Herstelwet Vesalius Bis (oranje loper)

Zaventem, 3 maart 2010
Herstelwet Vesalius Bis

Heden, 03/03/2010 , verscheen in het staatsblad de herstelwet Vesalius Bis.

Deze wet regelt onder andere de situatie van de gewezen leden van de BOB , basiskaderleden die aangesteld zijn als HINP (art XII.VII.15quater).

Vanuit die categorie, de gewezen leden van de BOB, zijn een aantal reacties gekomen die betrekking hebben op het feit dat in deze herstelwet niet hernomen is dat zij naargelang hun huidige loonschaal (B5) konden ingeschaald worden in de M2.1.

We kunnen deze personeelsleden geruststellen. De herstelwet wijzigt of voegt slechts een aantal artikels toe aan het RPPol (KB 30 maart 2001).

Het artikel 10 in de zopas verschenen herstelwet die spreekt over een inschaling in M1.1 gaat enkel over personeelsleden die krachtens de artikelen art XII.VII.15quinquies en art XII.VII.15sexies worden bevorderd door overgang naar het middenkader en is dus NIET van toepassing op de gewezen leden van de BOB.

Het artikel XII.XI.18bis, die de inschaling regelt van de gewezen leden van de BOB (basiskader aangesteld in de graad van HINP) is NIET gewijzigd/vernietigd en blijft dus voor hen van toepassing.

Volledigheidshalve hernemen wij het artikel XII.XI.18bis hieronder.

Eddy BORMS
Vast afgevaardigde
VSOA Politie

Art. XII.XI.18bis. §1. (Wet van 02-06-2006, art. 4)
Het personeelslid dat krachtens artikel XII.VII.15quater wordt bevorderd door overgang naar het middenkader verwerft de loonschaal M1.1 of M2.1, naargelang het maximum van de loonschaal die het als lid van het basiskader vóór de bevordering genoot, vermeerderd met het jaarlijks bedrag van de toelage bedoeld in artikel XII.XI.21, § 1, derde lid, 1°, minder of meer bedraagt dan het maximum van de loonschaal M1.1.

§2. In afwijking van de artikelen XI.II.3 tot XI.II.9 wordt de geldelijke anciënniteit van het in §1 bedoelde personeelslid op de datum van die bevordering herberekend door, binnen de loonschaal M1.1, respectievelijk M2.1 de anciënniteit te bepalen die overeenstemt met het bedrag van de wedde dat gelijk is aan of onmiddellijk hoger is dan de volledige wedde, zoals bedoeld in artikel XI.3, 2°, die het daags vóór die bevordering genoot, vermeerderd met het jaarlijks bedrag van de toelage bedoeld in artikel XII.XI.21, §1, derde lid, 1°.

De krachtens het eerste lid herberekende anciënniteit wordt na de bevordering aangevuld met de vanaf dan gepresteerde werkelijke diensten zoals bedoeld in artikel XI.II.4.

§ 3. Het in § 1 bedoelde personeelslid verliest vanaf die bevordering definitief het recht op de in artikel XII.XI.21, §1, bedoelde toelage).

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..