Bericht aan de leden – Vakantiegeld achterstallen

Zaventem, 12 mei 2011

Beste Leden,

Zoals u reeds hebt kunnen vernemen heeft de Raad van State – bij arrest nr. 212.774 van 26 april 2011 – het artikel 3 en 4 van het KB van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten vernietigd. Het verzoekschrift tot vernietiging werd destijds ingediend door een aantal V.S.O.A.-leden.

Uit het arrest volgt dat vanaf 2009 alle personeelsleden recht hebben op een vakantiegeld van 92% van één twaalfde van de geïndexeerde jaarwedde. In eerste instantie werd het vakantiegeld, afhankelijk van de graad en leeftijd, gefaseerd ingevoerd.
Bijgevolg, hebben een aantal categorieën van personeelsleden nog recht op achterstallig vakantiegeld voor het jaar 2010 en/of 2009.

De volgende categorieën personeelsleden komen in aanmerking voor achterstallig vakantiegeld:

1) voor het jaar 2009: inspecteurs die op datum van 1/10/2008 geen volle 57 jaar hebben;

2) voor het jaar 2009 en 2010: hoofdinspecteurs die op datum van 1/10/2008 geen volle 57 jaar hebben;

3) voor het jaar 2009 en 2010: officierenkader, ongeacht de leeftijd.

De personeelsleden die voorkomen in één van voornoemde categorieën, dienen de politiezone (voor de lokale politie) dan wel de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken (voor de federale politie) aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan te schrijven teneinde hun achterstallig vakantiegeld te vorderen.
De leden kunnen hiertoe de bijgevoegde typebrief gebruiken.

Dit arrest van de Raad van State staat los van de procedure inzake de Copernicuspremie. Voor alle duidelijkheid heeft de Copernicuspremie betrekking op het vakantiegeld voor de jaren 2002-2008.

Bij problemen kan u contact nemen met u plaatselijke vakbondsafgevaardigde.

Hieronder vindt u de link naar vier documenten :

1. Een standaardformulier bestemd voor de leden van de federale politie en door hen aangetekend te versturen naar de Minister van Binnenlandse Zaken;

2. Een standaardformulier bestemd voor de leden van de lokale politie en door hen aangetekend of tegen ontvangstbewijs te versturen aan hun lokale overheid;

3. Het protocol 235Bis in de twee landstalen, toont aan dat het VSOA Politie de ENIGE vakbond was die de spreiding van het vakantiegeld aan 92 % niet ondertekende;

4. Het Arrest van de Raad van State nummer 212.774 in datum van 26 april 2011 – enkel in het nederlands – maar wat belangrijk is zijn de namen van de verzoekers (allen verantwoordelijken van het VSOA Politie op dat ogenblik), wat dus aantoont dat deze overwinning er een is enkel en alleen van het VSOA Politie.

In geval uw overheid weigert te betalen wat u van rechte toekomt, dient u een aanvraag tot rechtsbijstand in te dienen die u door uw lokale afgevaardigde kan bezorgd worden.

Deze aanvragen worden dan verzameld per zone (lokaal) of voor de Belgische Staat (federaal), en na de ingebrekestelling zal een procedure opgestart worden.

Dit houdt in dat als er geen onderhandeling komt binnen afzienbare tijd, het een lange strijd kan worden maar wel een met kans op succes.

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..