Het kwalitatief luik van de sectorale onderhandelingen werd afgesloten met een akkoord

14.07.2022

In januari van dit jaar werden de sectorale onderhandelingen over het kwantitatief gedeelte (loonsverhoging) afgesloten met een akkoord van VSOA Politie en NSPV. Terzelfdertijd werden er ook een aantal kwalitatieve punten onderhandeld om het statuut van het personeel van de geïntegreerde politie te verbeteren, het geweld tegen politie verder aan te pakken en de aantrekkelijkheid van de functies bij de politie te verhogen.

Gisteren bereikten wij opnieuw een akkoord met de minister van Binnenlandse Zaken over een visietekst die als basis zal dienen voor de verdere onderhandelingen met in totaal 13 maatregelen: 7 maatregelen die door de overheid als belangrijk naar voor geschoven werden en 6 maatregelen uit de eisenbundels van de vakorganisaties.

Enkele maatregelen die voor ons belangrijk waren:

Versoepeling van de sociale promotie

Na 3 jaar in de graad zal het in de toekomst mogelijk zijn om sociale promotie te maken, tenzij er momenteel al een termijn van 2 jaar voorzien is. (bv. voor de sociale promotie van agent/bewakingsagent naar inspecteur en voor de sociale promotie van niveau B naar niveau A).

Ook de huidige nadelen van de IN-EX procedure (personeelsleden die via externe rekrutering een hogere graad of een hoger niveau ambiëren) zullen weggewerkt worden.

Bijzondere vrijwaring voor bijzondere diensten

Personeelsleden die starten aan een zware en langdurige opleiding in het kader van mobiliteit naar een bijzondere dienst, zoals bijvoorbeeld DSU of DAFA en niet slagen in de opleiding of de opleiding moeten staken, kunnen terugkeren naar hun functie in de dienst van oorsprong, zowel voor de lokale als voor de federale politie.

Geweld tegen politie

In september 2022 zal er een nieuwe omzendbrief worden uitgevaardigd. De cijfers van geweldsincidenten van de politie en de cijfers van justitie moeten op elkaar worden afgestemd. In het nieuwe strafwetboek worden ook strafverzwaringen opgenomen voor vormen van geweld tegen politie.

In de omzendbrief zal ook voorzien worden dat bij (schiet-)incidenten de directeur of korpschef er dient op toe te zien dat de rechten en het welzijn van de personeelsleden (slachtoffers) worden gevrijwaard.

Arbeidsongevallen – RIZIV-tarieven

Bij ernstige en zware arbeidsongevallen zullen de extra kosten bovenop het RIZIV-tarief terugbetaald worden. De commissie voor de erkenning van ernstige gewelddaden zal hierin een belangrijke rol spelen. Ook zal een bijhorend fonds de kosten (boven het RIZIV-tarief, na analyse van de commissie) dragen.

Erkende geneesheren en “blauwe briefjes”

Het systeem van aangenomen geneesheren en blauwe voorschriften wordt herzien. De personeelsleden zullen bij hun eigen huisarts terecht kunnen, ongeacht of dit al dan niet een aangenomen geneesheer is. Ingevolge de nieuwe procedure met elektronische voorschriften zal in samenspraak met de vertegenwoordiging van de apothekers een regeling uitgewerkt worden om blauwe voorschriften overbodig te maken.

De Z-lijst over de terugbetaling van medicatie en andere statutaire bepalingen in het raam van kosteloze gezondheidszorgen worden herbekeken zodat de verworven en statutaire rechten worden gerespecteerd.

Eindeloopbaanbeleid – faciliterende maatregelen

Tijdens de kwantitatieve onderhandelingen werd een protocol getekend om de huidige NAVAP regeling (non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) te respecteren.

Langs de andere kant werd in de GPI 85 van 2016 ook al verwezen naar aangepaste functies om personeelsleden die dat wensen langer aan het werk te houden. De overheid is akkoord om de vrijstelling van nachtdiensten te behouden vanaf een leeftijd van 58 jaar (zoals nu het geval is), maar gaat er eveneens mee akkoord om vanaf een leeftijd van 56 jaar het aantal nachtdiensten te beperken, zonder dat dit evenwel enig nadelig gevolg voor het personeelslid mag hebben.

Volledigheidshalve voegen wij in bijlage de visietekst met de 13 maatregelen.

U zal merken dat deze maatregelen geen afbreuk doen van de huidige statutaire rechten, maar het doel hebben om de personeelsleden van de geïntegreerde politie, zowel operationeel als CALog te ondersteunen in hun loopbaan en hun werk. De minister bevestigt ons nogmaals dat de streefdatum voor de inwerkingtreding van dit nieuw sectoraal akkoord (kwantitatief en kwalitatief) nog steeds voorzien is voor 1 januari 2023.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..