OCP 133 : 29 september 2004

1) Functionele opleidingen – voorstel tot oprichting van een technische werkgroep in het raam van het OCP
2) Ontwerp KB Directiebrevet


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.
Jan vraagt het woord en spreekt zijn verbazing uit over het feit dat in de zone “Boraine” de korpschef mag aanblijven desondanks hij vervolgd wordt voor verschillende strafbare inbreuken. Wij vinden dit onaanvaardbaar en vragen een duidelijke reactie van de federale overheid. De vertegenwoordiger van de Minister neemt dit mee en zal dit met hem bespreken. Hoe dan ook, we gaan hierover vandaag een persbericht verspreiden.
In het dossier van vorige week inzake de evaluatie vraagt de overheid ons definitief standpunt. We vinden het jammer dat een systeem nooit de kans heeft gehad om zich te bewijzen en dat er dadelijk wijzigingen aangebracht werden.
We hadden vorige week twee aanpassingen gevraagd aan de tekst. We vragen een testperiode van drie jaar hetgeen in het protocol naar voren dient te komen. Nog enkele opmerkingen zijn ons aangebracht. Jan geeft een overzicht. Indien dit ingevuld kan worden, kunnen we met deze tekst leven. De overheid deelt de tekst rond met hierin de wijzigingen aangebracht naar aanleiding van vorige onderhandelingen. (in bijlage).

1. Functionele opleidingen – voorstel tot oprichting van een technische werkgroep in het raam van het OCP
De overheid stelt voor om, in het raam van het OCP, een technische werkgroep te creëren die de inhoud en de modaliteiten van de diverse functionele opleidingen voorafgaand zal analyseren en bespreken. De Directeur-Generaal van het personeel van de federale politie zal de werkgroep voorzitten. Naast een vertegenwoordiging van de lokale politie en de overheidsexperten ad hoc, telt de werkgroep per representatieve syndicale organisatie twee vertegenwoordigers in deze werkgroep een eerste analyse te doen van de teksten waarna ze op het OCP kunnen komen.

2. Ontwerp KB Directiebrevet
De overheid heeft geprobeerd de gemaakte opmerkingen in een nieuwe tekst op te nemen. Sommige zaken zijn nog niet verwerkt daar ze nog onderzocht dienen te worden naar analogie van Europa, Openbaar Ambt (tekst in bijlage). We gaan over tot bespreking artikel per artikel.
Inzake het vereiste universitaire diploma zoekt de overheid nog een oplossing om een sociale promotie mogelijk te maken.
We vragen ons af waarom de overheid een jury nodig heeft om iemand toe te laten tot de promotieopleiding. Kan dit niet gebeuren met een kaderproef.
De overheid wil van te voren weten of een kandidaat geschikt is voor het profiel van hoofdcommissaris.
Volgens ons is de procedure zo dat men de school kan afschaffen want eer iemand toegelaten wordt tot de school heeft hij al verschillende keren blijk gegeven van zijn kunnen (gunstige evaluatie van zijn chef, jury, assesment). Volgens ons is deze procedure veel te zwaar en kan ze vervangen worden door één enkele kaderproef.
De overheid verklaart dat het sinds midden de jaren negentig de gewoonten is om bij aanwerving van topmensen zo’n procedure toe te passen. Dit alles kan bijdragen tot een betere procedure.
We zijn het hier niet mee akkoord en vragen een objectieve manier. Een jury is altijd subjectief en kan gebruikt worden om iemand op te vissen die politie goed ligt.
De evaluatie mag voor ons behouden blijven gevolgd door een soort assesmentproef.
De andere vakbonden sluiten zich hierbij aan.
De bijkomende evaluatie die nog voorzien is dient voor ons afgeschaft daar deze onnodig is omdat er reeds één gebeurd is.
Het interview is voor ons gezien bovengaande opmerkingen niet nodig om toe gelaten te worden tot de vorming daar te subjectief.
Inzake het formulier (bijlage 2)dat door de stagemeester ingevuld dient te worden bestaat er discussie. Verschillende criteria kunnen voor ons niet geëvalueerd worden door een privé onderneming.
De overheid gaat enkele aanpassingen doorvoeren. Schrapping van punt 10 en 13.

3. Allerlei
we hebben een overzicht gekregen van de regularisaties 2001 per gemeente. Hier kunnen we zien in welk stadia de gemeenten zich bevinden.
Wij vragen dringend het punt van het overdracht van het verlof DAR te willen behandelen. Wij hebben dit aangevraagd en gezien de laatste periode aanbreekt, wordt dit dringend. We vragen of we dit niet op een andere manier kunnen oplossen. Kunnen we niet gewoon de verlofperiode verlengen tot 31 maart 2005?
Beslissing tegen volgende week.
Op 30/06 hebben we een OCP gehad waar gezegd werd dat de plaatsen voor de judy’s bij reaffectatie niet ingevuld geraken en dat we dit nu bij mobiliteit zouden doen; Wij vragen dan ook deze bij mobiliteit open te stellen.
De overheid meldt dat het tekort nu opgevuld is door reaffectatie en afdelingen. Bij de derde ronde dit jaar komen er plaatsen voor judy’s open.
Wij vragen ons af wat er nu gebeurt is met de problematiek ComC WPR Brabant. Hier zitten eentalige die de Nederlandse taal niet machtig zijn en Nederlandstalige bevolking niet te woord kunnen staan. Er zijn reeds verschillende problemen gebeurd en het zal niet meer lang duren vooraleer er iets serieus gebeurd.
Indien de overheid een opendeur dag in een federale eenheid goedkeurt, dient men nu niet te dreigen met afschaffing vanwege budgettaire redenen. Alles was goedgekeurd en nu dient men te besparen op de personeelskosten. Dit kan niet.
Voor wat de politie betreft, is er geen enkele reden om aan te nemen dat de 4/5 regel gaat verdwijnen.
We vragen de overheid indien het mogelijk is dat een personeelslid een functioneringsnota krijgt omdat hij te weinig PV’s schrijft. Voor de overheid dient een functioneringnota op iets te steunen en dient deze gestaafd te worden, dus zou dit kunnen met statistische gegevens.
Voor de indexblokkering (geregeld in protocol 57 voor de toelagen en vergoedingen maar niet op de wedde ) voor de ex rijkswachters is een probleem. Tussen de inwerkingtreding van de maatregel en de eerste praktische toepassing ervan, is een zekere tijdspanne verlopen. Dit heeft voor gevolg gehad dat men een of twee maanden toch (onrechtmatig) de indexsprong toegepast heeft op de vergoedingen en toelagen. Het teveel betaalde dient dus geregulariseerd te worden. Het gaat om kleine bedragen. De overheid stelt voor om dit te doen ter gelegenheid van de toepassing van de komende indexsprong. Op die manier hoeft men niets terug te betalen. Men krijgt enkel en dit éénmalig niet de volledige toepassing van de indexverhoging toegepast.
Voor de ex leden van de gemeentepolitie is er wat dit betreft geen probleem daar dit in de regularisatie 2002 opgenomen werd.
De overheid zal goed moeten uitleggen dat indien de overheid geld tegoed heeft en geregulariseerd moeten zijn, dit in een vingerknip kan gebeuren terwijl de regul 2001 waar het personeel geld dient te krijgen nog altijd niet uitgevoerd is.Antwoord overheid: het is ook inderdaad zeer eenvoudig te regulariseren vermits het gaat om reeds gevatte cijfers. Wij vragen een duidelijk info voor iedereen.
Inzake de vertegenwoordiging van de syndicaten in de selectiecommissies bij de CIC’s hebben wij gevraagd om dit recht te hebben. Sommige hebben nog altijd niet door dat de vakbonden hier in mogen zetelen als waarnemer.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..