Categories
Onderhandelingscomité

OCP 67 : 12 april 2002

1) Stakingsaanzegging NSPV Politiezone Brussel Elsene
2) Lijst contacteerbaar en terugroepbaar DSU – evaluatie en herdefiniëring aantal personeelsleden


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging NSPV Politiezone Brussel Elsene
De voorzitter verwelkomt de kabinetschef van de burgemeester van Brussel en de personeelsdirecteur van politie Brussel.
Het NSPV geeft toelichting bij de stakingsaanzegging. Het gaat voornamelijk over het niet uitbetalen van vergoedingen en het niet naleven van uurroosters, affectaties, enz..
De lokale overheid geeft uitleg. Ze hebben niet alles zelf in de hand. Het probleem is structureel. Er is een enorme administratie, er zijn geen uniforme programma’s.
Volgens de lokale overheid is het aan het personeelslid zelf om alle diensten bij te houden zodat ze dit kunnen doorgeven om hun achterstallen te kunnen berekenen.
Dit is niet aan het personeelslid, maar aan de personeelsdienst.
Ook het punt van de nabijheidtoelage waar men de rechthebbende blijkbaar niet kent, is een struikelblok. De lokale overheid erkent dit probleem.
De diverse omzendbrieven worden door de lokale overheid niet toegepast.
Het VSOA stelt weer eens vast dat dit probleem een probleem is tussen de twee overheden waar het personeelslid weer al eens het slachtoffer is. Blijkbaar werkt het sociaal secretariaat nog niet hoe het hoort en is het misschien aangewezen dit uit te breiden of te herstructureren. De zone Brussel legt de bal in het kamp van het sociaal secretariaat.
De directeur van het sociaal secretariaat is aanwezig en meldt dat voor de zone Brussel-Elsene de definitieve berekeningen begin mei klaar zullen zijn.
De problemen zitten niet in Brussel, maar in Elsene.
Inzake de arbeidstijdregeling zijn er ook enkele problemen zoals o.a. niet naleven van de 11 uren rust regel alsook de 50 uren regel en het willekeurig veranderen en niet respecteren van overlegde uurroosters.
De lokale overheid is hier niet van op de hoogte en zal dit natrekken en vraagt de vakbonden om problemen hieromtrent over te maken.
Inzake de maaltijdvergoedingen zal de lokale overheid de nodige formulieren ten laatste eind volgende week ter beschikking van het personeel stellen. Het personeel dient wel op de hoogte gebracht te worden en de nodige documenten te ontvangen, hetgeen niet altijd zo is.
Het NSPV schort haar stakingsaanzegging op en zal een dringend BOC samenroepen om de problemen op te lossen. Het VSOA sluit zich hierbij aan.

2. Lijst contacteerbaar en terugroep-baar DSU – evaluatie en herdefiniëring aantal personeelsleden.
Het huidige aantal is 121. Uit verschillende studies blijkt dat dit te weinig is. We zouden willen gaan naar 146. Alle syndicaten sluiten zich hierbij aan. De overheid kan zich hiermee akkoord verklaren mits het binnen de enveloppe blijft. Dit zou geen probleem geven.
VSOA vraagt bijzondere regels voor dit personeel inzake achtervolgingen. Enerzijds wil de overheid initiatief nemen om aan verkeerswezen te vragen een uitzonderingsbepaling te voorzien voor deze diensten. Het VSOA heeft reeds via de Eerste Minister verkeerswezen gevat. Dit heeft geen resultaat gehad. Er zou druk moeten komen van de top van de federale politie.
Inzake trainingen zou er voor de verkeerscode mogelijkheden liggen. Voor strafrechtelijke inbreuken is er niets voorzien. Hier wordt geval per geval geanalyseerd.

3. Mededelingen
Volgende week zou er een voorstelling zijn voor de syndicaten van de nieuwe look van het uniform. We hebben dan onze AV en vragen deze uit te stellen. Wordt verplaatst naar maandag 22 april 2002 om 09.00 Hr.
Timing van het uniform:
*22 april: voorstelling nieuwe look aan syndicaten;
*Tegen 26 april definitief akkoord en keuze
*Operationele testen zomerkledij: jun-sep 2002
*Aanvang marktprocedures oktober 2002 tot 2de trimester 2003.
*Beschikbaarheid eerste stukken zomerkledij : zomer 2003
*Operationele testen winterkledij : winter 2002
*Aanvang marktprocedures maart 2003 tot 4de trimester 2003
*Beschikbaarheid eerste stukken winterkledij : winter 2003.
*Gelijklopend met het uniform van de politieambtenaren wordt eveneens het uniform van hulpagent ontwikkeld.
Onderrichters die ter beschikking gesteld worden van de Federale politie naar de lokale school worden verplicht om 22 verlofdagen te nemen zoals de school het voorschrijft. Dit kan niet. Dit is een verkrachting van hun statuut.
De overheid gaat dit bespreken met de verantwoordelijken.
Mensen die de cursus sociale promotie hebben aangevangen voor 01 april 2001 hebben mutatie gemaakt op organogram. De mensen van de oude lichtingen staan nog altijd in bovental en vragen nu ook de regularisatie van hun toestand. DGP gaat dit nakijken.
Aangezien er vele klachten zijn over het sociaal secretariaat willen ze een uiteenzetting geven van de technische aspecten van hun dienst. Voorstel is op 26/04/02. OK.
Aanvullende toelage en gebeurlijke compensatoire toelage zullen uitbetaald worden vanaf 01/01/2002 voor degene die dan deel uitmaken van de gerechtelijke sectie en niet bij opstarten van de zones. Deze datum is de juridische opstartdatum voor alle zones. Indien een personeelslid bv pas vanaf 01 maart bij de gerechtelijke sectie komt wordt hij betaald vanaf 01 maart 2002.
De vier vakbonden dienen tegen ontvangstbewijs een stakingsaanzegging in inzake de veiligheid van het personeel PVE. Het gaat om een nationale stakingsaanzegging voor al de PVE eenheden.
VSOA gaat een OCP met hoogdringendheid vragen voor de SPN. Wij willen de overheid vragen om deze onderhandelingen zo snel mogelijk te voeren. De overheid dient er zich bewust van te zijn dat de maat vol is voor deze mensen.

Categories
Geen onderdeel van een categorie

CNSP 67 : 12 avril 2002

1) Préavis de grève SNPS zone de police Ixelles
2) Liste contactable et rappelable DSU – évaluation et redéfinition du nombre de membres du personnel


Le président ouvre les débats.

1. Préavis de grève SNPS zone de police Ixelles.
Le président accueille le chef de cabinet du bourgmestre de Bruxelles et le directeur du personnel de la police de Bruxelles.
Le SNPS relate leur préavis de grève. Ce préavis porte notamment sur le non paiement de certaines indemnités, grille horaires, affectations,…
L’autorité locale donne sa version. Elle ne possède encore toutes les données nécessaires. Le problème est structurel. C’est une grande administration, il n’y pas de programme uniforme.
Suivant l’autorité locale, il incombe au membre du personnel de tenir compte de ses prestations et d’en informer le service du personnel.
CECI N’INCOMBE PAS AU MEMBRE DU PERSONNEL MAIS AU SERVICE DU PERSONNEL.
Le point concernant la prime de proximité et de leur ayant droit n’est pas encore connu, ceci leur pose un grand problème.
L’autorité locale le reconnaît.
Les diverses circulaires n’ont pas été ap-pliquées par l’autorité locale.
Le SLFP constate, une fois de plus, qu’un problème entre autorités se répercute sur le membre du personnel. Il semble que le secrétariat social ne sache de quel façon il doit travailler. La zone Bruxelles rejète la balle du côté du secrétariat social.
Le directeur du secrétariat social est présent et nous informe que pour la zone Bruxelles-Ixelles, le comptage définitif sera prêt pour début mai.
Concernant le temps de travail, d’autres problèmes subsistent entre autre le non respect :
– des 11 heures de repos entre deux services ;
– de la règle des 50 heures ;
– des grilles de services négociées.
L’autorité locale semble ne pas être au courant. Elle va s’en occuper et demande aux différentes organisations de lui faire parvenir les différents problèmes.
Concernant l’indemnité de repas, l’autorité locale va mettre le membre du personnel en possession des formulaires de demande. Le personnel sera mis au courant et recevra les documents adéquats, ce qui n’a pas toujours été le cas.
Le SNPS suspend son préavis de grève et va demander un CCB en urgence afin de régler ces problèmes. Le SLFP rejoint cet avis.

2. Liste contactable et rappelable DSU – évaluation et redéfinition du nombre de membres du personnel.
Le nombre est de 121. Suite à différentes études, ce nombre est peu. Nous voulons nous diriger vers 146. Tous les syndicats se rallient à ce nombre. L’autorité peut être d’accord à condition que cela reste dans le budget. Ceci ne devrait poser de problè-mes.
Le SLFP demande les règles spécifiques pour le personnel effectuant des poursuites (DSU). L’autorité va demander aux Ministères compétents de prendre des mesures exceptionnelles concernant ces membres du personnel.
Le SLFP fait remarquer qu’il est déjà intervenu auprès du premier Ministre mais cela n’a donné aucun résultat. Cela doit donc venir du haut de la hiérarchie de la police fédérale.
Concernant les entraînements, certains codes de circulation sont possibles. Pour les infractions judiciaires, rien n’est encore prévu. Cela sera analysé cas par cas.

3. Informations
Une proposition concernant le nouveau look des uniformes va être présentée aux organisation syndicales. Le SLFP fait savoir à l’autorité que la semaine prochaine a lieu son assemblée nationale. L’autorité déplace donc cette réunion au lundi 22 avril 2002 à 09.00 heures.
Timing de l’uniforme :
• Le look du nouvel uniforme sera proposé au comité de négociation le 19 avril 2002 (plusieurs critères)
• Accord définitif et choix au plus tard le 26 avril 2002 (look général et les tests opérationnels)
• Test opérationnels de la tenue d’été : juin-septembre 2002
• Démarrage des procédures de marché : octobre 2002 jusqu’au 2ème trimestre 2003
• Disponibilité des premières pièces de la tenue d’été : été 2003
• Test opérationnels de la tenue d’hiver : hiver 2002
• Démarrage des procédures de mar-ché : mars 2003 jusqu’au 4ème tri-mestre 2003
• Disponibilité des premières pièces de la tenue d’hiver : hiver 2003
L’uniforme des auxiliaires de police sera développé en même temps que l’uniforme des fonctionnaires de police.

Les formateurs de la police fédérale mis à disposition de l’école locale sont obligés de prendre 22 jours de congés comme l’école le prévoit.
Ceci ne peux être le cas. C’est une violation de leur statut.
L’autorité va en discuter avec les responsables.

Le membre du personnel ayant suivi les derniers cours de promotion social avant le 01 avril 2001 ont fait mutation sur T.O.
Par contre, le membre ayant suivi la formation avant cette date se trouve toujours en surnombre dans son unité.
Nous demandons de régulariser leur situation. Le DGP va étudier la chose.

Etant donné qu’il y a de nombreuses plaintes sur le secrétariat social, ce dernier veut faire un exposé technique de son service. La proposition est pour le 26/04/02. OK

Les allocations compensatoires concernant les piliers judiciaires seront payées à partir de 01/01/2002 pour le membre du personnel faisant partie de la section judiciaire et pas à partir de la constitution de la zone. Cette date est la date juridique de la constitution de toutes les zones. Lorsque le membre du personnel a rejoint la section à partir du 01 mars 2002, il sera payé à partir du 01 mars 2002.

Les quatre organisations remettent contre récépissé un préavis de grève portant sur la sécurité du personnel des UPC. Ce préavis concerne toutes les unités UPC.

Le SLFP va demander un CNSP en urgence pour la police maritime. Nous demandons que ces négociations se déroulent le plus rapidement possible. L’autorité doit savoir que ces membres du personnel en ont plus qu’assez.

Categories
Geen onderdeel van een categorie

OCP 65 : 29 maart 2002

1) Stakingsaanzegging van de syndicale federatie van de Belgische politiediensten voor de zone Vesdre 2) Vorming beschreven in het artikel XII.VII.9 1° alinea van de Rppol. 3) Stakingsaanzegging VSOA en NSPV PVE Bertem


De Voorzitter opent de vergadering. De uitbetaling van de lonen zou geen probleem geven. Alles is op tijd overgemaakt zodat de lonen voor het weekend uitbetaald zijn. Inzake de inhouding van de lonen voor de staking van de personeelsleden van de DAR is er een fout gebeurd. Het Sociaal Secretariaat had de nota van DGP fout geïnterpreteerd. DGP heeft opdracht gegeven om dit recht te zetten. 1. Stakingsaanzegging van de syndicale federatie van de Belgische politiediensten zone Vesdre. Ingediend door een erkende, niet representatieve vakbond. We hebben contact gehad met onze vertegenwoordigers in de zone. Er zijn enkele kleine problemen, maar die zouden in de nabije toekomst opgelost zijn. We vragen de overheid om een goede samenwerking met de representatieve syndicaten om de problemen die er zijn op te kunnen lossen. Geen enkele vakbond kan zich achter de stakingsaanzegging scharen. 2. Stakingsaanzegging PVE Bertem door VSOA en NSPV. Het probleem van de radio’s is opgelost. Blijft echter het probleem van de onderbezetting. Er werd een zeer bekwaam lid van het Calog weggestuurd. Dit werk dient nu gedaan te worden door twee operationele wat weer een extra belasting met zich meebrengt. Het is schrijnend om vast te stellen dat slechts onder druk van een stakingsaanzegging sommige problemen opgelost worden. Op OT zijn er 26 plaatsen basiskader voorzien. Actueel zitten er 21. Bij mobiliteit zijn er nu vijf plaatsen vacant geplaatst. DGP is een plan aan het uitwerken om het effectief van heel de PVE gevoelig omhoog te trekken. Het lid van de CALOG is wegens zijn specialiteit afgedeeld naar de algemene inspectie. DGP heeft hier niets in te brengen.Van het moment dat zijn taak bij de inspectie gedaan is, komt hij terug naar Bertem. Voorlopig wordt hij vervangen. Daar dit geen oplossingen zijn op korte termijn, trekken we onze stakingsaanzegging niet in, maar schorten ze op om te zien wat de overheid gaat doen. De vergadering wordt geschort om 11.00 uur om over te gaan naar het HOC. Hervatting vergadering om12.00 uur 3 .Vorming beschreven in het artikel XII.VII.9 1° alinea van de Rppol. Dit artikel handelt over de vorming OGP. Wij vragen DGP om prioritair deze vorming te organiseren voor de collega’s M1.1. Dit was afgesproken maar is er nog altijd niet. Voor DGP is dit ook nog altijd prioritair. Dit jaar zal het KB genomen worden zodat ze altijd volgend jaar georganiseerd kunnen worden. VSOA stelt voor dat de DGP eens navraagt bij de lokale politie welke personeelsleden die in aanmerking komen, ook werkelijk geïnteresseerd zijn in het volgen van de opleiding zodat dit eventueel in een one-shot kan. DGP gaat dit nagaan.
Categories
Onderhandelingscomité

OCP 65 : 29 maart 2002

1) Stakingsaanzegging van de syndicale federatie van de Belgische politiediensten voor de zone Vesdre 2) Vorming beschreven in het artikel XII.VII.9 1° alinea van de Rppol. 3) Stakingsaanzegging VSOA en NSPV PVE Bertem


De Voorzitter opent de vergadering. De uitbetaling van de lonen zou geen probleem geven. Alles is op tijd overgemaakt zodat de lonen voor het weekend uitbetaald zijn. Inzake de inhouding van de lonen voor de staking van de personeelsleden van de DAR is er een fout gebeurd. Het Sociaal Secretariaat had de nota van DGP fout geïnterpreteerd. DGP heeft opdracht gegeven om dit recht te zetten. 1. Stakingsaanzegging van de syndicale federatie van de Belgische politiediensten zone Vesdre. Ingediend door een erkende, niet representatieve vakbond. We hebben contact gehad met onze vertegenwoordigers in de zone. Er zijn enkele kleine problemen, maar die zouden in de nabije toekomst opgelost zijn. We vragen de overheid om een goede samenwerking met de representatieve syndicaten om de problemen die er zijn op te kunnen lossen. Geen enkele vakbond kan zich achter de stakingsaanzegging scharen. 2. Stakingsaanzegging PVE Bertem door VSOA en NSPV. Het probleem van de radio’s is opgelost. Blijft echter het probleem van de onderbezetting. Er werd een zeer bekwaam lid van het Calog weggestuurd. Dit werk dient nu gedaan te worden door twee operationele wat weer een extra belasting met zich meebrengt. Het is schrijnend om vast te stellen dat slechts onder druk van een stakingsaanzegging sommige problemen opgelost worden. Op OT zijn er 26 plaatsen basiskader voorzien. Actueel zitten er 21. Bij mobiliteit zijn er nu vijf plaatsen vacant geplaatst. DGP is een plan aan het uitwerken om het effectief van heel de PVE gevoelig omhoog te trekken. Het lid van de CALOG is wegens zijn specialiteit afgedeeld naar de algemene inspectie. DGP heeft hier niets in te brengen.Van het moment dat zijn taak bij de inspectie gedaan is, komt hij terug naar Bertem. Voorlopig wordt hij vervangen. Daar dit geen oplossingen zijn op korte termijn, trekken we onze stakingsaanzegging niet in, maar schorten ze op om te zien wat de overheid gaat doen. De vergadering wordt geschort om 11.00 uur om over te gaan naar het HOC. Hervatting vergadering om12.00 uur 3 .Vorming beschreven in het artikel XII.VII.9 1° alinea van de Rppol. Dit artikel handelt over de vorming OGP. Wij vragen DGP om prioritair deze vorming te organiseren voor de collega’s M1.1. Dit was afgesproken maar is er nog altijd niet. Voor DGP is dit ook nog altijd prioritair. Dit jaar zal het KB genomen worden zodat ze altijd volgend jaar georganiseerd kunnen worden. VSOA stelt voor dat de DGP eens navraagt bij de lokale politie welke personeelsleden die in aanmerking komen, ook werkelijk geïnteresseerd zijn in het volgen van de opleiding zodat dit eventueel in een one-shot kan. DGP gaat dit nagaan.