Geweld tegen politie – 2de vergadering van de stuurgroep

politie

Zaventem, 26 september 2012 – Persbericht

Geweld tegen politie – 2de vergadering van de stuurgroep

Op 6 september heeft Mevrouw de Minister Milquet een eerste vergadering georganiseerd op haar kabinet waar alle actoren, dewelke een betekenis kunnen hebben tegen de strijd van geweld tegen politieambtenaren, werden samengebracht. Deze plenaire vergadering kreeg tevens de taak van “stuurgroep”.
Vier werkgroepen, die sedert dien verschillende malen samen vergaderd hebben, werden in plaats gesteld (1.sensibilisatie, preventie, vorming; 2. Fenomeenanalyse; 3. Opvang en Bijstand; en 4. Justitie en Sancties)
Vandaag vond er een tweede vergadering plaats van de stuurgroep. Beide Ministers (Binnenlandse zaken en Justitie) waren aanwezig en hebben reeds een aantal engagementen genomen. Deze engagementen vloeien reeds voort uit de eerste werkzaamheden van de werkgroepen.
Wij zijn allereerst zeer tevreden dat men een eenvoudige en effectieve methode heeft uitgewerkt teneinde de werkgroepen op een harmonieuze wijze te laten functioneren, en dat de stuurgroep vandaag werd beëindigd met een gemeenschappelijk akkoord. De werkgroepen hebben als taak een maximum van ideeën te produceren, de stuurgroep daarentegen is is met de “arbitrage”. (zoals een pré-nego met tussen-protocollen)

13 engagementen werden reeds genomen door beide Ministers :

1. Organisatie van een vorming voor het kaderpersoneel (vb. HRM), dewelke zal voorzien in « de goede praktijk mbt een reële bijstand;
2. Oprichting van een website waar alle informatie zal te vinden zijn voor zowel het kaderpersoneel, als het betrokken personeelslid zelf;
3. Er zal een Ministriële omzendbrief worden gemaakt mbt beheer van onterechte klachten tov de politieambtenaar, en de morele schade;
4. Publicatie van statutaire teksten teneinde een dispositief in plaats te stellen voor reaffectatie van slachtoffers van geweld dewelke een zwaar trauma opliepen, alsook oprichten van een dispositief dewelke voorziet in een directe financiering van de medische kosten (alsook financiering F/L- 088 voor expert bij procedure GGD);
5. Verhoging capaciteit stressteam, teneinde slachtoffers – en familie- bij te staan van zowel federale als lokale politie;
6. Een bevraging van de slachtoffers zal georganiseerd worden door de Federale Politie teneinde het fenomeen in kaart te kunnen brengen ;
7. Het installeren van een orgaan dewelke zal voorzien in een centrale registratie van de feiten van geweld tegen politieambtenaren;
8. Ontwikkelen van een sensibilisatiecampagne naar de bevolking toe;
9. Aanpassing van de GPI 48 (omzendbrief mbt geweldbeheersing);
10. Wijzigen van processen en methoden mbt de voeding van de ANG databank teneinde processen-verbaal af te kunnen leveren met alle noodzakelijke elementen teneinde de magistraat toe te laten de zaak goed op te volgen ;
11. Ontwikkelen van protocollen tussen de parketten en de verantwoordelijken van de lokale politiezones; 12. Het in plaats stellen van verschillende snelrecht-rechtbanken, dewelke onder andere bevoegd zal zijn om de feiten van geweld tegen politie te behandelen (halt aan het straffeloosheidgevoel);
13. Ten slotte : het ontwikkelen van een adequaat beleid mbt strafuitvoering (inzet van middelen en/of verschillende alternatieven). Echte en reëel uitgevoerde straffen.

Deze vergadering is meer dan een goede start. Zelfs al is de weg nog lang vooraleer alle netelige problemen zullen opgelost zijn.

Enerzijds, na de ontwikkeling van diverse ideeën door de werkgroepen, na de arbitrage van de stuurgroep en de daaruit vloeiende engagementen van de beide Ministers; zal het VSOA Politie zeer aandachtig zijn voor de juiste vertaling (door de administratie) in teksten van de genomen engagementen (interne nota’s, Ministriële omzendbrieven, Omzendbrief Procureur-generaals, uitvoeringsbesluiten, …).

Anderzijds, niettegenstaande alle betrokken actoren constructief zijn, is het VSOA-Politie er niet van overtuigd dat de Vaste Commissie van de Lokale Politie een duidelijk mandaat heeft van de Korpschefs van de diverse Lokale Politiezones. Wij hebben gevraagd om dit na te willen zien, want het zou zeer ongelukkig zijn mocht op het einde van het ganse proces alles in het water vallen omdat er geen engagement zou zijn van de verschillende Korpschefs. Dit geldt eveneens mbt de te nemen engagementen door de magistratuur.

Tot slot hebben wij onze wens herhaald om het dispositief van juridische bijstand, het artikel 52 van de Wet op het Politieambt, uit te klaren zodat er geen interpretatie meer mogelijk is. Wij hebben eveneens herhaald dat de RIZIV plafonds problemen stellen bij de terugbetaling van medische kosten in het kader van een arbeidsongeval (waaronder geweld tegen politieambtenaren). Wij hebben finaal het politiek engagement waarbij iedere politieman zou uitgerust worden met een kogelwerende vest terug ter sprake gebracht. (Dit binnen het kader van de functionele kledij zonder dat dit de politieman iets kost).

 

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter +32475304864

Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..