Mogelijkse corruptie bij aankoopdossier wapens Federale Politie. VSOA Politie vraagt nu eindelijk maatregelen

politie
Zaventem, 03 september 2013

Wij hebben kennis genomen via de pers dat er twee leden van de Federale Politie in verdenking werden gesteld in het onderzoek naar mogelijkse corruptie rond de aankoop van pistolen voor de Federale Politie.

Het VSOA Politie pleit er voor om dringend, zonder op voorhand te oordelen, een degelijke audit uit te voeren binnen de aankoopdienst teneinde anomalieën bloot te leggen en dergelijke toestanden voor eens en voor altijd te vermijden.

Een grotere sociale controle door een paritair samengestelde commissie dat niet alleen adviseert, het materieel evalueert, maar tevens tot op het einde van het dossier actief betrokken blijft, kan al wat soelaas brengen.

Het zou trouwens ons inzien  “gezonder” zijn mochten de cruciale functies in de aankoopdienst in tijd beperkt worden.

Wij herhalen tevens ons voorstel om een Nationaal meldpunt te installeren bij de Deontologische Commissie waarbij de zogenaamde “klokkenluiders”  of gebeurlijke mistoestanden, “graaicultuur”,  en mogelijke corruptie op anonieme wijze kunnen gemeld worden.

Wij pleiten voor een regeling naar Nederlands model waarbij de Deontologische Commissie een belangrijke rol dient te vervullen, naar analogie met de Nederlandse ‘commissie integriteit overheid’, die tot taak heeft iedere melding te onderzoeken en het bevoegd gezag naar aanleiding van dat onderzoek te informeren en desgevallend te adviseren.   Dergelijk systeem zou niet alleen zorgen voor een sociale controle, maar tevens voor de nodige bescherming van de melders zelf, daar we nu al te vaak zien dat de “klokkenluiders” zelf weggepest of verplaatst worden.

Heeft men soms angst om dergelijk meldpunt op te richten ?

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..