OCP 137 : 10 november 2004

1) Stakingsaanzegging zone Stavelot – Malmedy
2) Politie-uitrusting Tenue Mocy


Dhr Vanderpoorten opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging zone Stavelot – Malmedy
Deze aanzegging werd door het ACOD ingediend en gaat over het niet naleven van gemaakte afspraken binnen het BOC, geen conforme gebouwen, geen garantie voor het uitbetalen van wedde en vergoedingen, afschaffen van de helft van de interventieploegen tussen zekere tijdstippen hetgeen een serieus veiligheidsrisico inhoudt voor zowel personeelsleden als burgers (niet respect PLP 10) en verlof te vervangen door rust met het risico dat men deze dagen kwijt gaat zijn. Het gaat dus in globo over het feit dat er geen geld is en er bespaard dient te worden.
Wij sluiten ons hierbij aan.
De lokale overheid verklaart dat de gemaakte afspraken in het BOC in de fase van uitvoering zijn. Kogelvrije vesten werden aangekocht – levering binnen twee maanden, de aankoop van 27 voertuigen heeft fase per fase een aanvang genomen. Sommige die bestemd waren voor transport van manschappen zijn blijkbaar niet geschikt alhoewel deze op de federale markt gekocht werden en de federale politie hier wel een afwijking gekregen heeft; Deze dient uitgebreid te worden naar het lokale niveau. Er werd een budget van 200000€ toegekend voor de aankoop van 13 voertuigen. We vragen ons af wat dit dan voor voertuigen zijn die men voor deze prijs kan kopen indien ze ook nog eens dient aan te passen om te fungeren als politievoertuig. Ook de aankoop van het basisuniform werd veel te laag gebudgetteerd zodat er geen geld meer is om de personeelsleden een uniform te kunnen geven met hun punten.
De zone wacht op de opmaak van het budget 2005 om te zien hoeveel ruimte er is voor bijkomende aanwervingen.
De zone gaat de betreffende gebouwen aanpassen.
Inzake de uitbetaling van wedde en vergoeding garandeert de zone dat er hier geen enkel probleem is en dat alles correct betaald zal worden.
We gaan het Comité P vragen een audit van de zone te doen. De zonechef verklaart dat hij dan niet de volle verantwoordelijkheid op zich wil nemen daar hij dient te werken met een gebrek aan financiële middelen.
Het ACOD behoudt haar aanzegging.
Ook het NSPV heeft hierover een aanzegging ingediend en zal deze ook behouden.

2. Politie-uitrusting Tenue Mocy
Dit dossier werd reeds besproken samen met de vakbonden in de werkgroep.
Het is de bedoeling dat iedereen die dienst doet met een motor deze functionele kledij zal krijgen.
We vragen een duidelijke definitie van het woord motor daar dit voor discussie zorgt. De overheid neemt dit mee en zal het woord verduidelijken. We merken op dat de hulpagenten hier niet bij staan. Er zijn er volgens ons ook die met de motor rijden. De overheid gaat dit onderzoeken.
De overheid schorst de vergadering om overleg te plegen.
De overheid stelt voor de hulpagenten hier ook bij te betrekken maar dan dient de werkgroep wel vrij snel te bepalen waar men in het hoofddeksel het onderscheid gaat maken.
Voor de definitie van een motor verwijst de overheid naar de bepaling in de wegcode van een motor uitgezonderd deze waar er reeds structureel afdoende bescherming is aangebracht (Bv BMW C1).
NSPV, ACMP en VSOA akkoord.
CCOD en ACOD nog geen standpunt.

3. Allerlei
Inzake de situatie van de zone Des Collinnes geeft de overheid een overzicht. Er is een stap in de goede richting gezet. Op 21 oktober heeft er een politiecollege plaatsgevonden. De federale overheid had op 12 oktober een brief gestuurd die daar besproken werd. Hierin werd het tekort aan personeel aangeklaagd (INP, HINP, directiesecretaris en psycholoog.)
Er werd besloten plaatsen open te stellen voor 2 HINP, een directiesecretaris en een psycholoog.
Ook inzake materiaal (voertuigen, striping, kledij, communicatiemateriaal Astrid…) werden reeds de nodige stappen ondernomen.
Inzake het niet respecteren van de syndicale wet is er niets bekend. Op 30 november is er een BOC met 1 punt namelijk aanstelling preventieadviseur. Dit is niet voldoende daar er nog vele punten op het BOC blijven die nog behandeld dienen te worden.
De federale overheid blijft dit dossier dag per dag opvolgen.
Wij behouden onze aanzegging tot na het BOC.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..