Evolutie van de COPERNICUS-procedure

justitiepaleis Zaventem, 12 februari 2013 De evolutie van de COPERNICUS-procedure In het raam van de procedure ingeleid op initiatief van het VSOA – Politie in het belang van haar leden behorend tot het operationeel kader – en thans hangende bij een Nederlandstalige kamer van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel – heeft de rechtbank een kalender voor instaatstelling vastgelegd. Met inachtneming van de voorziene termijnen heeft de Belgische Staat haar conclusies neergelegd op 31 december. De politiezones, gedwongen tussenkomende partijen, moeten tegen juli 2013 hun conclusies neerleggen ; wij moeten onze conclusies vervolgens neerleggen tegen 31 december 2013. Nieuwe leden van het VSOA – Politie die nog niet waren aangesloten bij een vakorganisatie kunnen aan deze procedure worden toegevoegd. Echter, in de veronderstelling dat de rechtbank een verjaringstermijn van 5 jaar in rekening zal brengen, zullen nieuwe verzoeken slechts tot 2008 een retroactief effect kunnen ressorteren, waardoor het voordeel van een dergelijke vrijwillige tussenkomst op heden slechts nog minimaal zal zijn. Voor de leden die in het raam van dit COPERNICUS-dossier reeds een procedure hadden ingeleid tegen de Belgische Staat en/of de politiezones, hetzij individueel, hetzij via tussenkomst van een andere vakorganisatie, zal dit per geval afzonderlijk bekeken moeten worden. Aangezien het VSOA – Politie immers niet de intentie heeft om voor elk nieuw lid de individuele procedure die deze persoon reeds had ingesteld, over te nemen, ongeacht het stadium waarin deze procedure zich bevindt, kan aan deze nieuwe leden enkel de mogelijkheid worden geboden om zich te voegen bij de procedure die initieel door het VSOA – Politie werd ingesteld en die momenteel hangende is bij de Nederlandstalige kamer van de Rechtbank van Eerste aanleg van Brussel. Concreet zal eerst moeten worden nagegaan of deze nieuwe leden nog afstand kunnen doen van de procedure die zij eerder hebben ingesteld. (Immers, wanneer twee procedures met hetzelfde voorwerp en tussen dezelfde partijen worden ingesteld, dan zal deze procedure onontvankelijk worden verklaard.Daarnaast zal ook voor elk individueel lid moeten worden onderzocht of hij/zij afstand kan doen van de ingestelde procedure.) Indien voor dit nieuwe lid reeds een vonnis werd gewezen, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat deze persoon kan worden toegevoegd aan de procedure ingeleid door het VSOA – Politie en thans hangende in eerste aanleg bij een Nederlandstalige kamer van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel. (Het is niet mogelijk om een tweede vordering in te stellen met hetzelfde voorwerp en tussen dezelfde partijen wanneer er reeds een vonnis werd gewezen). –   Bovendien geldt de problematiek van de verjaringstermijn ook voor deze nieuwe leden. –    Het VSOA – Politie zal dus per geval moeten nagaan of het mogelijk is dat het betrokken nieuwe lid zich aansluit bij de procedure die werd ingeleid. De vakorganisatie kan zich bij het beantwoorden van deze vraag uiteraard slechts baseren op de informatie die door betrokkene aan de vakorganisatie wordt overgemaakt. Een lid dat het VSOA – Politie niet inlicht over het feit dat hij/zij reeds een vordering heeft ingesteld, kan het VSOA – Politie nadien niet verwijten dat een onjuist advies werd verstrekt. Wat betreft het ereloon dat door bepaalde advocaten van andere vakorganisaties wordt geëist van leden die zich aansluiten bij VSOA – Politie, moeten in het bijzonder volgende twee zaken worden onderzocht : 1.   Heeft het nieuwe lid aan zijn/haar vakorganisatie een mandaat verleend om in zijn/haar naam een procedure in te leiden ? 2.    Wat is bepaald in de statuten van elke vakorganisatie m.b.t. het geval waarin een lid deze vakorganisatie in de loop van een procedure verlaat en zich aansluit bij een andere vakorganisatie ? Hierbij een pdf-document met een schematische stand van zaken  : Copernicus – schematische voorstelling Manu Lispet Nationaal beheerder van de juridische dienst

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..