OCP 118 : 10 december 2003

1) Arbeidstijdorganisatie
2) Begeleidingsmaatregelen
3) Stakingsaanzegging VSOA inzake de 5 DG’s van de Federale politie


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.
Het CCOD merkt op dat voor hen hun stakingsaanzegging niet conform de vigerende wetgeving behandeld is geweest. Ook de opvorderingen zijn niet correct gebeurd. Men vordert iedereen met een zo wijd mogelijke dekking. Dit kan niet . Wij sluiten ons hierbij aan en hebben hierover enkele verduidelijkingen nodig daar we merken dat ingevolge onze aanzegging (die nog niet onderhandeld is !!!) men reeds in Luik opvorderingen aan het doen is. Men dient een minimumdienst te voorzien en geen maximum dienst. We stellen vast dat er nu meer mensen gevorderd worden dan dat er op een normale dag dienen te werken.
De overheid zegt dat dit ligt aan de onduidelijkheid die de syndicaten hanteren bij de indiening van hun aanzeggingen (wie, wanneer,…) en aan de Eurotop die eraan komt. De overheid heeft deze maatregelen dienen te nemen in functie van de continuïteit voor het handhaven van de openbare orde. De overheid is, volgens haar, verplicht om voorafgaandelijke maatregelen te nemen. Ze voelt zich gegijzeld door de vakbonden.
We hebben de indruk dat de sfeer gecreëerd wordt dat het de schuld van de vakbonden is en dat men daar maar moet gaan klagen.
Voor ons is de procedure van vorderingen die gehanteerd wordt onwettelijk.
Inzake het Arrest is er een politieke beraadslaging geweest. Er is daar gevraagd bijkomende pistes uit te werken om meer keuzes te hebben. Men dient hier onder te verstaan dat het huiswerk opnieuw dient te gebeuren en dit punt weer enkele weken uitgesteld gaat worden (reeds januari-februari 2004).

1. Arbeidstijdorganisatie
De overheid heeft haar tekst nog een klein beetje aangepast. Voor ons zijn dit geen fundamentele aanpassingen. Ons Nationaal Comité heeft zich tegen dit voorstel uitgesproken.
De overheid overhandigt het advies van de preventieadviseur inzake haar voorstel. Wij nemen hier akte van.
De overheid wil weten welke punten problemen geven en welke niet.
We geven ons niet akkoord voor het geheel van het pakket. We hebben een duidelijk mandaat gekregen van ons comité en we gaan hier niet buiten.

2. Begeleidingsmaatregelen
Dit punt hangt nauw samen met onze stakingsaanzegging van punt 3.
Het gaat over de operationele personeelsleden die een Calog functie bekleden te vervangen door leden van het Calog. Hiervoor heeft de overheid begeleidingsmaatregelen uitgewerkt. De overheid geeft een overzicht van het aantal calogbedieningen.
Er zijn 1092 operationele personeelsleden die een Calog bediening bekleden. Hier is geen rekening gehouden met het percentage operationele die om dienstnoodwendigheden op een calog plaats blijven zitten (100 “sleutelpersonen”). Deze dient men hier nog van af te trekken. Per jaar zou men overgaan tot het vervangen van 150 operationele door calog leden en dit tot 2009. In deze 150 zitten er jaarlijks reeds een zeventig personeelsleden in die op pensioen gaan.
Voor de gerechtelijke zuil is deze studie nog niet voltooid.
De minister heeft een brief gestuurd aan de zones om binnen de drie jaar te komen tot 15 % calogleden in de zone. We vragen indien dit ook gaat om operationele leden van de lokale politie die een calog functie bekleden.
De sleutelpersonen zijn niet alleen officieren. De helft zijn midden en basiskaders.
Het is niet zo dat er tegen 2006 900 personeelsleden weg moeten.
Nu dienen we te bepalen welke stoel een calog stoel is en welke een sleutelpersoon is.
De vakbonden vragen wel dat de plaatsen statutair ingevuld zouden worden.
De overheid geeft een overzicht van haar voorstel inzake de begeleidingsmaatregelen (in bijlage).
De overheid heeft ook enkele voorstellen uitgewerkt om bij vertrek van operationele personeelsleden de continuïteit van de dienst te regelen. Ze geven een overzicht.
De overheid vraagt het standpunt van de vakbonden. De minister wil dit permanent opvolgen en evaluaties met de vakbonden zullen gebeuren. We nemen hier geen definitief standpunt in. Er zitten goede voorstellen bij, doch sommige gaan niet ver genoeg.
We zijn vragend partij voor een soort van opvolgingsteam met hierin de vakbonden die deze operatie opvolgen. Dit is geen probleem voor de overheid.
We blijven zitten met eerder gemaakte engagementen van de overheid die nu niet nagekomen worden.
Ook vragen we de OT van de federale politie.
Hetgeen voorligt is het officiële standpunt van de overheid.
Voor zover de overheid vandaag een akkoord kan krijgen, is de overheid bereid de datum van 01/04/06 met één jaar te verlengen. Dit wil zeggen dat elk personeelslid die voor de datum van 01/04/07 op pensioen gaat, niet zal voorkomen op de lijst voor de herplaatsingen.
Er zal een opvolgingscommissie opgericht worden onder leiding van DGP.
NSPV : akkoord
VSOA: ja maar met een lange lijst van opmerkingen
ACOD: Gaat het voorstel verdedigen.
CCOD: geen akkoord.

3. Stakingsaanzegging VSOA inzake de 5 DG’s van de Federale politie
Onze aanzegging houdt nauw verband met punt 2.
Indien de overheid bereid is geen enkele herplaatsing meer te doen zolang we nog aan het dossier begeleidingsmaatregelen werken, zijn wij bereid onze aanzegging in te trekken.
Er dient een éénduidende en correcte informatie te komen van de overheid. De overheid zal dit doen.
De overheid wil haar herplaatsingen verderzet-ten maar wil zich wel engageren indien hij/zij niet in de 1092 zit, terug naar zijn/haar functie kan terugkeren. Ze wil dit engagement op papier zetten.
We vragen ook aan de overheid dat men eens nadenkt, en meer dan nadenken, over het feit de mensen een soort voorrang te geven om naar de zones te kunnen gaan zoals voor toepassing van de excedentaire zones. De overheid zal hierover nadenken maar dit zal moeilijk worden daar de zones reeds een soort calorisering opgelegd krijgt door aan hun 15% te komen.
We schorsen de aanzegging op tot het moment we alle gegevens hebben inzake de OT, welke plaatsen behouden blijven. Dit zal gebeuren in de eerste vergadering van het opvolgingscomité.

4. Allerlei
De betalingen inzake het toerustingsmagazijn zijn uitgevoerd.
De nodige maatregelen voor de uitbetaling van de SPN premie zijn gegeven.
De laatste gegevens voor de uitbetaling van de DAR premie zijn doorgegeven.
De directie van de SPC Antwerpen weigert de documenten naar GPI over te maken voor de uitbetaling van de premie SPC. Daar luidt de boodschap dat dit van boven komt daar er geen geld zou zijn. DGP zal het nodige doen om dit in orde te brengen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..