OCP 162 : 31 augustus 2005

1) Stakingsaanzegging – gemeenschappelijk vakbondsfront VSOA – NSPV – bewapening federale politie
2) Stakingsaanzegging VSOA – PZ 5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont-Ponts/Waimes
3) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, §2, derde lid, RPPol
4) Ontwerp MB houdende toekenning van de vergoeding voor telefoon aan sommige personeelsleden van de laboratoria van de algemene directie gerechtelijke politie


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
Op 14 september zal het punt inzake het vakantiegeld terug geagendeerd worden.

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front VSOA-NSPV bewapening federale politie
De aanzegging gaat over de nota die uitgevaardigd werd voor de federale politie inzake de dracht, het bijhouden, het intrekken en transport van het wapen en dit met het oog op de vele zelfmoorden. Het gaat over de inhoud en over de procedure van deze nota. De nota komt van de Commissaris generaal.
Deze nota hebben we niet kunnen bespreken en niet kunnen onderhandelen. Dit is niet conform het syndicale statuut.
Ook inzake de intrekking van het wapen zijn er voor ons serieuze tekortkomingen. Wat gebeurt er met het personeelslid waarvan het wapen ingetrokken is? Kan hij blijven werken? Men dient hier voorzichtig mee om te gaan. Voor ons dient hier een medisch advies te zijn.
Ook het advies van DPP ontbreekt.
Er bestaat nu ook een aparte regeling voor de federale en voor de lokale politie.
Volgens de overheid dient men deze nota in een breder licht te zien dan alleen in functie van de vele zelfmoorden. Het merendeel van de concepten hernomen in de nota bestonden reeds.
Indien de Minister een richtlijn gaat uitvaardigen inzake de wapens voor het geheel van de politie zal deze nota wegvallen of aangepast worden.
De overheid wil weten wat ons stoort aan de nota zodat ze hiermee rekening kan houden bij de opmaak van de circulaire die momenteel bij de Minister ligt en dit voor het geheel van de geïntegreerde politie.
We vragen dat deze circulaire hier besproken zou worden.
We vragen dat binnen de 24 uur het personeelslid die zijn wapen heeft moeten inleveren, gezien wordt door de arbeidsgeneesheer.
De overheid zal een nieuwe tijdelijke nota voor de federale politie opmaken waarin zal staan dat de beslissing tot intrekking van het wapen genomen wordt na bezoek aan de medische dienst en dit op twee aspecten namelijk de opportuniteit van de intrekking en de toekomst van betrokkene.
De nota zal binnen veertien dagen verschijnen.
We trekken onze aanzegging in.

2. Stakingsaanzegging VSOA-PZ 5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont-Ponts/Waimes
De zonechef is aanwezig en gemandateerd door de Voorzitter van het politiecollege.
We vragen de inhoud van het mandaat. De overheid leest dit voor. We nemen hier akte van.
We geven uitleg bij de stakingsaanzegging. We vragen al sinds april een BOC. Tot nu toe hebben we nog niets gehoord.
We vragen op welke termijn de zone het syndicaal statuut gaat naleven en een BOC gaat bijeenroepen. We hebben dit bijeengeroepen op basis van Art 62 van het syndicaal statuut. Ook de vertegenwoordiger van de Minister heeft dit gedaan. De lokale overheid wil hier al niet op ingaan. We gaan voor dit punt reeds een rechtszaak aanspannen.
De korpschef is blijkbaar alleen maar gemandateerd om te komen luisteren en niet om beslissingen te nemen. We willen dat dit genotuleerd wordt.
Het tweede punt is de polemiek die de lokale overheid voert inzake de syndicale verloven. Blijkbaar worden niet alle afgevaardigden hetzelfde behandeld. We vragen dat hier regels zouden afgesproken worden binnen het BOC.
Volgens de lokale overheid worden alle afgevaardigden binnen de zone op dezelfde wijze behandeld.
Ook hebben we een ventilatie gevraagd per dienst van de overuren. Dit werd geweigerd.
Het politiecollege heeft na juridisch advies geacht dit niet te doen om geen spanningen te creëren en in het kader tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Ook inzake de wet op de welzijn op het werk zijn er vele tekortkomingen.
De lokale overheid vraagt tijd om zich te organiseren. Voor ons heeft de zone reeds tijd genoeg gehad om zich hier in regel te stellen.
Er bestaan ook grote problemen inzake het effectief van de zone. Er is een groot tekort aan personeel. Het wordt moeilijker en moeilijker om de diensten georganiseerd te krijgen. Vorig jaar waren er meer dan 13000 overuren. Dit staat gelijk aan 7 voltijdse personeelsleden.
Het volgende probleem zou zijn dat er petities gehouden worden door personeelsleden ten overstaan van andere personeelsleden. De korpschef heeft hier geen kennis over.
Ook zouden er persoonlijke dossiers verdwijnen. De zone heeft kennis van één dossier dat verdwenen is. Er werd PV opgemaakt. Een intern onderzoek werd niet opgestart.
Nog andere disfuncties werden vastgesteld inzake de bewakingssystemen, onwettelijke bevelen,..
Het Comité P is bezig een onderzoek in te stellen waar wij de nodige stukken zullen leveren.
We vragen aan de vertegenwoordigers van de Minister dit alles aan de Minister te willen overmaken.
Het ACOD vindt dat men zich niet moet richten op de individuen en vindt dat het zo slecht nog niet gaat in de zone. Het tekort aan effectief is wel een probleem.
Het NSPV merkt op dat er verschillende problemen zijn die te wijten zijn aan blijkbare politieke onwil. Ze stellen vast dat er een onevenwicht bestaat in de toekenning van de overuren. Voor de problematiek inzake Art 62 en en het welzijn kunnen ze zich in onze standpunten vinden;
Voor het CCOD komt het er op neer om deze punten te bespreken in een BOC. Het is dus dringend dat er een BOC bijeen geroepen wordt.
De federale overheid engageert zich om de zone een brief te sturen een dringend BOC te organiseren onder andere op Art 62.
We gaan de zonechef alle inlichtingen geven inzake de personen die verantwoordelijk zijn voor de problemen.
We behouden onze aanzegging.

3. Ontwerp van KB tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 2, derde lid RPPol
De overheid geeft uitleg bij de aanpassing. Dit is een aanvulling en in het voordeel van het personeel.
We vragen indien het mogelijk is om een aanstelling te weigeren. Volgens de federale overheid kan men dit niet weigeren. Het is geen aanstelling om functies waar te nemen.
Wij vragen wel dat in de rangorde de mensen me het brevet adjudant (R2) er bijgevoegd zouden worden op de tweede plaats. De overheid gaat akkoord.
Ook de mensen houder van het brevet HAGO en de misdrijfanalisten binnen de gerechtelijke zuil zouden we graag ingeschreven zien in het nieuwe punt 3. De overheid gaat dit doen. Er komt een bijkomende voorwaarde van de niet ongunstige evaluatie.

4. Ontwerp van MB houdende de toekenning van de vergoedingen voor telefoon aan sommige personeelsleden van de laboratoria van de algemene directie gerechtelijke politie
De overheid wil deze mensen bijvoegen aan de lijst met personeelsleden die de telefoonvergoeding ontvangen. Het gaat over Calog personeel. Voor ons is er geen probleem.

5. Allerlei

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..