INFO Nieuws Nummer 1818 – De tweetaligheidskwestie

INFO Nieuws Nummer 1818 – 30 november 2007

De tweetaligheidskwestie
Het Grondwettelijk Hof heeft via een arrest van 28 november laatstleden de wettelijke overgangsregeling inzake tweetaligheid vernietigd. Dit arrest belangt dus de personeelsleden aan die werkzaam zijn in een politiedienst waar de tweetaligheid als benoemingsvoorwaarde wettelijk is vereist en die dankzij die overgangsregeling daar toch aan de slag konden, ook al voldeden zij niet aan de wettelijke taalvoorschriften. Concreet gaat het over de zes Brusselse politiezones en enkele diensten van de federale politie.
Velen onder hen stellen zich dan ook vragen bij hun onmiddellijke professionele toekomst. Ziehier een duidelijk antwoord daarop : het Hof heeft weliswaar de wetsartikelen in kwestie vernietigd maar heeft ook gesteld dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd. Dit betekent heel concreet dat al diegenen die in een dergelijke politiedienst werden benoemd vóór de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ( die in de komende weken mag worden verwacht), die benoeming behouden en dus niet van dienst of korps hoeven te veranderen.
Hun benoeming blijft gehandhaafd en de overheden zullen hun inspanningen om ze te doen slagen in de taalproeven van SELOR onverdroten voortzetten.
Verder beraden de overheden zich nu over de mogelijkheden inzake de toekomstige aanwervingen en benoemingen voor die politiediensten. De laatste jaren werden de Brusselse effectieven goed aangedikt. Dat was nodig. Die verwezenlijking is een krachttoer geweest waaraan vele partners intensief hebben meegewerkt. Uitgangspunt is dat dit nu niet teloor mag gaan en dat die effectieven op peil moeten worden gehouden. De overheid onderzoekt thans de mogelijkheden daartoe en zal te gepasten tijde het personeel en de representatieve vakbonden daarover inlichten.

Bron : Federale Politie – Directie interne relaties

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..