Een slecht begin….

16.11.2020

Tijdens het eerste informele contact met de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties hadden wij een goed gevoel. Ze had vooral een luisterend oor naar de verschillende verzuchtingen van de vakorganisaties en benadrukte het belang van een goed sociaal overleg. Maar tijdens het laatste onderhandelingscomité hebben wij echter een koude douche gekregen.

De ijzige standpunten die werden ingenomen staan dan ook in schril contrast met:

  1. Consumptiecheque

Het lijkt het ons zeer logisch dat de overheid, die zelf ook werkgever is uiteraard – die deze terechte steunmaatregel invoert en de werkgevers oproept en motiveert om deze toe te kennen aan haar werknemers – deze ook toekent aan haar eigen werknemers. Het zou eerder onlogisch zijn en niet-consequent om het omgekeerde te doen.

Via deze link vindt u een toelichting van de FOD Sociale Zekerheid ter verduidelijking: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/consumption_cheques.html

In de ons omringende landen wordt een gelijkaardige incentive toegekend (o.a.) aan de politiediensten “uit blijk van waardering”.

Daar waar de signalen voor de vergadering eerder positief waren, werd er op het onderhandelingscomité koudweg gecommuniceerd dat de minister deze cheque niet zou toekennen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Wij zullen tijdens het overleg met de minister er nogmaals op aandringen om dit punt in voortzetting te zetten op het eerstvolgende onderhandelingscomité en vragen om haar mening te herzien.

  1. Omzendbrief nr. 686

Op 28 oktober verscheen de omzendbrief 686 waarbij voor het openbaar ambt en defensie maatregelen werden genomen inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij tijdelijke sluiting van de scholen en kinderdagverblijven in een periode van Covid 19.

Ook daar kregen we een koude douche, waarbij er door de overheid werd gesteld dat deze omzendbrief niet zou worden toegepast bij de politie ingevolge een beslissing van de taskforce voor de geïntegreerde politie. De taskforce is namelijk van mening dat er al voldoende alternatieven bestaan binnen de politie. De minister heeft dan maar dat advies klakkeloos gevolgd. Op de vraag wat er bij het openbaar dan niet zou bestaan qua mogelijkheden, waardoor een extra omzendbrief nodig was, werd er geen antwoord gegeven …

  1. K.B. Beroepsziekte

Reeds op 28.07.2020 hebben we zowel schriftelijk als mondeling de vraag gesteld aan de overheid om het K.B. van 26.06.2020 te herbekijken. Dit omdat de voorwaarden m.b.t. de erkenning beroepsziekte beperkt was in tijd tot 17 mei 2020. Vanaf het begin hebben we aan de bel getrokken in het kader van de Covid context. Deze beperking in tijd bleek dus inderdaad zeer voorbarig te zijn geweest. 

Reeds in juli 2020 kregen we het antwoord dat de overheid “het mee nam”…

Op geregelde tijdstippen werd de vraag herhaald. Telkens met dezelfde uitleg: “we bekijken het, we nemen het mee, we zullen de vraag stellen”, …

Ook tijdens het onderhandelingscomité van 12.11.2020 werd de vraag gesteld naar de stand van zaken. En wat raad je…: “we nemen het mee…”

Dit onderhandelingscomité laat bij ons een zeer wrang gevoel achter en is een slecht begin!

We raden de minister sterk aan om de onderhandelings- en hoog overlegcomités au sérieux te nemen, de voorzitters van deze comités voldoende te mandateren, gemaakte afspraken uit het verleden na te komen en beslissingen toe te laten passen binnen de volledige geïntegreerde politie.

Voorlopig houden we enige actie af. We beseffen dat dit een slecht signaal zou zijn naar de bevolking die het goed meent, en vooral naar het “schorriemorrie” die de coronaregels bewust niet willen volgen en het geweld tegen de politie niet schuwen.

Maar tijdens het overleg dat deze week met de minister staat gepland zullen we zeer duidelijk zijn wat er allemaal op onze lever ligt, en vooral dat we meer waardering verwachten voor de politie.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..