Meer politietaken laten uitvoeren door private firma’s, en … minder aanwervingen bij de Politie ? De Politiek pleegt alweer woordbreuk !

art3

Zaventem, 13 januari 2013

Wij nemen kennis van het voorstel van Senator Guido De Padt om meer politietaken te privatiseren en zodoende eveneens minder aanwervingen te realiseren bij de Politie.

Eerst een vooral dient opgemerkt te worden dat het aantal aanwervingen sedert jaren – en als gewezen Minister van Binnenlandse zaken is Senator Guido De Padt daar zeer goed van op de hoogte – werd afgebouwd naar minder dan 1000 per jaar ! En dit terwijl er zo’n 1450 per jaar op pensioen gingen.  De beoogde besparing – zoals nu aan de gang in het openbaar ambt – werd dus reeds jaren aan een stuk stilzwijgend doorgevoerd bij de Politie.

Dit maakt dat men nu reeds bij vele lokale politiekorpsen en bij zowat alle Federale politiediensten een zodanig structureel tekort heeft dat zelfs de operationele taken niet meer naar behoren kunnen uitgevoerd worden.

Dit voorstel is eveneens in strijd met de afspraken die gemaakt werden met de huidige Minister van Binnenlandse zaken, en waarvoor zij een akkoord heeft van de Ministerraad.  De huidige afspraak binnen de regering is dat men jaarlijks 1400 nieuwe rekruten zal aanwerven, en dat er een bijkomende inspanning zal geleverd worden van 100 extra nieuwe aspiranten dewelke specifiek zullen ingezet worden bij de Federale Politie.

Dit laatste lost niet het structureel tekort van een paar duizend politiemensen op, maar stopt in ieder geval “het bloeden”.  Dat er nog capaciteit kan vrijgemaakt worden door oneigenlijke taken te laten uitvoeren door andere diensten of private firma’s, is een feit.  Zo denken wij bijvoorbeeld aan een aantal bewakingsopdrachten en escortes.  Maar dan moet de politiek ook de moed hebben om aan sommige heilige huisjes te raken !

Bovendien hebben wij enkele jaren terug een voorstel gelanceerd om het boetesysteem grondig te hervormen. Zo bleek enige tijd terug dat  amper 61 miljoen euro van de 151 miljoen boetes die door rechters werden uitgesproken, effectief werden geïnd. Die bijna 90 miljoen aan gemiste inkomsten alleen al komen overeen met 3.000 effectieven.

Wij zijn er van overtuigd dat een professionelere manier om deze boetes te innen niet alleen capaciteit bij de politiediensten zou vrijmaken, maar deze aanmaningen en inningen efficiënter zouden gebeuren. Dit zou betekenen dat het voor de overheid niet alleen kostenbesparend zou zijn, maar ook een belangrijke bron van inkomsten zou opleveren hetgeen kan omgezet worden in effectieven zowel bij Justitie als bij Politie. Een privatisering van het geheel (cf. Incassobureaus Nederland) brengt met zich mee dat er enerzijds bijkomende capaciteit bij Justitie en Politie kan vrijgemaakt worden door dat een grote administratieve last weg valt, en anderzijds er nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Wanneer sommige politici dan toch echt een drang hebben om zowat alles te willen privatiseren, dat ze dan de politieke moed hebben om spoedig een wetsvoorstel in te dienen die zorgt voor een professionelere manier van inning, en zelfs een privatisering van het gehele boetesysteem.

Wanneer echter het voorstel van Senator De Padt zou worden uitgevoerd dreigt de burger tweemaal het slachtoffer te worden !

– Eenmaal door het feit dat er bij nog minder aanwervingen er nog minder blauw op straat zal zijn.  Dit betekent automatisch nog minder veiligheid,  hetgeen in tegenstrijd is met de laatste verkiezingsbeloftes van zowat alle politieke partijen. – Een tweede maal omdat de burger ook zal opdraaien voor de factuur. Het is bijzonder naïef om te denken dat privé-firma’s goedkoper gaan werken dan de politie.

Aan Politici die op een zondagmorgen dergelijk voorstel willen lanceren, geven wij de boodschap mee … bezint eer je begint …

Vincent Gilles                                     Vincent Houssin
Président National                              Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                   +32485184952

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..