OCP 117 : 03 december 2003

1) Technische werkgroep Calog
2) Procedure medische controle
3) Monitoring regularisatie 2001
4) Stakingsaanzegging VSOA Gesco’s
5) Stakingsaanzegging CCOD


Dhr Vantigchelt opent de vergadering. Het ACOD en het CCOD doen een actie en lezen een verklaring voor om hun stakingsaanzegging te ondersteunen.1. Technische werkgroep Calog
Bevorderingsprocedures voor de overgeplaatste militairen. Het probleem is of er al dan niet retroactiviteit is in de benoemingen. Voor de vlakke loopbaan is er geen probleem inzake retroactiviteit. Voor de andere categorieën wilden de vakbonden de symbolische datum van 01/04/01. De overheid heeft hier de datum van 01/01/03 in gedachten. In de werkgroep Calog werden er hier voorstellen gedaan om tot een compromis te komen. Het compromis bestaat uit de datum in aanmerking te nemen waarop de kandidaat in aanmerking komt voor benoeming en deze telt dan. Nominatiedatum op 31/12 met als limiet 31/12/01.
BV: een kandidaat voldeed aan de voorwaarden op 31 maart 2001 dus benoeming op 31/12/01. Voldaan aan de voorwaarden op 01/01/02, benoeming op 31/12/02. Het CCOD en het ACOD steunen deze consensus niet. De andere vakbonden kunnen hiermee akkoord gaan zolang de link met 06 en 07 niet gelegd wordt.
Het tweede probleem is de mobiliteit van Calog en hiermee verbonden de verandering van schalen en graden. In de werkgroep werd er hier een voorstel gedaan door de overheid voor de correcties van sommige graden en schalen. We kunnen hiermee akkoord gaan doch willen de poort openlaten voor sommige vragen die nog niet beantwoord zijn en om in voorkomend geval andere niet aangehaalde gevallen te herzien. De technische werkgroep zal hierover morgen verder vergaderen.
Derde punt zijn de inschalinganomalieën Calog daar de inschaling wel correct gebeurd is doch waar de nieuwe aangeworven die hetzelfde werk doen meer verdienen (deze mensen hebben dezelfde graad maar een hogere ancienniteit). Degene die te laag ingeschaald werden, zullen gecorrigeerd worden maar kunnen niet terugvallen op retroactiviteit. De andere behouden, voor zover ze niet van graad veranderen via mobiliteit, hun actuele schaal.
Het laatste punt is de copernicushervorming. Bijkomende moeilijkheid is dat de minister Arena reeds verschillende reflecties aan het maken is inzake copernicus. We hebben reeds verschillende zaken van Copernicus overgenomen maar het beste is om nu af te wachten wat er gaat gebeuren. We vragen indien er een vertegenwoordiger van de geïntegreerde politie zou kunnen deelnemen aan het comité B. De overheid gaat dit doen.

2. Procedure medische controle
Dit punt is de verderzetting van de onderhandelingen van verleden week. De overheid heeft haar tekst lichtjes aangepast. Wij vinden dat deze nota te ver gaat en te veel lasten legt op zowel de administratie als de personeelsleden. Voor de overheid is dit de optimalisering en de centralisering van de medische controle. Het doel is niet om een heksenjacht te ontketenen.
Wij hebben het moeilijk met de opmaak van een “zwarte” lijst. We kennen de parameters niet die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de lijst. De mensen die echt ziek zijn, gaan hiervan het slachtoffer worden. We zijn niet tegen een medische controle maar de opmaak van lijsten gaat voor ons te ver.
De vakbonden geven hun standpunt :
CCOD: neen
NSPV: ja maar koppeling aan voorstel gezondheidsbonificatie
ACMP: voorzichtig ja
VSOA: Neen. Zeker koppeling met gezondheidsbonificatie
ACOD: neen

3. Monitoring regularisatie 2001
De directeur SSGPI geeft een stand van zaken. De limietdatum voor het overmaken van de gegevens is bereikt. De controle van de inschalingen is nog niet begonnen. De zones hebben wel de documenten moeten binnensturen. Verschillende documenten ontbreken nog. SSGPI zal niet wachten tot alle documenten van alle zones correct binnen zijn. Van het moment dat het dossier volledig is, zal de controle inzake de inschaling beginnen.
Op 19 december zullen de regularisaties 2002 inzake de eindejaarstoelage in orde zijn.

4. Stakingsaanzegging VSOA Gesco’s
We hebben deze ingediend daar dit dossier reeds lange tijd aansleept en de overheid geen werk maakt om een oplossing te vinden.
De federale overheid heeft op 14 januari 2004 een intergouvermenteel overleg waar dit probleem op tafel komt en men een oplossing zal trachten te vinden.
Wij schorsen onze aanzegging op tot we het resultaat weten van dit overleg.

5. Stakingsaanzegging CCOD
Deze aanzegging wordt gesteund door het ACOD. De aanzegging handelt over anomalieen in het statuut. Het CCOD stelt vast dat de verantwoordelijke politieke overheid niet meer aanwezig is. Ze trekken hier de nodige conclusies uit en melden dat de overheid “het wel zal gaan weten”.
DGP meldt dat hij mandaat heeft om hierover te onderhandelen. DGP merkt op dat gisteren de vakbonden hun voorstellen tot wijziging statuut hebben kunnen indienen. Iedereen heeft dit gedaan. Hij wil deze aanzegging hieraan koppelen. DGP wil zeker niet te snel gaan.
Het ACOD en CCOD nemen akte van de stelling van de overheid en behouden hun aanzegging.

6. Allerlei
Het KB inzake de toelage SPN is door de minister getekend en ligt nu bij de Koning.
De nabijheidstoelage DAR is door de Minister van Binnenlandse Zaken ondertekend en kan uitbetaald worden.
Beide toelages zullen samen met de wedde van december op 02 januari uitbetaald worden. De regularisaties worden samen met de wedde van januari eind januari uitbetaald.
Inzake de politieschool dienen sommige leerlingen hun persoonlijk voertuig te gebruiken. Er is reeds een ongeval gebeurd. Wat nu. Dit is een arbeidsongeval, blijft het probleem van de schade aan het voertuig. DGP heeft morgen een vergadering met de politiescholen.
DGP vraagt afwijkingen voor de arbeidstijd inzake Brugge-Ajax en Italeur. Ook al is dit volgens DGP slechts een mededeling, dan nog kunnen we hier niet mee akkoord gaan aangezien we een stakingsaanzegging hebben lopen voor die periode.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..