Copernicus : evolutie van de procedure

justitiepaleis
Beste leden,

Met betrekking tot de evolutie van de procedure die U met de steun van onze vakorganisatie heeft ingeleid tegen de Belgische Staat, wat de federale politieagenten betreft, en tegen de verschillende politiezones, wat de lokale politieagenten betreft, bevestigen wij U het volgende :

Tijdens de laatste zitting van de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, op 29 september 2011, heeft het advocatenkantoor Vincent DE WOLF & Associés verzoekschriften in vrijwillige tussenkomst en besluiten neergelegd voor de politieagenten die de volmacht te dien einde niet hadden overgemaakt op 31 december 2010.

Op 29 september jl. heeft de Voorzitter van de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel beslist om de zaak naar de rol te verwijzen teneinde een instaatstellingskalender op te stellen op grond van art. 747 van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze kalender zal de termijnen vastleggen waarop de verschillende partijen in deze procedure hun besluiten zullen kunnen neerleggen en meedelen.

Volgens onze inlichtingen, zou de beschikking tot vastlegging van besluittermijnen binnenkort worden uitgesproken door de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel.

De nieuwe leden (1) mogen overigens uiteraard, ongeacht of zij reeds lid zijn van een andere vakorganisatie of nog steeds niet gesyndiceerd zijn, wanneer zij onze vakorganisatie via hun aansluiting zullen vervoegen, tussenkomen in de procedure die thans hangende is voor de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel.

(1) Opgelet : enkel voor personeelsleden operationeel kader vóór 2009…  EN :

– Waarvan de naam niet voorkomt in de zoekmodule op onze site. (zoekmodule copernicus)

– Ons nog geen enkel ander mandaat hebben overgemaakt.

– Nieuwe leden overgekomen van een andere syndicale organisatie.

Ingeval zij reeds partij waren in een procedure, zullen wij aan onze raadsman vragen om het advocatenkantoor dat voorheen hun belangen behartigde te verzoeken het dossier over te maken, nadat het nieuwe lid het mandaat zal hebben ingevuld. Om het mandaat te openen klik hier :  Mandaat Copernicus

De leden die voorheen niet gesyndiceerd waren, zullen in de lopende procedure kunnen tussenkomen door het mandaat in te vullen. Om het mandaat te openen klik hier :  Mandaat Copernicus

Wij vestigen niettemin de aandacht van onze toekomstige leden op het feit dat de stuiting van de verjaring slecht geldig kan tussenkomen door de neerlegging van een procedureakte.

Zaventem, 16 februari 2012

Manu Lispet

Juridische dienst

VSOA Politie

 

Chers affiliés,

En ce qui concerne l’évolution de la procédure que vous avez intentée avec le soutien de notre organisation syndicale contre l’Etat Belge en ce qui concerne les policiers fédéraux et contre les différentes zones de police en ce qui concerne les policiers zonaux, nous vous confirmons que :

Lors de la dernière audience de la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le 29 septembre 2011, le cabinet Vincent DE WOLF & Associés a déposé des requêtes en intervention volontaire et conclusions pour les policiers qui n’avaient pas rentré la procuration pour ce faire au 31 décembre 2010.

Le 29 septembre dernier, le Président de la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles a décidé de renvoyer l’affaire au rôle afin d’établir un calendrier de mise en état judiciaire sur base de l’art. 747 du Code Judiciaire.

Ce calendrier devra déterminer les termes et délais pour permettre aux différents intervenants dans cette procédure de déposer et communiquer leurs conclusions.

D’après nos renseignements, l’ordonnance fixant les délais pour conclure devrait prochainement être rendue par la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles.

Par ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux membres(1), qu’ils soient déjà membres d’une autre organisation syndicale ou qu’ils ne soient pas encore syndiqués, ils peuvent bien évidemment, lorsqu’ils rejoindront notre organisation syndicale par leur affiliation, se joindre à la procédure actuellement pendante devant la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles.

(1)Attention:uniquement pour les membres opérationnels avant 2009et:

-Ne figurant pas dans le module de recherche présent sur notre site.

-Ne nous ayant pas déjà transmis un quelconque mandat.

-Ayant quitté une autre organisation syndicale.

Dans l’hypothèse où ils étaient déjà parties à une procédure, nous demanderons à notre conseil de demander au cabinet d’avocat qui les défendaient antérieurement de transmettre le dossier après que le nouveau membre ait rempli le mandat ci-dessous .

En ce qui concerne les membres qui n’étaient pas antérieurement syndiqués, ils pourront rejoindre la procédure en cours en remplissant le mandat ci-dessous.

Nous attirons toutefois l’attention de nos futurs membres sur le fait que l’interruption de la prescription ne peut valablement intervenir que par le dépôt d’un acte de procédure.

Manu Lispet

Service Juridique

SLFP Police

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..