De hervorming DAERDEN betekent een direct gevaar voor de dienstverlening van de Politie aan de bevolking, een uitschuiver !

Persmededeling – 22 september 2011

De hervorming DAERDEN betekent een direct gevaar voor de dienstverlening van de Politie aan de bevolking, een uitschuiver !

Het VSOA Politie verneemt met grote verbazing dat de Minister van Pensioenen van plan is om een plan voor te leggen aan de volgende regering inzake de financiering van de pensioenen van het gemeentepersoneel, met in het bijzonder de politieambtenaren.

Eerst en vooral dient toch één en ander recht gezet te worden :

In tegenstelling wat men aan de pers heeft verteld, werd dit project nooit onderworpen, op gelijk welk  niveau, aan een sociale dialoog; en werd zeker niet voorgelegd aan het Onderhandelingscomité van de Geïntegreerde Politie. Het gaat dus over een “niet katholieke” methode, wat overkomt als een minachting van de vakbonden.

Waarover gaat het ?
Om het tekort van het pensioenfonds (RSZPPO) op te vangen en de erfenis van het verleden te kunnen dragen, bestaat het “fantastisch” idee – voor wat de lokale politie betreft – om in eerste instantie de patronale bijdrage van de zones te verhogen met 3 %, om eventueel daarna een aanvullende verhoging door te voeren voor diegenen te “responsabiliseren” dewelke moeilijkheden hebben om te betalen.

Wat zullen de gevolgen zijn volgens het VSOA Politie ?
De erfenis van het verleden, waar de zones eigenlijk niets mee te maken hebben gaat :

1. De financiële last van de zones verhogen met een extra patronale bijdrage van 3 %, wat een gevaar betekent voor de werking van de Politiezones (een mogelijkse vermindering van het aantal nachten weekenduren). Wat de rekrutering betreft (gepensioneerden – dewelke zeer talrijk zijn de komende vijf jaar) zullen mogelijks niet vervangen worden. En tevens zullen er merkelijk minder investeringen gebeuren.

2. Er voor zorgen dat de loonevolutie, waar het personeel al lang vragende partij voor is, zal bevroren worden.

3. Er voor zorgen dat het pensioenstelsel van onze sector in gevaar wordt gebracht door een wisselwerking tussen enerzijds de vermindering van de rekrutering (nieuwe rekruten dewelke belastingen betalen) en anderzijds de stijging van het aantal gepensioneerden.

Wij zijn de mening toegedaan dat men beter een stap terug zou zetten, alvorens men in een zwart gat springt !

VSOA Politie zal de voogdijminister interpelleren, en zal acties voorbereiden indien de antwoorden niet bevredigend zijn.

Vincent Gilles
Président national
+32475304864

Vincent Houssin
Nationale Ondervoorzitter
+32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..