Brillen : Belangrijk bericht aan onze leden.

Brussel, 10 februari 2009
BRILLEN
Belangrijk bericht aan onze leden
Een collega, lid van VSOA Politie, bekwam onlangs een gunstige uitspraak van een vrederechter op zijn vraag om volledige terugbetaling te bekomen van een door hem aangekochte bril. Ons lid bekwam hiervoor rechtsbijstand van VSOA – Politie.

De overheid ging inmiddels over tot terugbetaling van de volledige kosten die ons lid maakte en dit dus bovenop de tussenkomst die hij eerder mocht bekomen als gevolg van de van kracht zijnde richtlijnen uitgevaardigd bij nota van de toenmalige Directeur Generaal van het Personeel, de heer Duchâtelet. Voorts mocht ons lid, zoals bepaald in het vonnis, verwijlinteresten ontvangen.

Het vonnis van de vrederechter stelt immers zeer nadrukkelijk dat in de hiërarchie van normen een Koninklijk Besluit en een Ministerieel Besluit hoger staan dan een gewone omzendbrief of interne nota. Zowel het KB (Mammoet) als het MB (uitvoeringsbesluit Dino) waarborgen duidelijk de volledige kosteloosheid van de brillen voor de personen die aan de voorwaarden voldoen. Een omzendbrief of interne nota kunnen deze rechten niet beperken.

Uiteraard opent dit vonnis perspectieven voor eenieder die aan de voorwaarden voldoet (zie hierna) en die zich de laatste vijf jaar een bril aanschafte en daarvoor de gedeeltelijke terugbetaling bekwam middels het stelsel van de gratis geneeskundige verzorging.


Voorwaarden

Gewone bril met correctieglazen:
– alle personeelsleden van het operationeel kader
– de personeelsleden van het administratief en logistiek kader dat een permanente functie van operationele ondersteuning, bepaald door de minister, uitoefent.

Glazen met dubbele focus:
– Voor de personeelsleden zoals hierboven weergegeven doch vanaf de leeftijd van 47 jaar.

Kosteloze vernieuwing van het montuur:
– Na een termijn van vijf jaar na de datum van de verstrekking van het vorig montuur.

VSOA Politie bereidt momenteel een type brief voor die ons leden kunnen invullen om aan de medische dienst (dienst terugbetalingen) te versturen teneinde de volledige terugbetaling te bekomen van de door u aangekochte bril. Het spreekt voor zich dat de bewijslast van de aankoop berust bij onze leden en dat het geen betoog hoeft om te stellen dat enkel zij die aan de voorwaarden voldoen baat hebben bij het stellen van een dergelijke aanvraag.

Bij weigering tot terugbetaling zal VSOA Politie een gezamenlijk dossier inleiden bij de vrederechter teneinde de overheid te horen verplichten over te gaan tot terugbetaling, waarbij wij zullen gebruik maken van het hierboven vermeld vonnis als jurisprudentie.

Terzake werden al de nodige contacten gelegd met onze raadsman.

U kunt zich dan ook wenden tot het nationaal secretariaat van VSOA Politie ter attentie van Marc TIELEMANS op E-mail vertalingen@vsoa-pol.be . Dit kan enkel per mailbericht of per brief.

Uw mailbericht of schrijven dient VERPLICHT uw lidnummer te bevatten. VSOA Politie zal u daarna een typebrief opsturen alsook de nodige uitleg verschaffen van het verdere verloop van de procedure/actie.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..