OCP 100 : 02 april 2003

1) Afschaffing tussentijdse examen van de basisopleidingen en van het opgelegde chronologische verloop van de modules in luiken, in het raam van de basisopleidingen
2) Statuut van de hulpagent en de onmiddellijke benoeming zoals voorzien in protocol 11 van het HOC
3) Kwalitatieve maatregelen voor de wijkagenten
4) bewapening en uniform – stand van zaken
5) Gratis medische zorg
6) Procedure arbeidsongevallen
7) CALOG personeel: de uitvoering van Art VII.IV.26 en volgende van KB van 30-03-2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten – Oprichting van de nationale selectiecommissie voor de personeelsleden van niveau A
8) Perequatie van de pensioenen – politiepersoneel
9) Hulpagenten: vaststelling van het wettelijk kader waarbinnen de hulpagenten hun functie kunnen/mogen uitvoeren
10) Uitvoering protocol SPN volgens dezelfde modaliteiten zoals protocol 57 en 57/1


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
Het ACOD vraagt om een punt bij hoogdringendheid op de dagorde te plaatsen. Het gaat over de uitbetaling van het vakantiegeld conform de copernicuspremie 2003 voor het personeel CALOG en daaraan verbonden ook de uitbreiding van deze maatregel naar het operationeel kader.
De andere vakbonden gaan akkoord om dit punt op de dagorde bij te voegen.
Indien er op het comité B een akkoord is, zal er hier ook een akkoord volgen.
Inzake het tweede luik kan de overheid nu reeds zeggen dat dit niet gerealiseerd zal worden daar de overheid (Minister van Openbaar ambt) niet akkoord kan gaan.

1. Afschaffing van de tussentijdse examen van de basisopleidingen en van het opgelegde chronologische verloop van de modules in luiken, in het raam van de basisopleidingen
Inzake dit punt heeft de overheid een nieuw aangepast voorstel. De tussentijdse examen worden afgeschaft, maar ter compensatie zal er een verslag aan de Directeur Generaal kunnen opgemaakt worden indien iemand niet voldoet voor zowel dagelijks werk als professioneel functioneren. Zo ontrekt men aan de school het beslissingsrecht. Verweerschrift is mogelijk.
Dit treedt in voege voor de opleidingen die nu gaan starten.
De vakbonden gaan akkoord.

2. Statuut van de hulpagent en de onmiddellijke benoeming zoals voorzien in protocol 11 van het HOC
De overheid beslist om bij haar oorspronkelijk standpunt te blijven d.w.z. dat de contractuele hulpagent benoemd zal worden bij mobiliteit of bij interne verschuiving. Elke vacante plaats wordt een statutaire plaats.
We kunnen akkoord gaan met opmerkingen.

3. Kwalitatieve maatregelen voor de wijkagenten
Volgens het ACOD is er van wijkwerking nog weinig sprake. Ze doen meer andere taken dan het werk waarvoor ze gepostuleerd hebben.
De overheid heeft hierover een studie georganiseerd. Er komt een circulaire over de gemeenschapsgerichte politiezorg.
We wachten op de omzendbrief.
Er zal ook een vorming georganiseerd worden.

4. bewapening en uniform – stand van zaken
De vraag is de stand van zaken te mogen kennen van de twee werkgroepen. De eindconclusies worden op het OCP voorgelegd.

5. Gratis medische zorg
Dit punt werd door het ACOD op de dagorde geplaatst. Hun vraag is om nu eens een duidelijke nota uit te brengen inzake de gratis medische verzorging.
De bestaande nota’s zijn duidelijk genoeg. Het zou gaan over een lokaal probleem.
In de marge van dit punt vraagt het VSOA of het nog noodzakelijk is dat een aangenomen geneesheer een personeelslid dient door te verwijzen naar een oogarts. Dit brengt extra kosten mee. Hij kan beter rechtstreeks gaan.
De overheid kan dit juridisch niet doen maar zal het probleem bekijken.
Het VSOA haalt het probleem aan dat sommige mensen van de ex Gempol een dossier hebben bij een dokter die geen aangenomen geneesheer is. Indien men een vertrouwensrelatie heeft met deze dokter, is het niet zo gemakkelijk om naar een andere dokter over te stappen. We wensen hier een mouw aan te passen. De overheid gaat dit onderzoeken.

6. Procedure arbeidsongevallen (VSOA)
We stellen vast dat OMOB (verzekeraar van vele lokale polities) vaak mensen die een arbeidsongeval hebben gehad deze mensen oproept voor de gerechtelijke geneeskundige dienst. Zo worden zij rechter en partij. Voor ons stelt dit een probleem. De overheid heeft een ontmoeting gehad met OMOB waar duidelijk werd gesteld dat zij niets te zeggen hebben (vaststellen percentage). Sommige contractuele afspraken dienen wel nageleefd te worden maar OMOB werd gevraagd dit redelijk te doen en alleen bij de zware gevallen.
Er is een circulaire waarin de minister stelt dat een personeelslid die een arbeidsongeval heeft gehad voor zijn geldelijke rechten ook zijn weekend en nachturen kan inbrengen. Men zal deze berekening maken op een gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Deze circulaire zal zo spoedig mogelijk in het staatsblad gepubliceerd worden. Het loon en de functietoelage blijven gewoon doorbetaald.
De directie van de human resource zou de meest aangewezen dienst zijn voor de lokale politie voor de arbeidsongevallen.

7. CALOG personeel: de uitvoering van Art VII.IV.26 en volgende van KB van 30-03-2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten – Oprichting van de nationale selectiecommissie voor de personeelsleden van niveau A.
CCOD vraagt de oprichting van de selectiecommissie. Alle vakbonden steunen deze vraag. Alles zal voor september geregeld zijn.

8. Perequatie van de pensioenen – politiepersoneel
Uitgesteld naar latere datum.

9. Hulpagenten: vaststelling van het wettelijk kader waarbinnen de hulpagenten hun functie kunnen/mogen uitvoeren
Er is een wetsontwerp in de maak dat door de regering besproken wordt.

10. Uitvoering protocol SPN volgens dezelfde modaliteiten zoals protocol 57 en 57/1 uitvoering protocol 57 en 57/1.
Uitvoering voor de verkiezingen.

11. Allerlei
De vertegenwoordiger van het SSGPI geeft de actuele toestand van de regularisaties.
De bedoeling is om alles deze maand afgewerkt te krijgen. De datums wanneer de zones de testbestanden hebben gekregen, staan er deze keer bij. Degenen die reeds lang dit bestand in bezit hebben, worden aangeschreven.
Hoe zit het met de maandelijkse loonfiche? De vraag werd gesteld. Men is niet weigerachtig, maar de infrastructuur voldoet niet om dit te verwezenlijken. Er dient eerst een investering goedgekeurd te worden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..