Sectoraal eisenbundel 2005-2008 ingediend

BRUSSEL, 10/01/2008

Aan Dhr. Patrick Dewael
Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel

Betreft: Sectorale onderhandelingen.
Aanvraag tot inschrijving op de dagorde van het onderhandelingscomité.

Mijnheer de Minister,

De syndicale organisaties ACOD, ACV-OD, NSPV en VSOA, in gemeenschappelijk vakbondsfront, vragen bij hoogdringendheid de inschrijving op de dagorde van het onderhandeling voor de politiediensten de bespreking van het onderstaande sectorale eisenbundel:

1. Na zes jaar zonder loonsverhoging eisen wij een verhoging van alle personeelsbarema’s
2. De wijziging van de wetgeving inzake de pensioenperequatie (korven) regelt geenszins de toestand van bepaalde politieambtenaren, die voor de politiehervorming met pensioen zijn vertrokken. Wij eisen dat voor deze pensioenen een perequatiecoëfficiënt wordt toegekend.
3. De verhoging van het vakantiegeld van het operationeel personeel zodat voor alle personeelsleden 92% van de wedde wordt bereikt.
4. De herziening van het systeem van de maaltijdvergoedingen, met modaliteiten voor het toekennen van maaltijdcheques aan iedereen.
5. Aangezien bijkomende prestaties uitzonderlijk zijn en moeten blijven, eisen wij dat deze prestaties aan 125% worden betaald. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront blijft de aanwerving een absolute prioriteit.
6. In naleving van de door de wet opgelegde functionaliteiten eisen wij een herwaardering van de situatie van het personeel dat in de wijken werkt.
7. De verhoging van de eindejaarspremie, met toekenning van ene forfaitaire premie.
8. Eenvormigheid van de pensioenleeftijd op 58 jaar, voor alle operationele personeelsleden en, in naleving van de geldende overgangsbepalingen, invoering van een gestructureerd verlof voorafgaand aan de pensionering.
9. Toegang tot het systeem van de gezondheidszorgen voor al het Calogpersoneel, onder dezelfde voorwaarden als het operationeel personeel.
10. Valorisering van alle anciënniteit voor het personeel dat deeltijds heeft gepresteerd.
11. De realisatie van de nog niet uitgevoerde punten vervat in het protocol afgesloten na de onderhandelingen over de herevaluatie van het statuut.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt de dringende behandeling van hetgeen voorafgaat op het onderhandelingscomité voor de politiediensten en dit gelet op het feit dat sedert de laatste federale verkiezingen het land tot eind 2007 geregeerd werd door een ontslagnemende regering, waardoor geruime tijd werd verloren voor het opstarten van sectorale onderhandelingen.

Bovendien is de periode tijdens dewelke de vakorganisaties zich engageerden om geen financiële eisen te stellen, zoals bepaald in het protocol dat leidde tot het nieuwe statuut voor de geïntegreerde politie, reeds zeer geruime tijd verstreken zodat nieuwe sectorale onderhandelingen meer dan gerechtvaardigd zijn.

De vakbonden stellen daarenboven vast dat binnen de politiediensten tal van problemen blijven bestaan. Om deze op te lossen en om de werkvoorwaarden te verbeteren, zal elke vakorganisatie, volgens haar eigen gevoeligheden, de punten die ze gepast acht, inschrijven op de dagorde van het onderhandelingscomité voor de politiediensten.

Gelieve in afwachting te aanvaarden, mijnheer de Minister, onze blijken van welgemeende hoogachting.
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront,

Jan SCHONKEREN
VSOA Politie

Philip VANHAMME
NSPV

Jan ADAM
ACV-OD

Liliane LEMAUVAIS
ACOD

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..