Klacht ten laste van de Directeur Generaal FGP en de directeur FGP Doornik

Brussel, 01/09/2008

Persmededeling

Klacht ten laste van de Directeur Generaal van de Federale gerechtelijke politie en
de Directeur van de Federale gerechtelijke politie van Doornik.

Op 22/05/2008 heeft de Heer Michel Laude, politieambtenaar, een klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd bij de Onderzoeksrechter te Doornik lastens de heren Patrick Ludinant, Gerechtelijk directeur van de Federale gerechtelijke politie van Doornik en Paul Van Thielen, Directeur Generaal van de Federale gerechtelijke politie. Deze klacht berust op art. 442 bis van het Gerechtelijk Wetboek dat pesterijen beteugelt. Zonder in detail te treden is Michel Laude, in deze handeling gesteund door het VSOA Politie, de mening toegedaan dat hij sinds december 2006 het voorwerp uitmaakt van ongegronde en soms illegale beslissingen uitgaande van zijn hiërarchie en goedgekeurd door M. Van Thielen, DGJ.

Ondanks zekere feiten die onze afgevaardigde aangerekend worden door zijn overheid, en die wij als onbelangrijk kunnen bestempelen, moeten wij vaststellen dat er van deze overheid een verbetenheid uitgaat om betrokkene zwaar te willen straffen en een zware sanctie op te leggen. Een voorlopige schorsing, op basis van een verkeerde interpretatie van de disciplinaire en administratieve procedures, werd hem opgelegd – zoals o.a. het verplicht met rust plaatsen gedurende meerdere weken, hetgeen op geen enkele statutaire grondslag berust!
Bezwaarschriften werden ingediend bij de bevoegde instanties zoals de Raad van State waarvan zekere op het punt stonden om tot een arrest van nietigheid te leiden. Doch, na lezing van het advies van het auditoraat, heeft de overheid er de voorkeur aan gegeven om de omstreden beslissingen in te trekken om nieuwe maatregelen te treffen die nog minder wettelijk waren. De heren Van Thielen en Ludinant nemen deze situatie danig ter harte aangezien zij er gelijktijdig rechter en betrokken partij van zijn.

Het VSOA Politie heeft al een jaar geleden deze schandalige situatie aan de kaak gesteld bij de Commissaris Generaal. Ondanks zijn beloftes deze zaak ter sprake te brengen, heeft de Commissaris Generaal het niet nodig geacht om er verder aandacht aan te besteden!!!
Intussen gaan de pesterijen straffeloos en in alle onverschilligheid verder, ondanks de schorsing van de collega wiens depressieve toestand dagelijks verergert. Vroeger gecatalogeerd als “super flik”, wordt hij vandaag “gemeden als de pest”.

Wij kunnen nu al beweren dat de houding van de verantwoordelijke overheden meer gericht is naar de functie van syndicaal afgevaardigde dan naar de eventuele gebreken die hem worden aangerekend.
Wij bevestigen tevens dat de Dir.Jud. van Doornik, hiërarchische verantwoordelijke van onze collega, gevolgd door de Directeur generaal van de gerechtelijke politie, aan de oorsprong ligt van dit complot, maar dat deze persoon, door zijn gedragingen, een reëel probleem betekent wat betreft het imago van de federale gerechtelijke politie.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
GSM 0485-534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..