De VZW Sociale Dienst voor de Geïntegreerde Politie (SSDGPI) gaat over tot de aankoop van vijf mobilhomes.

VSOA – Politie kan niet akkoord gaan met een beslissing
waarvan slechts enkelen zullen kunnen gebruik maken.
VSOA – Politie, zoals de andere representatieve syndicale organisaties, zetelt in de Algemene Vergadering van de VZW (met twee vertegenwoordigers) alsook in de Raad van Beheer. Op huidig ogenblik bekleedt VSOA – Politie in die Raad van Beheer zelfs de functie van Ondervoorzitter. Deze functie komt inderdaad volgens een beurtrolsysteem toe aan een der representatieve syndicale verenigingen.Op de Algemene Vergadering van de VZW SSDGPI van 27 en 28 augustus 2009, werd meerderheid tegen minderheid beslist over te gaan tot de aankoop van vijf mobilhomes. Met deze aankoop hoopt de meerderheid binnen SSD GPI het dienstverlenende pakket naar de begunstigden van de vereniging te kunnen uitbreiden door de leden van geïntegreerde politie alsook de gepensioneerden de mogelijkheid te bieden aan een sociaal verantwoorde prijs een mobilhome te huren.De kostprijs van de aankoop van deze vijf mobilhomes bedraagt 160.000 à 170.000 Euro.

Onze organisatie kon deze aankoop dus niet goedkeuren. Immers, de lijst van begunstigden van SSD GPI bestaat uit de ongeveer 48.000 personeelsleden (operationeel en Calog) van de federale en lokale politie verhoogd met de gepensioneerde collega’s. We mogen dus stellen dat ongeveer 65.000 à 70.000 begunstigden aanspraak zouden kunnen maken op dit nieuwe voordeel.

In de veronderstelling dat deze voertuigen het ganse jaar door zouden kunnen verhuurd worden en de verhuurperiode twee weken zou bedragen, zo kan ieder voertuig jaarlijks 26 maal verhuurd worden. In het beste geval kunnen dus maximaal 5 X 26 = 130 begunstigden van de sociale dienst gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid. Dit aantal lijkt me evenwel utopisch, want er mag redelijkerwijze verondersteld worden dat deze voertuigen zeker en vast niet het gehele jaar door zullen verhuurd worden. In realiteit zullen dus wellicht geen honderd begunstigden van de VZW SSDGPI van dit voordeel gebruik maken.

Het kransje “happy few” die het zich financieel kan veroorloven om er met een mobilhome op uit te trekken zal dus zeer beperkt zijn en net daar knelt voor VSOA – Politie het schoentje. Onze vertegenwoordiging in de algemene vergadering deed dan ook het voorstel om de leden van de bestuursorganen van de vereniging uit te sluiten van deze mogelijkheid, dit om de geloofwaardigheid van het toch dure stelsel, buiten elke zweem van favoritisme of profitariaat te houden. Dit voorstel werd op een lange stilte onthaald, zonder meer.

Want het is thans reeds voorspelbaar hoe er gaat gereageerd worden wanneer deze of gene vertegenwoordiger binnen de bestuursorganen van de verenigingen, op reis gaat met een mooie camper tegen een sociale prijs.

VSOA – Politie (en wij waren niet de enigen) behoorde evenwel tot de minderheid die TEGEN het voorstel stemde en bijgevolg werd de aankoop een feit. Nochtans hadden wij een aantal andere voorstellen, waarvan de overgrote meerderheid der begunstigden zouden kunnen genieten. Wij vinden namelijk een aankoop van 160.000 Euro niet in verhouding tot het geringe aantal personen dat ervan zal kunnen genieten.

Niettegenstaande er niets af te dingen valt op het democratisch gehalte van de stemming desbetreffende (een meerderheid is nu eenmaal een meerderheid) blijven wij dit een zeer ongelukkige keuze vinden, waarvan men zich terecht de vraag kan stellen of dit te verantwoorden is. Het ware inderdaad beter geweest te voorzien in voordelen waarvan iedereen zou hebben kunnen gebruik maken. Nu ontstaat de perceptie dat dit gedaan werd om enkelen te plezieren.

De vraag om dit voorstel “Het verhuur van mobilhomes” te bestuderen werd trouwens VERWORPEN op de AV van 26 maart 2009 met 5 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 onthoudingen !!!
Wat is er ondertussen gebeurd ???
VSOA – Politie zal dan ook zeer nauwlettend toezien wie er gebruik maakt van dit nieuwe “voordeel” en onregelmatigheden of buitensporigheden ter kennis brengen van de voogdijminister.Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOPA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..