Fractionering van toelagen en vergoedingen : Hoe sommigen nu al starten om van een hete aardappel af te geraken !!

Brussel, 26/01/2009

DE FRACTIONERING VAN TOELAGEN EN VERGOEDINGEN !!!
DE FUNCTIONELE VERLONING !!!HOE SOMMIGEN NU AL STARTEN OM VAN EEN HETE AARDAPPEL AF TE GERAKEN !!!
In een info nieuws van 23 januari 2009 hekelt het NSPV één bepaalde vakbond die volgens hen demagogische onwaarheden verkondigt met betrekking tot de zogenaamde fractionering van vergoedingen en premies (fractionering = het uitbetalen per gepresteerd uurgedeelte).Die éne vakbond kan enkel VSOA – Politie zijn, vermits iets verder in het geschrift verwezen worden naar de vakbond die niet onderhandelde, dus ook niets bekwam en ook niets zou hebben ondernomen. Een goed lezer weet dus dat die ene vakbond VSOA – Politie is, want inderdaad enkel VSOA – Politie nam geen deel aan de onderhandelingen die geleid hebben tot een protocol waarvan een der gevolgen, de verdere ontmanteling van uw statuut, zal zijn.

Ik ben veel gewend geraakt tijdens mijn lange syndicale loopbaan, maar nu brak toch mijn klomp bij het lezen van dit geschrift.


Ten eerste heeft VSOA – Politie, behalve dan haar officieel standpunt met betrekking tot het protocol m.b.t. de bedoelde onderhandeling (zie www.vsoa-pol.be rubriek “De sectorale onderhandelingen – BOERENBEDROG op grote schaal!”) , geen enkel bericht verspreid.Maar vooral begon ik me echt af te vragen of ik nog goed kon lezen. Ik nam dus opnieuw het protocol nummer 235 bis van 19-09-2008 ter hand dat, het weze heel duidelijk gezegd, VOOR AKKOORD getekend werd door de syndicale organisaties NSPV, ACOD en ACV. VSOA – Politie tekende dit protocol voor NIET AKKOORD.

Wat staat er letterlijk in de tekst in verband met de functionele verloning en de fractionering van zekere toelagen en vergoedingen, het zogenaamde concept van de uurtoelagen:

1. De overheid stelt voor om het concept van functionele verloning in te voeren. De bedoeling daarvan is, met behoud van de actuele globale loonmassa, de ettelijke toelagen en vergoedingen terug te dringen en te vervangen door een voornamelijk baremische verloning geënt op de geanalyseerde uitgeoefende functie. Daarmee beoogt de overheid geenszins een uitholling van het actuele statuut, noch besparingen. Administratieve vereenvoudigingen zullen wel leiden tot een vermindering van de beheerslasten.

2. Zij beseft dat dit een moeilijke oefening is die tijd en bedachtzaamheid vergt.

3. Daarom wenst zij dat progressief te doen, met test- en evaluatiefasen.

4. Het eenheidsstatuut was, is en blijft een kritische succesfactor voor de geïntegreerde politie en moet dus als dusdanig in stand worden gehouden. Differentiaties zijn derhalve slechts mogelijk voor zover daaraan principieel geen afbreuk wordt gedaan.

5. Mogelijks zullen bij de overgang naar het nieuwe concept overgangsmaatregelen aangewezen zijn.

6. Overeenkomstig het Regeerakkoord dat een herwaardering van de functie wijkwerking in het vooruitzicht stelt, wenst de overheid van wal te steken met een voorstel inzake functionele verloning voor de wijkagenten. Zij stelt voor om dit als een eerste testcase te implementeren en aldus beide doelstellingen te koppelen.

7. De overheid vraagt aan de vakbonden om zich bij voormelde aanpak aan te sluiten en mee te zoeken naar alternatieve betere verloningsmechanismen. Zij zal hiervoor op korte termijn een technische werkgroep implementeren, beginnende met de wijkagenten.

De vakbonden verklaren zich akkoord voor wat betreft de functionele verloning om de discussie snel aan te vatten op een onderling overeen te komen tijdstip, zonder resultaatsverbintenis.

De implementatie van de loonmotor zal gepaard gaan met de implementatie van het concept van de uurtoelage tenzij de globale invoering van de functionele verloning dit zonder voorwerp zou maken. De lijst van de toelagen en vergoedingen alsmede van de verloven die onder het concept van de uurtoelage zouden vallen, zullen, in voorkomend geval, later worden onderhandeld. De bestrijding van het absenteïsme zal alleszins op een sociaal verantwoorde wijze benaderd worden. Vanaf de implementatie van de loonmotor worden per genomen baaldag de samen met de wedde betaalde vaste toelagen en vergoedingen verminderd met 7,6/1626sten van het jaarbedrag.

Het weze herhaald, met deze tekst ging VSOA – Politie dus niet akkoord.
Een goed lezer moet nu toch verstaan dat dit een OF verhaal is. Het is ofwel de functionele verloning ofwel het concept van de uurtoelagen. Dat concept komt er niet, enkel wanneer de globale invoering van de functionele verloning dit zonder voorwerp zou maken.Wat nu de functionele verloning betreft stelt NSPV heel duidelijk dat hieromtrent besprekingen zullen gestart worden nog dit jaar, maar tevens wordt gezegd dat de inwerkingtreding zeker niet meer voor dit jaar is, waarbij bovendien gesteld wordt dat het niet meer zeker is of de regering nog achter dat idee staat.

Er bestaat dus luidens het protocol hieromtrent geen resultaatsverbintenis, het NSPV zegt zelf dat het niet meer voor dit jaar zal zijn en dat de Regering misschien de idee niet meer zou genegen zijn, zo kan getwijfeld worden of een functionele verloning er wel ooit effectief zal komen.

Maar ALS die er niet komt, dan is het protocol zeer duidelijk: de implementatie van de loonmotor zal gepaard gaan met de implementatie van het concept van de uurtoelage tenzij de globale invoering van de functionele verloning dit zonder voorwerp zou maken.

Dus voor alle duidelijkheid geef ik enkele hypothesen.

Hypothese 1: de nieuwe loonmotor gaat van start en op dat ogenblik is er nog geen concept van functionele verloning (om welke reden dan ook):
Gevolg: het concept van de uurtoelage treedt in werking. Immers protocollair aldus bepaald.

Hypothese 2: de nieuwe loonmotor gaat van start en op dat ogenblik is het concept van de functionele verloning uitgewerkt (het spreekt voor zich dat dit dan wel moet goedgekeurd zijn in een onderhandelingscomité):
Gevolg: het concept van de uurtoelage wordt zonder voorwerp vermits men het concept van de functionele verloning aanneemt.

Hypothese 3: er is geen nieuwe loonmotor (om welke reden dan ook) maar wel een concept van de functionele verloning (het spreekt voor zich dat dit dan wel moet goedgekeurd zijn in een onderhandelingscomité):
Gevolg: De functionele verloning treedt in werking en het concept van de uurtoelage wordt zonder voorwerp.

Hypothese 4: er is geen nieuwe loonmotor (om welke reden dan ook) en ook geen concept van de functionele verloning (om welke reden dan ook – bijvoorbeeld de vakbonden keuren het concept integraal af of de overheid wil er om en of andere reden niet meer van horen):
Gevolg: alles blijft bij het oude. Status quo dus ten opzichte van de huidige situatie.

Maar heel concreet betekent dus een en ander wel dat vanaf het ogenblik dat de nieuwe in aanmaak zijnde loonmotor operationeel zal zijn, ook het concept van de uurtoelage geïmplementeerd zal worden (uiteraard in afwachting van een functionele verloning die er misschien nooit komt).

Dat er nog onderhandelingen moeten zijn om de lijst van de toelagen en vergoedingen alsmede van de verloven die onder het concept van de uurtoelage zouden vallen, vast te stellen, dat moge ook duidelijk zijn, maar dat ofwel de functionele verloning ofwel het concept van de uurtoelage er zit aan te komen ligt protocollair vast.

Dus in plaats van ons te verwijten dat wij zitten op te jutten, zou men beter eerst zijn eigen achterban eens grondig en eerlijk inlichten en iedereen die dat wenst het volledige protocol ter beschikking te stellen. Wij zullen in ieder geval de door de vakbonden en overheid ondertekende versie van dat protocol + bijlagen integraal inscannen en ter beschikking stellen van iedereen die erom vraagt, lid of geen lid. Een eenvoudig mailtje naar ons secretariaat op info@vsoa-pol.be volstaat om bestemmeling te zijn.

Want als er nu eens iets is waar ik absoluut niet tegen kan is dat de pot de ketel zit te verwijten dat hij zwart is. Men ondertekent verdorie een protocol dat glashelder is om dan achteraf simpelweg te stellen dat het allemaal zo een vaart niet zal lopen. Ik noemde dat vorig jaar boerenbedrog en blijf het ook vandaag nog boerenbedrog noemen.

Zoiets vaststellen moet pas frustrerend zijn als lid van die organisatie of niet soms?

Wat echter ook frustrerend en vervelend moet zijn voor de vakbonden die dit protocol voor akkoord ondertekenden, is het feit dat zij waarschijnlijk vandaag vaststellen dat de impact ervan op zekere statutaire verworvenheden voor het personeel catastrofaal zal zijn. En dat personeel zal hen daar de rekening voor presenteren, zeker wanneer de impact vastgesteld worden in het loonzakje.

Een verantwoordelijke van een andere organisatie (die tenminste het fatsoen heeft ons niet te bestoken met geschriften die nergens op slaan) gaf me trouwens heel recent nog toe dat dit protocol aan heel veel personeelsleden flink wat centen dreigt te kosten.

Wanneer men in een onderhandeling meer dreigt te verliezen dan te winnen, zo dient iedere verantwoordelijke vakbond neen te zeggen, dit uit respect voor het personeel. Want de verhoogde eindejaarstoelage en het op in schijven verhoogd vakantiegeld kwam er op termijn sowieso toch.

We zijn het echter stilaan gewoon geworden dat sommigen het personeel wat wijs maken om er dan achteraf mee trachten weg te komen door staalhard te minimaliseren wat men zelf ondertekende.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..