Categories
Onderhandelingscomité

OCP 70 : 06 mei 2002

1) Brugdagen 2002
2) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Gerpinnes/Ham s. Heure/Nalinnes/Motigny-le-Tilleul/Thui


De Voorzitter opent de vergadering en geeft volgende algemene inlichtingen:
Wanneer de zones in plaatsgesteld zijn en alle gegevens correct hebben overgemaakt, neemt GPI de betalingen over. De Minister van Binnenlandse zaken heeft hierover een brief geschreven naar de zones.
VSOA merkt op dat de zone Geel alles heeft overgemaakt (het gaat om de betalingen van de toelagen en vergoedingen voor de leden van de ex-rijkswacht), maar GPI zou gezegd hebben dat Geel nog niet in het systeem zit. Nochtans zouden alle gegevens op 03 april aangetekend overgemaakt zijn aan GPI. GPI gaat dit nakijken.
Volgende OHC:

1. Brugdagen 2002
De uitleg van de overheid is dat er in ons statuut genoeg voorzien is om deze brugdagen op te vangen. De dienst mag georganiseerd worden zoals op een zondag.De Minister heeft hieromtrent een schrijven hierover gericht aan de Directeur Generaal Personeel.
Opmerking VSOA: De brief draagt geen handtekening van de Minister. Antwoord: de overheid zegt wel te beschikken over een getekend exemplaar.
Ook wordt het gegeven van de discrepantie gehanteerd. De Minister zou deze lokaal niet kunnen opleggen. VSOA reageert hierop dat men ze daarom wel dient toe te kennen daar sommige zones (en deze wensen wij te feliciteren) deze twee dagen wel toekennen aan hun personeel.
Het VSOA eist dat deze twee brugdagen toegekend worden aan alle leden van de geïntegreerde politie om zo iedereen op gelijke voet te behandelen.
De overheid weigert om haar standpunt te herzien.
Het initiële voorstel om deze dagen niet toe te kennen zou van begroting komen.
Alle vakbonden kunnen zich niet akkoord verklaren met de stelling van de overheid. De overheid blijft evenwel op haar standpunt.

2. Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Gerpinnes/Ham s. Heure-Nalinnes/ Montigny-le-Tilleul/Thuin.
Het VSOA geeft uitleg waarom deze stakingsaanzegging werd ingediend. Het betreft het niet betalen van wedde en vergoedingen volgens de mammoet en het niet naleven van de syndicale wet inzake het lokale overleg.
De problemen inzake de betaling zou zich voordoen in twee van de vier gemeenten die de zone samenstellen, nl: Montigny en Thuin.
De burgemeester – voorzitter politiecollege – geeft uitleg. De betalingen gebeuren vandaag aan 100%. De weekend en nacht uren van de eerste trimester van 2002 zijn uitbetaald.
In Montigny en Thuin worden de overuren nog altijd betaald volgens de toestand voor 01/04/01. Het overleg met de vakbonden dient te gebeuren.
Volgens de burgemeester was er vandaag een overleg voorzien, maar werd dit geannuleerd om deze stakingsaanzegging te kunnen behandelen.
Het VSOA schort haar aanzegging op.

3. Mededelingen
*Het CCOD en VSOA dient tegen ontvangst een stakingsaanzegging in voor de zone Erpe-Mere.
*Inzake de retroactiviteit van de baaldagen kan het nooit dat het personeelslid hiervoor verlof dienen af te geven. VSOA haalt zone Maaseik aan waar dit gebeurde.
De overheid bevestigt dat men inderdaad nooit verlof kan afnemen om minuren te compenseren De overheid gaat hierover een nota opmaken.
*VSOA vraagt waarom er 6000 punten worden afgetrokken bij de mensen die overgegaan zijn van de federale politie naar de lokale politie en dit voor het fluitje, de Delsey aktetas en de overall.
In vergelijking met wat een kepie kost, is het koffertje (wat we niet gevraagd hebben) een dure aangelegenheid. VSOA vraagt de afschaffing van deze maatregel, zoniet komen we al ons materiaal hier in de generale staf deponeren. In de wet staat namelijk dat het materiaal bij overgang naar de lokale , lokaal bezit worden.
Wij wensen vrij over onze punten te beschikken en niet opgezadeld te worden met uitgave van punten voor hetgeen we niet gevraagd hebben.
*VSOA vraagt wanneer we gaan onderhandelen inzake het vakantiegeld. In Comité A werd gezegd dat dit verwezen werd naar de sector-comités. Deze onderhandeling komt eraan. Het KB dient nog getekend te worden.
Blijkbaar wil de overheid de geïntegreerde politie uit de regeling houden maar zit zij met een probleem van de automatische koppeling tussen het statuut GIP en de regeling van toepassing voor het openbaar ambt inzake het vakantiegeld. Daarom zal de overheid een Copernicuspremie voorstellen aan de leden van het openbare ambt. Deze zou dan niet worden toegekend aan de leden van de GIP.
Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op 22 mei op basis van de huidige regeling.
*Calog personeel dat contractueel werkt en waarvor het niet voorzien is, verplichten in het weekend te komen werken: kan dit of niet ? De overheid zegt dat dit niet kan en zal dit op papier zetten.
*Bij de eerst mobiliteit die nu uitgekomen is, is het criteria anciënniteit niet voorzien. DGP gaat dit nakijken.
*Binnen de lokale politie is er binnen de zone permutatie of interne mobiliteit mogelijk. Wij vragen dit ook voor de federale politie. Dit is mogelijk binnen dezelfde directies. De overheid gaat een regeling uitwerken. Ook binnen de posten van de PVE binnen dezelfde provincie zou dit mogelijk zijn.
Wij vragen om dit duidelijk op papier te zetten.
*De OT van de federale politie zal weldra bekend zijn.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 69 : 26 april 2002

1) Toelichting Situatie omzendbrief ZPZ 16 Bis door het sociaal secretariaat
2) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Charleroi
3) Bepalingen programmawet 2002
4) Stakingsaanzegging ACOD Lokale politie Seraing-Neupré


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Toelichting situatie omzendbrief ZPZ 16 bis door het sociaal secretariaat
De uiteenzetting gaat over de wedde en de achterstanden van de wedden. De verantwoordelijke van het sociaal secretariaat geeft een uiteenzetting van de werking. De wettelijke basis is de wet op de geïntegreerde politie. Nemen de berekeningen over van 589 gemeenten. De gegevens werden aan de gemeenten (of aan de sociale secretariaten waar ze toen mee werkten) gevraagd in mei 2001. De communicatie loopt soms zeer stroef met de gemeentelijke overheden. De timing die realistisch is, is dat 25 tot 30 zones per maand in orde zijn. Indien deze timing aangehouden wordt, zal het oktober/november zijn eer alle zones in orde zijn.
De regularisaties voor 2002 dienen in het jaar 2002 te gebeuren maar is afhankelijk van verschillende externe factoren zoals vooral de kwaliteit van de gegevens die ze krijgen van de gemeenten. Daarna zal men pas beginnen met de regularisties van 2001.
De vooruitgang vanaf mei is te zien op het internet op www.infozone.be . Deze site is zeer interessant voor de afgevaardigden om te raadplegen.
Het VSOA vindt het schrijnend dat het personeel weer eens afhankelijk is van de goodwill van de lokale overheid en hier weer eens het slachtoffer is. Het zou aangenaam zijn moest het sociaal secretariaat hier om de die maanden verslag komen uitbrengen van de vooruitgang.

2 Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Charleroi
Het VSOA geeft uitleg waarom deze stakingsaanzegging werd ingediend. Het betreft het niet betalen van wedde en vergoedingen volgens de mammoet en over de nieuwe syndicale wet inzake het lokale overleg.
Volgens de lokale overheid wordt het overleg wel gevoerd. Het is inderdaad zo dat voor één punt dit niet werd gedaan. VSOA vindt dat hiervoor wel degelijk een BOC samengeroepen diende te worden en hoopt dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.
Inzake het niet naleven van de mammoet voor de betalingen oordeelt de lokale overheid dat zij de nodige stappen ondernomen hebben om alles in orde te brengen. De gegevens werden overgemaakt aan het GPI. Alles zou eind mei in orde zijn voor de betalingen van juni.
Op het volgende BOC op 03 mei 2002 zal er een punt worden ingeschreven op de dagorde met uitleg wat en wanneer er uitbetaald wordt.
Het VSOA schort haar aanzegging op tot na het BOC van 03 mei 2002.
De andere vakbonden kunnen geen steun verlenen aan de ingediende stakingsaanzegging.

3. Bepalingen programmawet 2002
Artikel A geeft de Caloggers de kans om te beschikken over een termijn van drie maanden om te opteren voor het behoud van hun oorspronkelijke rechtspositie.
Begindatum voor deze drie maanden is de eerste van de maand volgende op de maand dat de zone gepubliceerd wordt in het Staatsblad. VSOA akkoord.
Artikel B geeft de kans aan politiepersoneel om terug opgenomen te worden in het korps zoals reeds voorzien was bij de ex rijkswacht. Bij de ex gemeentepolitie was dit niet voorzien. Dit is op individuele vraag. VSOA akkoord
VSOA vraagt dat dit artikel nooit gebruikt kan worden om een tekort aan Caloggers op langere termijn op te vangen. Deze oplossing kan voor de overheid goedkoper zijn dan hun Calog korps aan te vullen. De overheid geeft de garantie dat de ambtenaar titularis blijft van zijn/haar ambt en het is gelimiteerd in tijd van 6 maanden.
Artikel C : beoogt de verhoging van het aantal officieren van bestuurlijke politie bij de aangestelde commissarissen. Dit om de dienst efficiënter en rationeler te kunnen regelen.
Voor het VSOA geeft dit artikel niet genoeg garanties en kan hier haar akkoord niet geven. Dit dient besproken te worden in het Comité C.
De overheid komt hier later op terug.
Wij willen niet dat dit tweederangs aangestelde officieren worden.
Artikel I: Handelt over de tweetaligheid daar waar die vereist is. De personeelsleden hebben 5 jaren om zich in regel te stellen. In deze vijf jaar kunnen ze hun functie niet verliezen. VSOA vraagt dan wel faciliteiten te voorzien binnen deze vijf jaren zodat de personeelsleden zich kunnen scholen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.
De overheid beraadt zich over dit artikel.
Artikel D: Dit artikel handelt over de indexbevriezing tot en met 31 december 2003 voor de toelagen en vergoedingen. De overheid overhandigd een lijst met alle vergoedingen en toelagen die hieronder vallen.
Het VSOA kan hier niet mee akkoord gaan.
Artikel J: logische aanpassing. Geen probleem VSOA.
Artikel E: Technisch artikel
VSOA akkoord
Algemeen standpunt VSOA : gedeeltelijk akkoord behalve art D en H niet akkoord en een bemerking over laatste paragrafe I
Artikel F: wijzigt de tuchtwet van 13 mei 1999. Het gaat om de verlenging van de termijn van 15 dagen waar over de hogere tuchtoverheid beschikt om alles te onderzoeken en te beslissen. De vakbonden eisen dan een andere termijn die nu niet meer voorzien is.
ACOD akkoord behalve D
NSPV: akkoord met alles
CCOD : Akkoord met uitzondering D van H
De overheid is bereid om een maximum termijn van 90 kalenderdagen te voorzien.
VSOA akkoord vermits dit ook in het voordeel van een betrokken personeelslid kan spelen.

4. Stakingsaanzegging ACOD zone Seraing-Neupré
Handelt over niet correcte betalingen.
Artikel G: handelt over de benoemingen van hulpagenten die in dienst zijn genomen bij arbeidsovereenkomst. Hier was geen procedure tot benoeming voorzien. De Koning kan nu de modaliteiten vaststellen volgens dewelke deze benoeming kan gebeuren.
Akkoord VSOA
Artikel H: voorziet dat men tijdelijk en uitzonderlijk nog een beroep kan doen op de gemeentelijke administratie wanneer de situatie dit vereist.
Op lokaal niveau was er vanmorgen een BOC. Er is een akkoord over het jaar 2002, maar niet over de achterstallen 2001. Het ACOD schort de stakingsaanzegging op. VSOA is akkoord.

5. Mededelingen
VSOA overhandigt tegen ontvangstbewijs een stakingsaanzegging voor de zone Turnhout aan de verantwoordelijke over-heid. De lokale overheid geeft geen compensatoire verlofdag wanneer men op een feestdag werkt en beschouwt alle gebouwen van de zone als één gebouw.
————-
VSOA vraagt, naar aanleiding van een vraag van een afgevaardigde, indien men in het kader van de mobiliteit naar een selectie of een interview moet gaan, dit als dienst beschouwd wordt. Dit wordt niet als dienst beschouwd. Enkel de verplaatsing valt onder de regeling van de dienst of verlof te nemen wat NIET geweigerd mag worden.
Het personeelslid heeft een maand de tijd om te beslissen of hij al dan niet naar een zone gaat waar hij aangeworven is.
VSOA vraagt om aan de lokale overheden duidelijk te laten weten dat er sommige personeelsleden die om een of andere redenen voorrang genieten. (bv exedentaire zone, voorrang voor hen die komen uit een oud statuut ten opzichte van de nieuw aangeworvenen…). DGP zal een nota bijvoegen aan de mobiliteitsdossiers die aan de zones overgemaakt worden.
————-
VSOA vraagt waar geschreven staat dat een arts die aangenomen geneesheer voor een zone wil worden woonachtig en zijn praktijk in de zone dient te hebben.
Antwoord: Hij dient enkel zijn praktijk in de zone te hebben, niet woonachtig.
———–
VSOA vraagt DGP om tussen te komen in
PVE Namen waar het de syndicaten verboden is berichten uit te hangen. DGP gaat dit doen.
—————
De regeling inzake de nachturen naar aanleiding van protocol 57, 57/1 en 63 vangt aan vanaf juni 2002.
——————-
De brugdagen die de Min van ambtenarenzaken toekent aan de ambtenaren zijn niet van toepassing voor de geïntegreerde politie. Dit is tenminste het standpunt van de overheid, doch dit dient nog te worden onderhandeld.
—————–
Uitbetaling van het vakantiegeld stelt geen problemen. DGP gaat nota maken met de datum.

Categories
Geen onderdeel van een categorie

CNSP 69 : 26 avril 2002

1) Commentaires relatifs à la circulaire ZPZ 16 bis par le secrétariat social
2) Préavis de grève – SLFP –zone de police 149 (Charleroi)
3) Dispositions Loi programme 2002
4) Préavis de grève – CGSP – police locale Seraing – Neupré


Le président ouvre la séance.
1. Commentaires relatifs à la circulaire ZPZ 16 bis par le secrétariat social
Le commentaire porte sur le salaire et les arriérés. Le responsable du secrétariat donne un aperçu du travail du secrétariat. La base légale est la loi sur la police intégrée et reprend la comptabilisation des 589 communes. Les différentes données viennent des communes depuis mai 2001. La communication est parfois difficile avec les autorités locales. Un timing réaliste est de pouvoir traiter entre 25 et 30 zones par mois. Si ce timing est respecté, toutes les zones seront traitées et en ordre pour octobre/novembre 2002.
Le secrétariat social commence avec les régularisations de 2002. Celle-ci sont dépendantes de certains facteurs et notamment de la qualité des données reçues par les communes. Ensuite, les régularisations pour 2001 seront effectuées.
Pour de plus amples informations, il est possible de consulter, sur www.info-zone.be, le fonctionnement du secrétariat social. Ceci peut être interressant pour les délégués des différentes organisations.
Le SLFP fait remarquer qu’il trouve frustrant que le membre du personel soit dépendant du fonctionnement des autorités locales. Il en est, une fois de plus, la victime.

2. Préavis de grève – SLFP – zone de police 149 (Charleroi)
Le SLFP motive son préavis de grève. Ce préavis porte sur le non correct paiement du salaire et de certaines allocations prévues par le Mammouth ainsi que sur la nouvelle loi syndicale lors des concertations locales.
Pour l’autorité locale, la concertation a eu lieu. Il est correct que concernant un point cela n’a pas été fait. Le SLFP espère que dans le futur, ce problème ne se représente et demande un CCB en urgence afin que ce point soit discuté.
Concernant la non application de certaines dispositions portant sur les paiements, l’autorité locale nous informe qu’elle a prit des mesures pour que tout soit en ordre. Les données ont été envoyées au GPI.
Tout sera enregistré pour fin mai pour le paiement de juin. Au prochain CCB du 03 mai 2002, un point sera mis à l’ordre du jour concernant les différents paiements afin qu’il en soit discuté et que ce soit notulé au PV. Le SLFP suspend son préavis jusqu’au 03 mai 2002.

3. Dispositions Loi programme 2002
Article A
Les membres du personnel visés à l’article 235, al 3, de la loi du 07 décembre 1998 (calog) peuvent encore opter pour le maintien de leur position juridique dans un délai de trois mois qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
SLFP : d’accord
Article B
Donne la chance aux membres du personnel de se faire réintégrer dans le corps comme il était prévu pour les ex gendarmes. Chez les ex policiers communaux, ceci n’était pas prévu. Ceci se fait sur demande individuelle.
SLFP : d’accord
Article C
Envisage une augmentation du nombre d’officiers de police administrative chez les officiers commissionnés. Ceci a fin de régler de manière efficiente et rationnelle le service. L’autorité se penche sur cet article.
Article D
Cet article porte sur le gel de l’index jusqu’au 31 décembre 2003 concernant les indemnités et allocations. L’autorité nous remet une liste de ces allocations et indemnités.
SLFP : Pas d’accord avec cet article.
Article E
Article technique
SLFP : d’accord
Article F
Modifie la loi disciplinaire du 13 mai 1999. Ceci porte sur la prolongation du terme de 15 jours dont l’autorité disciplinaire supérieure dispose pour enquêter et prendre une décision.
Les organisations exigent alors qu’un délai soit prévu, ce qui ne l’était pas.
L’autorité est d’accord de prévoir un maximun de 90 jours.
SLFP : d’accord
Article G
Porte sur les conditions auxquelles les membres du personnel revêtus du grade d’agents auxiliaires de police employés sous contrat de travail, peuvent être nommés dans ce grade.
SLFP : d’accord
Article H
Prévoit que lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires l’exigent, des membres d’une administration communale peuvent être mis à la disposition de la police locale concernée par le conseil communal compétent.
Le SLFP demande que cet article ne soit jamais utilisé lorsqu’il y a un manque en personnel Calog. L’autorité donne la garantie que le membre du personnel reste attaché à sa place et que cette disposition est limitée à 6 mois.
Etant donné que cet article ne donne assez de garantie, le SLFP ne donne pas son accord. Cet article devra être soumis au Comité C.
Article I
Porte sur l’emploi des langues en matière administrative. Les membres du personnel concernés ont 5 ans pour se mettre en ordre. Pendant ces 5 ans, ils ne peuvent perdre leur fonction. Le SLFP demande que pendant cette période de 5 ans certaines facilités soient accordées à ce membre (ex :cours) .
Article J
Disposition logique. Pas de problème pour le SLFP
Point final du SLFP : Accord excepté pour article D, H : pas d’accord et une réserve sur le dernier § de l’article I.
CGSP : accord sauf sur article D
SNPS : accord sur tout
CCSP : accord excepté de D à H

4. Préavis de grève – CGSP – police locale Seraing – Neupré
Porte sur le non paiement correct. Au niveau local se déroule ce matin un CCB.
Un accord est intervenu concernant l’année 2002 mais pas sur les arriérés de 2001. La CGSP suspend son préavis.
SLFP : d’accord

5. Informations
Le SLFP remet à l’autorité responsable contre récépissé un préavis de grève pour la zone de Turnhout. L’autorité locale ne donne aucun jour de congé compensatoire lorsqu’un membre du personnel travaille un jour férié et considère tous les bâtiments de la zone comme un complexe.

Le SLFP demande si, dans le cadre de la mobilité, prendre part a une interview est considéré comme prestation de service. L’interview n’est pas comptabilisée comme prestation mais les déplacements
tombent sous l’application du service ou congé qui ne peuvent être refusés.

Le membre du personnel dispose d’un mois pour décider si il va dans la zone ou non.
Le SLFP demande que l’autorité locale fasse clairement savoir si tel ou tel membre du personnel joui d’un privilège (ex : zone excédentaire, priorité d’un membre ayant l’ancien statut…)
DGP va rédiger une note à annexer au dosier de mobilité qu’elle remettra aux différentes zones.

Le SLFP demande si un médecin voulant devenir médecin agréé dans une zone doit habiter et avoir son cabinet dans cette zone.
Réponse : Il doit seulement pratiquer dans la zone.

Le SLFP demande d’intervenir dans la zone de Namur et plus particulièrement aux UPC où les syndicats ne peuvent encore afficher dans les valves.
Le DGP va prendre les mesures adéquates.

La règle concernant les prestations de nuits suite aux protocoles 57, 57/1 et 63 prend ses effets à partir de juin 2002.

Concernant les deux jours de ponts octroyés aux membres du personnes des administrations de l’état n’est pas d’application pour les membres de la police intégrée.

Le paiement du pécule de vacance ne pose de problème. Un note avec la date de paiement va être rédigée par DGP.