OCP 121 : 14 januari 2004

1) Stand van zaken uitvoering protocollen
2) Stakingsaanzegging – ACOD – voor het geheel van de geïntegreerde politie
3) Stakingsaanzegging Sypol
4) Mobiliteit
5) Problematiek middenkaders Brussel


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering. De twee vertegenwoordigers van de minister zijn onderweg.

1. Stand van zaken uitvoering protocollen
De vertegenwoordiger van het SAT geeft een overzicht (doc in bijlage).
De informaticapremie zal in januari uitbetaald worden.
De maaltijdvergoedingen van de verkeerspolitie zullen tegen eind februari allemaal geregulariseerd worden.
Premie SPN is uitbetaald
SPC: de regularisaties zullen eind januari uitbetaald worden. De achterstanden 2002 worden later uitbetaald daar dit een aparte oefening is.
De nabijheidtoelage DAR werd uitbetaald.
Volgende week krijgen we een duidelijke timing voor de uitbetaling van de extra Brusselpremie.

2. Stakingsaanzegging – ACOD – voor het geheel van de geïntegreerde politie
De aanzegging handelt over verschillende punten die reeds onderhandeld werden: arbeidstijd, calogrisering, medische controle, mobiliteit, versnippering door de overheid van het politiedossier, de achterstallen 2001 en het nog niet behandelen van de voorstellen van de vakbonden. CCOD sluit zich hier bij aan.
De overheid geeft uitleg bij deze punten. Voor haar is de arbeidstijd zeker niet onaanvaardbaar. Ook inzake reaffectaties heeft de overheid regelingen uitgewerkt. Het dossier mobiliteit is nog niet afgesloten. De discussie inzake de voorstellen van de vakbonden zal volgende week beginnen. Dit zal in één pakket zitten (dossier Van Gogh) met de andere voorstellen van de overheid tot aanpassing van het statuut.
Inzake de regularisaties 2001 zal dit punt binnen een tweetal weken terug op de dagorde staan.
Wij kunnen ons in sommige punten van deze stakingsaanzegging zeker vinden en de combinatie van zekere dossiers (vroegere en nog komende) zullen gaan leiden tot een turbulente periode.
Ook is er eind december een programmawet verschenen die weeral fiscale nadelen geeft aan de personeelsleden die achterstallen dienen te krijgen.
De overheid dient te begrijpen dat sommige zaken eens anders dienen te gaan. De overheid geeft naar de buitenwereld een goed nieuws show terwijl de realiteit op het terrein ons anders leert. Het NSPV sluit zich bij ons aan.
Het overleg op regeringsniveau inzake de Gesco’s dat vandaag voorzien werd, gaat niet door. We vragen dat de Minister ons zijn plannen hieromtrent laat kennen en wat hij hieraan gaat doen om tot een oplossing te komen. We zijn bereid om de Minister meer tijd te geven, maar we dienen dit duidelijk aan onze leden uit te leggen. Indien dit niet kan, zullen wij onze aanzegging hieromtrent terug activeren.
De mensen hebben getekend voor een nieuw statuut dat zekere voordelen had. Nu is de overheid bezig dit uit te hollen. Het statuut zou een eenheidsstatuut zijn, maar meer en meer zien wij hier voorbeelden van dat dit een lege doos is. Het statuut wordt meer en meer aangepast om de lokale overheden tot dienst te zijn.
We waarschuwen de overheid dat de sociale spanningen aan het oplopen zijn en we dit niet meer lang kunnen houden.
Het ACOD behoudt haar aanzegging.

3. Stakingsaanzegging Sypol
Inzake de stakingsaanzegging nemen wij hiervan akte zonder meer. Wel over het feit dat Sypol dagelijks op de hoogte zouden gehouden worden van de onderhandelingen. De vertegenwoordiger van de minister zegt dat dit niet afgesproken werd. De afspraak is dat de onderhandelingen hier worden gevoerd door de partners die hier horen te zitten en dat de andere erkende vakbonden ingelicht worden zoals wettelijk voorzien.

4. Mobiliteit
We wensen te vernemen welke de gespecialiseerde functies zijn binnen de geïntegreerde politie. De overheid heeft een lijst met hierop de functionele opleidingen die aan het voorstel inzake de functionele opleidingen gehecht is.
In het voorstel van de interne verschuivingen valt de voorrang van het hebben van een brevet weg.
We stellen vast dat de overheid inzake de mobiliteit geen rekening houdt met onze voorstellen en in plaats van de mobiliteit te verbeteren, wordt het er slechter op.
De interne verschuivingen mogen volgens ons geen enkele inbreuk doen aan de principes van de mobiliteit. De tekst maakt het mogelijk dat er van te voren postjes voorbereid worden om zo iemand te kunnen nemen die de korpschef wil.
Gespecialiseerde bedieningen dienen voor ons ingevuld te worden met mensen die het brevet reeds bezitten en niet met mensen die ze rap het brevet laten halen om zo “vriendendienstjes” te bewijzen. Bij ontstentenis van iemand met een brevet kan men iemand zonder brevet engageren die dan het brevet dient te halen.
Indien iemand komt om een gespecialiseerde functie uit te oefenen, dient hij de garantie te krijgen dat hij deze ook mag blijven uitoefenen.
Gespecialiseerde bedieningen dienen voor ons, zowel intern als bij mobiliteit prioritair gereserveerd te worden aan de gebrevetteerden.
Er dient een zekerheid van betrekking te bestaan.
Er is een verschil tussen een gemotoriseerd verkeersagent en tussen iemand die een moto neemt voor de uitvoering van bv een kantschrift.
Wij vragen aan de overheid maatregelen zodat interne verschuivingen geen verdoken tuchtmaatregelen zijn.
De overheid zal hiermee terug komen aan de hand van aangepaste teksten.

5. Problematiek middenkaders Brussel
Dit punt is op onze vraag ingeschreven. We hebben in protocol 85 onderhandeld over een bijkomende Brusselpremie voor het basiskader om het personeelstekort in het basiskader op te vangen. Daar er in het middenkader nu ook een gebrek is aan kandidaten en de plaatsen middenkader niet opgevuld geraken, vragen wij dezelfde maatregel voor het middenkader.
We vragen ook deze maatregelen voor de mensen van de metrobrigade.
De overheid is er zich van bewust dat er een tekort is.
Het probleem van het tekort van middenkaders zou opgelost kunnen worden met het Arrest.
Dit debat zal later gevoerd worden.

6. Allerlei
We hebben gevraagd de nota 0800 N inzake de syndicale verloven te verduidelijken. De circulaire is klaar en zit op het niveau ARP. DGP gaat dit nagaan.
Op 5 feb zal er een vergadering plaatsvinden tussen GPI en Brussel zone inzake inhouding
wedde van het Calog.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..