Geweld tegen politiemensen – Kan het Nederlands model richtinggevend zijn?

Geweld door derden : Een globale aanpak dringt zich op !

Globale aanpak

De voorbije tien jaar steeg het aantal geweldsdelicten tegen politieambtenaren met 14 procent. Het is een publiek geheim dat gedurende jaren bepaalde beleidsmensen niet achter hun politiemensen stonden. Vaak werd het geweld tegen Politie bestempeld als “inherent aan de functie”. Opmerkelijk daarbij is dat de geregistreerde feiten tussen 2007 en 2008 stegen met 61,28 % (www.fedpol.be) !
Door dergelijke struisvogelpolitiek gedurende jaren te hanteren heeft men in de hand gewerkt dat bepaalde dadergroepen geen grenzen meer kennen en elk gezag minachten.
Los van het feit dat een specifieke en dringende aanpak van bepaalde risicowijken in Brussel zich opdringt, dienen we om het geweld tegen “beroepen van algemeen belang” in te dijken, de problematiek ook Nationaal te bekijken.

Recent protocolakkoord Nederland

Daarom dienen we een voorbeeld te nemen aan Nederland waar er onlangs (20/01) een nieuw protocolakkoord werd getekend tussen alle Politiekorpsen, de Minister, het Openbaar Ministerie en de vakorganisaties. Het “Landelijk Protocol geweld tegen Politieambtenaren” voorziet zowel in een eenduidige aanpak van de dader(s), als de ondersteuning van de politiemensen.
Buiten de vervolging voor het plegen van geweld tegen politieambtenaren, zullen daders namelijk direct veroordeeld worden om zowel de geleden materiële als morele schade te vergoeden !

Welzijnswet 

In België is bij wet voorzien dat in het kader van een efficiënt preventiebeleid de werkgever bijzondere aandacht dient te besteden aan werknemers die contact hebben met derden (art. 32quater, § 1, derde lid, 3° van de wet 04/08/1996 en art. 4 van het KB.17 mei 2007) Bovendien dient de werkgever een register “geweld door derden” aan te leggen.

Dit preventiedocument dient de werkgever te helpen om de meest adequate preventiemaatregelen te treffen tegen feiten van geweld, alsook om de getroffen politieambtenaar bij te staan.
Tot op heden dienen wij vast te stellen dat in de meeste korpsen er geen sprake is van een feitenregister, laat staan van adequate preventiemaatregelen ! Het wordt dus tijd dat er eveneens een globaal en bindend akkoord wordt afgesloten tussen alle betrokken partijen dewelke ons een hardere aanpak van de daders en een betere ondersteuning van de slachtoffers garandeert.
Ik zal er in ieder geval voor zorgen dat het ”register geweld door derden” zeer binnenkort op de agenda van het Hoog overleg comité zal geplaatst worden.

Vincent HOUSSIN
ondervoorzitter@vsoa-pol-wvl.be
+32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..