OCP 135 : 20 oktober 2004

1) ATO: recurente gebeurtenissen
2) Ontwerp KB, ontwerp MB en omzendbrief inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Dhr Vanderpoorten is verontschuldigd wegens opname in het ziekenhuis.

1. ATO: recurente gebeurtenissen
Deze regelgeving werd opgenomen in het protocol van aanpassingen van de arbeidstijdorganisatie. Het aantal recurente gebeurtenissen wordt beperkt maar in pakket 1 maal per jaar en niet gebeurtenis per gebeurtenis onderhandeld. Francorchamps en het folkloristisch evenement Dou-Dou te Bergen ontbreken nog en zullen op de lijst bij geplaatst worden.
De lijst geldt zowel voor de lokale als de federale politie.
De andere gebeurtenissen die niet op deze lijst staan dienen afzonderlijk overlegd te worden.
VSOA, CCOD en NSPV akkoord, ACOD niet akkoord.

2. Ontwerp KB ontwerp MB en omzendbrief inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting
Het doel is niet om de discussie inzake de kledij terug opnieuw te voeren.
De Minister heeft bepaald dat de hulpagenten een andere kleur blauw dienen te dragen dan de andere kaders. Deze kleur is ondertussen gekozen. De motivatie van de Minister hierin is duidelijk het verschil te kunnen maken omwille van de bevoegdheden.
Wij wensen dezelfde kleur van uniform voor iedereen.
We gaan over tot een artikelsgewijze bespreking van het OKB.
Voor de nieuwe uitrustingstukken zijn normen vastgesteld. Ook voor de reeds bestaande uitrustingsstukken zullen minimale normen gekoppeld dienen te worden. Het normboek moet nageleefd worden zowel federaal als lokaal.
Een aspirant krijgt gratis het volledige basisuniform ter beschikking.
Wij vragen om deel te mogen uit te maken van de kledijcommissie. Dit is een algemene vraag van de vakbonden. De overheid neemt dit mee.
Ook dienen we nog de mogelijkheid te hebben om deze dossiers in het OCP te bespreken.
We vragen om af te zien van de verplichting om het naamplaatje te dragen. We vragen een advies van de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De overheid gaat dit advies vragen.
Volgt de artikelgewijze bespreking van het OMB.
We wensen genoteerd te zien dat indien een korpschef iemand verplicht een bijkomend stuk te dragen dat niet behoord tot het basisuniform (vb vareuse voor basiskader) het personeelslid extra punten zou bij krijgen om dit te kunnen realiseren. De overheid wil dit anders regelen door dit bijkomend stuk te zien als functionele kledij ten laste van de overheid. Dit stelt voor ons geen probleem.
We gaan over tot bespreking van de omzendbrief.
Deze omzendbrief is een uitbreiding van de huidige GPI 12.
We vragen inzake de stadskledij dat ook het basiskader en het middenkader een uniform kan dragen en niet de blouson.
De dracht van de stadskledij is de verantwoordelijkheid van de korpsoverste.
We vragen dan wel dat de vareuse facultatief aangekocht kan worden. Een officier mag voor ons een vareuse dragen maar dan ook de andere personeelsleden. Voor ons is dit een breekpunt daar dit een discriminatie inhoudt.
De overheid gaat het punt inzake de vareuse aan de politieke overheden doorspelen. Antwoord volgend OCP.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..