Geweld tegen politiemensen : VSOA Politie eist gepaste maatregelen !

Het VSOA-Politie eist van de overheid gepaste maatregelen als antwoord op het aanhoudende geweld tegen politiemensen !
(brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken)
———-
Zaventem, 19/10/09

M. Annemie TURTELBOOM
Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat, 2
1000-BRUSSEL

Mevrouw de Minister,

Betreft: Geweld tegen Politiemensen !!!

Dagelijks zijn er tientallen politiemensen in ons land die het voorwerp uitmaken van schandalige en opzettelijke gewelddaden. De laatste gebeurtenissen in het Brusselse zijn nogmaals het bewijs dat onze collega’s het slachtoffer zijn van gratis en georganiseerd geweld gepleegd door jongerenbendes. Deze jongerenbendes deinzen er zelfs niet voor terug om gebruik te maken van vuurwapens !
Na onderzoek blijkt dat op jaarbasis honderden collega’s, met een “gemiddelde van 3 per dag” slachtoffer zijn van arbeidsongevallen ten gevolge van deze geweldsdelicten. Deze situatie is niet langer te aanvaarden en kan niet zonder reactie blijven ! De politie is bij wet verplicht de openbare orde in het land te vrijwaren en de maatschappij te beschermen. Onze samenleving, maatschappij, moet dan ook de nodige middelen ter beschikking stellen van de politie om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en door de politieman afdoende te beschermen.
De overheid moet maatregelen treffen en haar verantwoordelijkheden nemen !VSOA- Politie hekelt de volgende punten:

· Het personeelsprobleem binnen de zones en de federale diensten in het Brussels gewest zijn 5 op de 6 zones deficitair, er ontbreken liefst 800 FTE (Full Time Equivalent). Daarenboven wordt zelfs met een ontoereikend personeelsbestand de ‘0’ norm op de balans toegepast en mogen overuren niet worden gepresteerd. In Molenbeek werden er wegens budgettaire beperkingen een vermindering van de patrouilles bij nacht en in de weekends vooropgesteld, en dit juist voor de welbekende rellen. Quid meer blauw op straat? Quid de veiligheid van de collega’s?

· De federale overheden rekruteren niet genoeg en besparingen worden uitgevoerd op de rug van het personeel. En algemene reserve (DAR) deze naam waardig bestaat niet meer! De vorige regering heeft namelijk de capaciteit van de DAR verspreid over de verschillende provincies (CIK). Hoewel er in 2009, 1350 FTE (Full Time Equivalent) dienden te worden aangeworven werd dit aantal naar beneden gehaald met 250 eenheden zowel op federaal als lokaal vlak. Wij verwerpen de maatregel betreffende het niet vervangen van één gepensioneerde werknemer op twee binnen de federale politie (op 600 vetrekkers zullen er slechts 300 worden vervangen).

· Het heersende gevoel van straffeloosheid bij misdadigers, veelal minderjarigen wordt onaanvaardbaar. Justitie volgt niet of wil niet volgen. Men kan zich de vraag stellen of justitie in dit dossier geen politiek spelletje speelt door daders van ernstige geweldplegingen op politiefunctionarissen vrij te laten.

· De onverantwoordelijke politiek van ‘protectionisme’ tegenover minderjarige daders die wordt gevoerd onder het mom van ‘sociale’ reintegratie. Wetten die niet gefaseerd zijn met de realiteit. Jongeren die geen normen en respect voor anderen meer kennen. Zij kennen allemaal hun rechten, maar niet hun plichten tegenover onze maatschappij.

· Het ontbreken van opvolging van collega’s die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval door toedoen van dat georganiseerd en gratuit geweld.

· Het profiel van de kandidaten politieman is een aandachtspunt.

· De opleiding van de politiemensen is een aandachtspunt.

· Het ontbreken van gepast materiaal wordt veelvuldig vastgesteld.

· De politisering van het beheer van sommige lokale politiekorpsen meer bepaald op het operationele vlak.

· In tijden van financiële crisis en stijgende criminaliteit moet men af van het dubbel gebruik van effectieven en is een rationele kijk op de organisatie van sommige politiekorpsen broodnodig, dit om in de toekomst het hoofd te bieden aan stedelijke rellen.

Het VSOA eist :

· Een ‘0’ tolerantie voor daders die geweldsdelicten plegen tegen politiemensen en andere openbare functionarissen (buschauffeurs, treinconducteurs, brandweerlieden en anderen).

· Aangepaste wetten in fase met de realiteit. Zware sancties die onsamendrukbaar zijn.

· Een complete ondersteuning en begeleiding van slachtoffers: medisch, sociaal en psychologisch.

· De werkgever verplichten zich systematisch burgerlijke partij te stellen tegen daders van zulke feiten. Het sowieso toekennen van het art52 van het WPA door de zones of de federale politie.

· Een personeelsbestand dat in de hoogte wordt herzien. Meer aanwervingen en betere opleidingen.

· Het verminderen van het aantal lokale politiezones. Deze configureren op basis van objectieve en operationele criteria. Waarom van het Hoofdstedelijk gewest niet één zone maken in analogie met Antwerpen en Luik? Naar de duivel met de baronieën, het betreft hier de veiligheid van de collega’s en de burgers!

· Het personeel goed uitrusten (second chance vesten en andere). Het werk aan de man aanpassen en niet andersom.

Het VSOA- Politie eist dat de politiemensen beschermd en gerespecteerd worden tijdens de uitoefening van hun ambt ! Hun statutaire- en burgerrechten moeten gegarandeerd zijn.

Gezien wat hierboven vermeld staat wensen wij daar omtrent zo vlug mogelijk een onderhoud met U te hebben.

Met meeste hoogachting,
Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter

Kopij : Minister van Justitie, Stefaan DE CLERCK

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..