Bodycam … Het zoveelste middel om het personeel te controleren!

art3


Zaventem, 7 februari 2015

Vandaag vernamen wij via de media dat de Minister van Binnenlandse Zaken de camerawet zal aanpassen om makkelijker bodycams te kunnen inzetten.

In feite gaat dit over een oud dossier van de vorige Minister Mevr. Milquet welke aan de kamercommissie werd voorgelegd. Ook de verschillende vakorganisaties hebben toen in de kamercommissie hun standpunt kunnen verdedigen. Zoals iedereen ondertussen weet, verdedigt het VSOA Politie zijn achterban en hebben wij ook daar het project “bodycam” verworpen.

De wet op zich werd door de meerderheidspartijen aanvaard, uitgezonderd het luik … “bodycam” .

Om volgende redenen werd destijds de tekst m.b.t. de bodycam niet aanvaard :

– De tekst hing juridisch gezien met haken en ogen aan mekaar en er bleven nog veel juridische vragen onbeantwoord. Zo gaat men er bijvoorbeeld van uit dat het politiepersoneel automatisch zijn toestemming verleent…

– Het kostenplaatje : nogal wat burgemeesters trokken rare ogen toen men vernam dat zo’n gadget als snel een kleine duizend euro kost;

– Het VSOA Politie heeft een video getoond – tijdens de zitting van de kamercommissie – waarbij een les self-defense werd opgenomen met een bodycam. Iedereen was getuige dat deze beelden eerder waardeloos waren.

Wij vrezen dat dergelijk apparaat het zoveelste controlemiddel zal zijn waarmee men de politieambtenaar, welke dagdagelijks in moeilijke omstandigheden op het terrein staat, zal controleren.

Voorstanders van dergelijke camera proberen ons wijs te maken dat deze beelden in het voordeel zullen zijn van de politieman. M.a.w. probeert men hier een omgekeerde bewijslast door te voeren. De politieman dient zijn onschuld te bewijzen aan de hand van de opgenomen beelden. Deze methodiek is een rechtstaat onwaardig !

Groot is ook onze verbazing dat twee politievakbonden lieten weten aan de media er wel voorstander van te zijn. “Als ze hun werk goed doen, hebben ze niets te vrezen”, stelt men. Hoe ver kan men van de realiteit verwijderd zijn ?

Misschien moeten wij hen er eens op attent maken dat de laatste jaren reeds verschillende systemen werden ingevoerd onder het mom “de politieman beter te beschermen”. Zo kennen we onder meer de fleetlogger, de AVL module in de radio’s, allerhande badgesystemen, enz … De politieman is als het ware de best gevolgde werknemer van het land. Zelfs in een kerncentrale worden de werknemers niet zo streng gecontroleerd. Er ontbreekt enkel nog een enkelband.

De realiteit leert ons echter dat deze systemen op regelmatige basis worden misbruikt om het personeel te controleren. Het VSOA Politie staat niet ver zijn leden en houdt dan ook rekening met hun mening. De meeste politiemensen op het terrein zijn geen voorstander van de bodycam, laat staan vragende partij.

Wij vragen ons bovendien af, of men in huidige tijden geen andere katten te geselen heeft ? Zo zou men echte politiek moedige beslissingen kunnen nemen door iets te doen aan het tekort aan middelen en personeel bij zowel de federale als de lokale politie.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..