Bericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende onderhandeling eisenbundel

Brussel, 24 juni 2008

Mijnheer de Minister,

Verwijzend naar mijn schrijven van 18 juni 2008 waarbij wij u de beweegredenen kenbaar maakten niet te zullen deelnemen aan de onderhandelingen m.b.t. het sectorale eisenbundel ingediend door de vakorganisaties voor het politiepersoneel, deel ik u mede dat VSOA – Politie niet aanwezig zal zijn op het onderhandelingscomité van woensdag 25 juni 2008.

U vindt hierna nogmaals een niet limitatieve opsomming van de voornaamste beweegredenen aan de basis van onze houding:

– Klaarblijkelijk geen financiële marge tot aanpassing van de barema’s.

– Tegeneisen uitgaande van de overheid die als onaanvaardbaar worden beschouwd en waaraan bovendien moet voldaan worden alvorens te kunnen vaststellen of en zo ja in welke mate kan tegemoetgekomen worden aan de syndicale eisen.

– Het invoeren van een globaal concept van functionele verloning om de problematiek van de wijkwerking op te lossen is voor ons onbespreekbaar.

– Meer macht aan de korpschefs en mandatarissen teneinde loopbaanincentives te kunnen geven is voor ons onbespreekbaar (het gevaar voor de institutionalisering van de vriendjespolitiek is namelijk te groot).

– De denkpiste tot alternatief voor de boni santé kan op geen enkel ogenblik een “gebroken woord” vergoelijken en zal wellicht meer negatieve effecten teweegbrengen dan wat anders. Het voorstellen van deze denkpiste als alternatief is zonder meer belachelijk, want het gaat niet meer noch minder dan om een maatregel ertoe strekkende personeelsleden vrijwillig langer te laten werken. Zal deze maatregel gecompenseerd worden door extra aanwervingen ? Wij vrezen van niet !

– De invoering van maaltijdcheques op de wijze zoals de overheid dit ziet, is enkel van aard om personeelscategorieën tegen elkaar op te zetten.

Wij laten de verdere ontmanteling van het statuut voor het politiepersoneel dan ook over aan de overheid welke klaarblijkelijk meer oog heeft voor de meest bedeelden in het politielandschap veeleer dan een luisterend oor te hebben voor de overgrote meerderheid van het personeel tewerkgesteld binnen de geïntegreerde politie, alsmede aan vakorganisaties die zich in gebeurlijk geval geroepen zouden voelen hieraan medeplichtig te zijn.

Onze 13.000 leden zullen elke evolutie in dit dossier met argusogen volgen en bereiden zich nu al voor om gepast te reageren.

Met hoogachting,

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..