OCP 130 : 14 juli 2004

1) Functioneringsevaluatie
2) Ontwerp KB Directiebrevet
3) SPC – brigadecommandanten


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.
Er dient nog een KB genomen te worden voor de mensen die van de vroegere rijkswacht naar de lokale getransfereerd werden. De overheid dient subsidies te storten voor de sociale zekerheid van deze mensen. Voor2003 is dit gebeurd, voor 2004 is er nog geen KB genomen en dreigen er mensen te zijn die geen pensioen of kindergeld meer krijgen. De overheid gaat dit onderzoeken en zo snel mogelijk oplossen.

1. Functioneringsevaluatie
De overheid wil met het nieuwe evaluatiesysteem starten in 2005. Het personeel zal ingelicht worden inzake dit nieuwe systeem. Wij vragen ons af waarom starten met iets nieuws als hetgeen dat initieel voorzien was nog nooit in voege getreden is. De overheid wil met dit nieuw systeem de zaken vereenvoudigen en minder administratief maken. Het zou doeltreffender moeten werken.
Het systeem is ook van toepassing op het Calog.
De evaluatie zal in drie delen gebeuren waar bij elk deel de geëvalueerde een beoordeling krijgt. De eindbeoordeling zal gebaseerd worden op deze drie onderdelen.
Wij vragen dat de korpschef de eindverantwoordelijke is en niemand anders.
Men kan de evaluator wraken. Dit is reeds voorzien in de Mammoet.
Men kan zich nog altijd maten bijstaan door een syndicale vertegenwoordiger.
We gaan over tot een tekstuele bespreking (tekst in bijlage).
De tekst zal in een KB gegoten worden.
We moeten wel goed opletten dat men het personeel de middelen geeft om haar doelstellingen die opgelegd werden te kunnen bereiken. Dit vinden we niet goed terug in de tekst.
Pt 2.2: we stellen ons vragen bij het feit dat iemand van het operationeel kader geëvalueerd kan worden door iemand van het Calog. Geizen de specificiteit van het beroep is dit voor ons niet wenselijk.
Pt 2.3: wij vragen dat de eindverantwoordelijke voor de lokale politie de korpschef zou zijn.
Voor de federale politie de Directeurs Generaal voor de officieren en de Directeurs voor de anderen. De overheid neemt dit mee.
Alleen degene die voorzien is in de mammoet om een herplaatsing op te leggen, kan deze maar opleggen.
Pt 2.4: wij vragen dat dit voor de grote zones verplicht zou zijn.
Pt 3: We vragen dat er rekening gehouden wordt met de bescherming van de syndicale afgevaardigden. De syndicale activiteit mag geen aanleiding geven tot een slechte evaluatie. De overheid gaat hiermee akkoord.
Pt 3.1.2: we vragen de aanwezigheid van de syndicaten in de werkgroep. De overheid gaat dit bekijken.
Pt 5.4.2: organisatie is hier de geïntegreerde politie.
Pt 6.4: wij vinden dat indien er iemand uitgenodigd wordt, beide partijen uitgenodigd dienen te worden en niet enkel één kant van het verhaal. De overheid geeft toe dat indien de eindbeoordeling onvoldoende is het personeelslid gehoord dient te worden.
Pt 8 inzake de eindvermelding onvoldoende stelt voor ons een probleem. Het kan voor ons niet dat er bij de eerste onvoldoende reeds maatregelen gekoppeld worden inzake promotie en mobiliteit. Voor ons is dit een breekpunt.
De eerste evaluatie telt niet mee.
De overheid stelt voor dat voor de zones van categorie 1, 2 en 3 de korpschef eindverantwoordelijke is. Herplaatsingen blijven de bevoegdheid van de korpschefs en de CG.
We stellen dat hij kan delegeren maar dat hij altijd eindverantwoordelijke is.
Voor de officieren blijft de korpschef de eindverantwoordelijke en dit voor alle categorieën van zones.
Een onvoldoende evaluatie zal geen invloed hebben op de mobiliteit, wel op baremische verhogingen en sociale promoties (rechten blijven lopen zolang het beroep bezig is).
De overheid zal ook samen met de vakbonden een werkgroep oprichten om de competentieprofielen op te stellen.
Indien de evaluatie onvoldoende is, dient het personeelslid gehoord te worden door de eindverantwoordelijke.
Bij een partiële (2 van de 3 onderdelen) onvoldoende kan het personeelslid naar de raad van Beroep zelfs indien de eindbeoordeling voldoende is.
Het nieuwe systeem van evaluatie zal na 4 jaar zelf terug geëvalueerd worden.
De vertaling van deze teksten in een KB zal het onderwerp uitmaken van een nieuw dossier dat op het OCP dient te komen.
We gaan een herwerkte tekst krijgen.

2. Ontwerp KB Directiebrevet
Dit brevet is noodzakelijk voor de bevordering tot hoofdcommissaris van politie. Het wordt de toegangspoort naar hoofdcommissaris.
Het wordt dringend dat dit KB er komt zodat de mensen in staat gaan zijn dit brevet te halen.
We gaan over tot de bespreking artikel per artikel van de tekst (in bijlage).
We vragen indien er geen andere pistes zijn die ontwikkeld kunnen worden, andere dan die hier nu ter tafel liggen.
Voor ons zit deze tekst vol met lacunes.
We vragen een vertegenwoordiger van Selor en de syndicaten als waarnemer op te nemen in de jury.
Art 5 2° kan voor ons niet. Ook personeelsleden die uit de sociale promotie komen en geen universitair diploma hebben, moeten volgens ons kunnen meedoen. De overheid dient dit te bekijken.
Wij vragen een psychotechnisch examen en medische testen.
We kunnen dit ontwerp KB niet verdedigen.
Het voorstel is te zwaar. Op het einde van de procedure blijft er niemand meer over.
Verderzetting van dit dossier na de zomer.

3. SPC – brigadecommandanten
Dit dossier werd door het SNPV ingediend. Ze vragen een oplossing voor de mensen met de dubbele hoedanigheid OGP en OBP. Bij hun inschaling behielden zij deze hoedanigheden en werden in het middenkader ingeschaald. Op de organigram van de SPC staan zij in voor het beheer en hebben zij de leiding over de posten SPC. Deze plaatsen zijn voorzien voor officie-ren. Zij vervullen de taken van een officier.
De overheid verwijst naar de kleine integratie waar volgens hen de gemaakte afspraken nageleefd werden. De afgesproken inschalingsregels werden nageleefd.
In de grote integratie is het een integratie graad naar graad. Deze inschalingen bevinden zich in de bijlage van de mammoet die goedgekeurd werd. De overheid zal het protocol van de kleine integratie nakijken.
Zal na de vakantie terug geagendeerd worden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..