OCP 142 : 19 januari 2005

1) Monitoring regularisaties 2001
2) OKB overtalligen
3) Extract functionele opleiding SPN
4) Schoolreglement
5) Varia : opvolging werkzaamheden OCP + HOC


Dhr Van Tigchelt opent de vergadering. Dhr Vanderpoorten maakt geen deel meer uit van het kabinet van Binnenlandse Zaken. Dhr Koekelberg zal het Voorzitterschap van het Onderhandelingscomité overnemen.
Wij maken een voorafgaande opmerking inzake de nota die verschenen is inzake de medische controle. Voor ons is dit weer de opmaak van zwarte lijsten en dit gaat tegen alle afspraken in daar dit in de evaluatie van het statuut zit. Een stukje van Van Gogh ging hier zelfs over. Wij hadden afgesproken de commissie evaluatie haar werk te laten doen. We zijn niet tegen controle, maar er wordt al genoeg gecontroleerd. We gaan hierover een stakingsaanzegging indienen.
De overheid verklaart dat het niet gaat om de opmaak van zwarte lijsten. Volgens hen is dit slecht de uitvoering van het laatste punt van het protocol inzake de medische controle.
De overheid is in tegenspraak met haar eigen nota. In het statuut staat dat indien iemand een baaldag neemt, hij de woning niet mag verlaten. In de nota staat dat iemand die zijn woning niet mag verlaten, de controledienst niet hoeft te verwittigen. In de nota staat wel dat hij dat kan doen.
Het is volgens de overheid niet de bedoeling om mensen die langdurig ziek zijn te controleren maar wel de korte ziektes van repetitieve aard. De overheid is ook bereid om een monitoring te doen van deze nota
Volgens de nota is het mogelijk dat de contro-learts voor de curatieve geneeskundige dienst een diagnose heeft gesteld. Voor ons kan dit niet. Wanneer we een stakingsaanzegging indienen, zullen we de aanwezigheid van de Minister op het OCP eisen.

1. Monitoring regularisaties 2001
We krijgen de actuele stand van zaken.
Het is opvallend dar in de provincie Henegouwen er nog niets in orde is. De technieker van SSGPI geeft uitleg.
Wij kunnen niet meer verkopen dat deze situatie nog altijd niet geregeld is en dat sommige overheden niet echt getuigen van een goodwill.
We herinneren de overheid aan hun schrijven van 24 december waarin precies staat uitgelegd hoe men dient te werken.
Er zijn gemeenten die zeggen dat er geen geld meer is.
Volgens de overheid van het Waalse Gewest wordt er nog gewacht op een akkoord van Binnenlandse Zaken. De federale overheid ontkent dit. We gaan vanaf volgende week onze stakingsaanzeggingen indienen. We verwachten dan ook dat alle betrokkenen aanwezig gaan zijn.
Er zijn ook personeelsleden die dienen terug te betalen.

2. OKB overtallen
Dit punt heeft tot doel de voorrangsregel inzake mobiliteit in een boventallige zone met twee jaren te verlengen. Er zijn nog 26 boventallige zones. We gaan akkoord.

3. Extract functionele opleiding SPN
De opleiding bestaat uit 11 modules. Iedereen die ten laatste op 01 januari 2003 in plaats gesteld werd bij de SPN, zijn vrijgesteld van deze functionele opleiding. De gedetacheerden kunnen evenwel niet genieten van deze vrijstelling.
In de modules zijn eveneens praktijkoefeningen inbegrepen.
De nihil inzake de opleidingsstages zal geschrapt worden.
We stellen vast dat de voorwaarden en percentages voor slagen strenger zijn dan deze gehanteerd voor de basisopleiding. Het verschil zit er voor de overheid in dat dit een functionele opleiding is en al bestemd is voor personeelsleden die reeds politiefunctionaris is.

4. Schoolreglement
Dit is een wijziging van het MB van 24 oktober 2002. Het gaat om het invoegen van een reglement van inwendige orde voor de politiescholen met verplichting voor de scholen om zekere rubrieken in te voegen.
We vragen een gemeenschappelijk nationaal RIO voor elke school gekoppeld aan sommige lokale behoeften waar ze zich aan dienen te houden. Hun erkenning bij Binnenlandse Zaken kan hieraan gekoppeld worden.
Voor ons is dit essentieel. Wanneer dit nationaal gebeurd is, kunnen we verder spreken.
Ook vragen wij ons af of het mogelijk is een structurele detachering te doen naar een VZW waar DGP niets meer te zeggen hebben.
Het punt gaat terugkommen daar de overheid eerst een basisreglement gaat opstellen waar de scholen zich aan dienen te houden.
De overheid voorziet in educatieve maatregelen indien één of meerdere bepalingen van het RIO niet nageleefd worden. Deze maatregelen kunnen evenwel geen aanleiding geven tot de toekenning van een cijfer dat het eindresultaat beïnvloedt. We vragen dat ook druggebruik opgenomen wordt in de tekst.
Inzake de procedure bij definitieve afwijzing beslist de Directeur-Generaal op stukken. We hebben bekomen dat betrokkenen vooraf gehoord kan worden door de directeur generaal of zijn vertegenwoordiger.
De overheid stelt voor dit punt te splitsen. Enerzijds de opmaak van een reglement en anderzijds de procedure en de educatieve maatregelen zodat de mensen in de scholen reeds verder kunnen. We kunnen hiermee akkoord gaan

5. Opvolging werkzaamheden OCP + HOC
Inzake de problematiek van de wegpolitie is er een specifieke werkgroep WPR opgericht.
De overheid vraagt indien de resultaten van deze werkgroep voor de syndicaten bevredigend zijn. We horen hier positieve noten maar vragen toch met aandrang dat de afgesproken timing gerespecteerd dienen te worden en ook dat deze oefening die de werkgroep gedaan heef doorgetrokken dient te worden naar de andere diensten van de federale politie. De overheid zal dit aan DGA voorstellen.
We wachten nog naar de eerste tekenen van uitvoering. De software programma’s die men ontwikkelt zijn niet werkbaar. De WPR vraagt dat de basis hier bij betrokken zou worden.
De calogrisering binnen de federale politie gaat veel te snel. Er zijn diensten die personeel vervangen door burgers die niet de nodige kennis hebben om de taken uit te voeren.
We vragen de overheid wanneer nu de punten behandeld gaan worden die wij reeds maanden geleden hebben aangevraagd zoals bijvoorbeeld de Franstalige collega’s die in Zaventem op de luchthaven werken en die ééntalig Frans zijn. Voor de overheid is er hier geen probleem.

6. Allerlei
Inzake de bevoegdheden van de hulpagenten zijn deze bevoegd in hun gemeente indien ze voor de reorganisatie aangeworven werden en voor de zone indien ze na de reorganisatie aangeworven zijn.
Inzake de arbeidsgeneesheer in de structuur van de federale politie is er reeds een MB. Hij hangt af van DPP. De OT’s zullen ook in deze zin aangepast worden.
Daar de dienst medische selectie werkt voor het geheel van de geïntegreerde politie dienen we te bekijken hoe we deze gaan organiseren.De selectiecriteria dienen nog in een werkgroep besproken te worden uitgaande van de actuele criteria en de noodzaak om andere toe te voegen.
In de toekomst zullen we om de twee weken vergaderen: elke tweede en vierde woensdag van de maand.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..