarbij er een aantal doorhalingen werden aangebracht, waardoor de lokale zones geen betrokken partij meer waren. Blijven dus nog over in de stakingsaanzegging : de +57 jarigen van de Federale Politie. Waar er al een vorm van amateurisme te bespeuren viel, werd er nog wat amateurisme aan toegevoegd.

Wij stelden in eerste instantie vast dat het « gemeenschappelijk vakbondsfront » het opnamen voor de + 57 jarigen waarvan er werd gesteld dat hun rechten « in gevaar » waren, maar men in tweede instantie zonder aarzelen de collega’s van de lokale politie van de stakingsaanzegging schrapt … en daardoor ook hun eigen strategie onderuit haalt.

Niets is definitief, daarom blijven wij onze syndicale partners oproepen om samen te werken om volgende redenen : Onze strategie is de enige goede weg die we samen moeten volgen. Samen kunnen we voor de vijfentwintig duizend personeelsleden die ECHT BETROKKEN zijn, acties organiseren die zijn vruchten zullen afwerpen.

Wanneer deze oproep opnieuw in dovemansoren terechtkomt laten wij u, alle operationele personeelsleden – oordelen over deze manier van werken en de mogelijke gevolgen ervan : de politieke overheid die blijft weigeren om u de tegoeden te betalen conform het arrest van de Raad van State.

In ieder geval, of de andere vakbonden op ons aanbod ingaan of niet, zal het VSOA Politie uiteraard niet blijven stilzitten. Wij starten de nodige gerechtelijke procedures… alsook zullen wij acties organiseren waarvoor we de nodige tijd zullen nemen (na het groot verlof) om het goed te doen.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin –  Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..