NAVAP regeling: Het dreigt een hete herfst te worden!

05.10.2021

De voorbije dagen vonden er verschillende vergaderingen plaats van de zogenaamde IKW’s (InterKabinettenWerkgroep). Deze vergaderingen hadden als enig onderwerp de (financiering van de) NAVAP. Waar deze werkgroepen oorspronkelijk bedoeld waren om een structurele oplossing te vinden voor de financiering van de NAVAP, bleek na de eerste vergadering dat sommige regeringspartijen echter andere plannen hadden met de NAVAP en de eerder afgesproken akkoorden.

De minister dient namelijk tegen 15 maart 2022 de NAVAP regeling te evalueren en te optimaliseren. Daarbij dient de focus te liggen op het zoveel als mogelijk inzetten van de betrokken collega’s in “aangepaste functies” en het vooral ontmoedigen van de non-activiteit.

Bovendien dient de minister een voorstel uit te werken dat in voege zou moeten treden tegen 1 januari 2023. Er zou sprake zijn van overgangs- en uitdovingsmaatregelen. Echter, het geoptimaliseerde voorstel zou – volgens sommigen – kunnen dienen als input en inspiratie voor de toekomstige pensioenhervorming.

Op 25 november 2015 werd het Koninklijk Besluit inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie gepubliceerd. Daarbij is het belangrijk dat het verslag aan de Koning voorziet dat de uittrederegeling blijft bestaan tot het ogenblik dat er een eigen uittrederegeling zal gelden voor alle regelingen van vervroegde uittreding in de openbare sector.

Dit akkoord is niet zomaar een afspraak tussen de geïntegreerde politie en de vorige regering – maar is wettelijk vastgelegd waarbij de afspraken eveneens werden opgenomen in protocollen en in dit verslag aan de Koning.

Bovendien is het laten invoeren van een nieuw systeem bij de politie waarbij men letterlijk aan een uitdoofscenario denkt – en het als input moet dienen voor de pensioenhervorming – de omgekeerde wereld. In het bijzonder omdat het verslag aan de Koning voorziet dat ons systeem blijft bestaan zolang de andere vervroegde uittredingen bij het openbaar ambt niet zijn geharmoniseerd. En dus niet omgekeerd!

Het lijkt ons zelfs ook meer dan logisch, zelfs al zouden de statuten ooit geharmoniseerd worden, dat men rekening houdt met de verworven rechten, en dat men daar even billijk in handelt zoals men deed voor de parlementsleden. M.a.w., voor VSOA Politie is het behoud van alle verworven rechten voor alle huidige werknemers essentieel.

Als dit de waardering is die de regering geeft aan de geïntegreerde politie voor inzet van de voorbije jaren en als dit de invulling is om het statuut aantrekkelijker te maken zoals geopperd in het regeerakkoord, dan hebben de woorden “aantrekkelijkheid en waardering” een bijzonder wrange nasmaak.

Wij rekenen op onze minister dat ze de andere regeringsleden overtuigt om de gemaakte afspraken te respecteren en zich te beperken tot de hoofddoelstelling, namelijk een budgettaire optimalisering van de financiering van de NAVAP regeling.

Rekening houdende dat er ons ook beloofd werd dat de loononderhandelingen – na 20 jaar stand still – opnieuw opstarten na het begrotingsconclaaf en we dus zeer benieuwd zijn hoeveel budget de regering daarvoor zal vrijmaken, maar we nu al de eerste negatieve signalen krijgen qua waardering, belooft het een hete herfst te worden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..