OCP 132 : 22 september 2004

1) Monitoring werkzaamheden SSDGPI
2) Ontwerp KB Directiebrevet
3) Functioneringsevaluatie
4) SPC – brigadecommandanten


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Dhr Vanderpoorten zit vast in het verkeer en zal zo snel mogelijk de vergadering vervoegen.

1. Monitoring werkzaamheden SSDGPI
De directeur financiën geeft een overzicht van de stand van zaken inzake de inschalingen en de regularisaties.
Het aantal zones die volledig klaar zijn, zijn 14 Franstalige zones en 44 Nederlandstalige zones. Eind december zouden zowel de Franstalige als de Nederlandstalige inschalingdossiers klaar zijn.
Wij willen weten of de regering haar belofte kan nakomen dat 85% eind dit jaar uitbetaald zal zijn. De rest interesseert ons minder.
De overheid wil de reguls niet per zone, maar per gemeenten doen.
Voor het uitbetalen is er in principe een toelating nodig van de gewestministers (dit heeft te maken met de boekhouding van de gemeenten). CDVU gaat dringend deze handtekeningen vragen. SDGPI adviseert de gemeenten om toch uit te betalen.
Indien enkele individuele dossiers niet in orde zijn, zal de rest toch uitbetaald worden.
Voor bv Antwerpen zou het volgens de overheid zeker kunnen dat dit voor het einde van het jaar uitbetaald is.
We vragen te mogen weten welke gemeenten nog niet in orde zijn. Deze lijst zal in de loop van volgende week overgemaakt worden.
Wat gaat er gedaan worden voor de personeelsleden die in het oude statuut gebleven zijn en die vanaf 2002 nog geen inconviniënten hebben ontvangen. Voor ons kan dit niet blijven duren en we vragen hier ook een dringende oplossing. De overheid zal ons hierover volgende vergadering een overzicht geven.
NVDR: op 24/09 bereikt ons het bericht dat deze regularisaties begonnen zijn.

2. Ontwerp KB Directiebrevet
De overheid wenst vandaag enkel haar wijzigingen in de teksten toe te lichten. Inhoudelijke discussie volgende week.
De overheid heeft allereerst geprobeerd de tekst simpeler te maken.
De vorming is verminderd, de stage is belangrijker geworden.
We missen in deze tekst de hele procedure van de sociale promotie. De regel van het vereiste universitaire diploma sluit reeds vele mensen uit.
De overheid neemt de gemaakte opmerkingen mee en zal bekijken of ze deze in de tekst gaan inwerken.

3. Functioneringsevaluatie
De overheid heeft naar aanleiding van vorige bespreking haar teksten aangepast.
We zouden graag neergeschreven zien wat de overheid met de “waarden” bedoelt. Dit is niet de deonthologische code. De waarden dienen overal dezelfde te zijn.
Het aanduiden van een evaluator is voor ons overlegbare materie.
De term voldoende wordt vervangen door de term bevredigend.
Het punt 8 inzake de statutaire gevolgen is voor ons niet goed. Dit dient anders geschreven te worden.
Inzake het lokale overleg wensen wij dat het punt 2 overlegbaar is. Het gaat om het simpel toepassen van de syndicale wet.
De overheid is bereid punt 2 uit te breiden met de volgende zin: “De aanwijzingsprocedure zal vastgelegd worden met naleving van de principes van het syndicale overleg.”
Punt 8 wordt aangepast in de zin van dat wanneer een personeelslid een onvoldoende evaluatie heeft en hij beroep aantekent, deze onvoldoende evaluatie niet wordt aangerekend bij selecties.
Wij vragen nieuwe aangepaste teksten waarmee we terug naar onze achterban kunnen gaan.

4. SPC Brigadecommandanten
Dit dossier werd door het SNPV ingediend en werd vorig OCP ingeleid.
Ze vragen een oplossing voor de mensen met de dubbele hoedanigheid OGP en OBP. Bij hun inschaling behielden zij deze hoedanigheden en werden in het middenkader ingeschaald. Sommige van hen waren en zijn nog steeds effectief Bde Comd (in feite hadden ze naar analogie van de postcommandanten VKP ingeschaald moeten worden in O2). Op de organigram van de SPC staan zij in voor het beheer en hebben zij de leiding over de posten SPC. Deze plaatsen zijn voorzien voor officieren. Zij vervullen de taken van een officier. Er wordt gevraagd deze mensen in te schalen in de M6 en de M7 en niet in de M4 waar ze nu zitten.
Wij kunnen dit onderschrijven.
De oplossing van de overheid zou erin kunnen bestaan om naar analogie van de luchtvaartpolitie deze personeelsleden die voor de integratie de dubbele bevoegdheden hadden, toe te laten om zonder tijdsbeperking mee te dingen via mobiliteit naar plaatsen voor het hoger kader dan dat waar ze nu in zitten.. Ook de enige veldwachters (niet HIEK en bekleed met de dubbele hoedanigheid) kunnen van deze maatregel genieten.
Akkoord met opmerkingen van de vakbonden

5. Allerlei
Vandaag vindt de startvergadering plaats van de commissie ter evaluatie van het statuut. We hebben gevraagd om bij deze start aanwezig te zijn met de hele delegatie alhoewel we normaal slechts 2 mensen (Vincent Gilles en Carl Geets en reserves Florent Platteeuw en Bernard Carryn) mogen afvaardigen. De bedoeling hiervan is dat er nog verschillende afspraken gemaakt dienen te worden en gegevens uitgewisseld dienen te worden. De overheid is hiermee akkoord.
Onze mensen hebben geen enkel mandaat om in deze commissie te prénegociëren.
De commissie dient om een inventaris op te stellen en deze punten naar voren te brengen en deze voor te leggen aan de algemene inspectie.
Wij vragen dat de minister een schrijven richt aan de eenheden van betrokkenen om deze van de afwezigheden op de hoogte te brengen.
De zittingen zouden in principe op woensdagnamiddag plaatsvinden.
We wensen dat de besprekingen een vertrouwelijk karakter hebben en niet gebruikt worden om mensen op te hitsen en wanorde te scheppen. Pas in het stadium van de onderhandelingen is het mogelijk om acties te ondernemen, niet eerder.
Ook het NSPV vraagt deze vertrouwelijkheid.
De eigenlijke start zal doorgaan op 13 oktober 2004.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..