OCP 167 : 19 oktober 2005

1) OKB Deontologische code (vervolg van de besprekingen)
2) Stakingsaanzegging – CCOD – SPC Brussel Poste métro
3) Reorganisatie federale politie – bepalingen onderhandelbare materies
4) Herevaluatie statuut: administratieve vereenvoudiging/verduidelijkingen


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
Dhr Vantichelt is verontschuldigd. Hij zal vanaf middag de vergadering vervoegen.

1. OKB Deonthologische code
We gaan vandaag verder met de artikelgewijze bespreking van het OKB. We waren gebleven bij Art 31.
Wij vragen de inschrijving van een paritaire commissie inzake de deonthologie.
Er wordt een nieuw artikel 1 ingevoegd als algemeen principe dat er geen sanctie is onder eender welke vorm dan ook voor de naleving van de deonthologische code.
Art 31: /
Art 32: Dit artikel handelt over het spreekrecht We wensen hier onze syndicale rechten te behouden inzake uitspraken de in een syndicale context gebeuren. De overheid gaat dit voorzien in het artikel.
Voor ons komt het er op neer dat de personeelsleden geen recht op spreken hebben en eerst hun chef dienen te raadplegen. Dit is een uitgehold spreekrecht. Het artikel gaat veel verder dan de wet.
De overheid wil in de eerste alinea schrijven dat het spreekrecht gegarandeerd is.
Art 33: wij vragen in de zin “interne overheden” het woord “interne “ te schrappen. De overheid vervangt het woord “interne” door “bevoegde”.
Art 34: wij vragen ons af wat dit artikel doet in een deonthologische code.
Art 35: /
Art 36: we vinden hier dat de personeelsleden de middelen dienen te krijgen om aan dit artikel te voldoen.
De overheid schrapt in de voorlaatste alinea de woorden “en de geestesgesteldheid”.
Art 37: wie bepaalt deze criteria? Voor ons is dit te subjectief.
Art 38: /
Art 39: we vinden dit artikel weeral eens te betuttelend
Art 40: in laatste alinea woordje “nodige” vervangen door “nuttige”
Art 41: /
Art 42: wat met contacteerbaar en terugroepbaar. Wij vragen dat dit in de tekst wordt ingepast en niet de zin “op een ogenbik dat het gebruik ervan gevolgen , hoe miniem ook, zou kunnen hebben voor de dienst. De overheid past dit aan.
De rest van de alinea inzake de uitzonderlijke situaties willen wij geschrapt zien.
De overheid wil dit niet aanpassen. Het woord “chef” wordt vervangen door “dienstchef”
Het woord “drugs” wordt vervangen door verdovende, hallucinerende of opwekkende middelen.
Art 43: Commissie preventie op het werk bijvoegen.
We vragen de overheid iets te voorzien om de chef te responsabiliseren bij buitengewone opdrachten. Het artikel 5 zal in deze zin aangepast worden.
Besturing van de voertuigen met de nodige omzichtigheid.
Art 44: /
Art 45: /
Art 46: /
Art 47: /
Art 48: tweede alinea hulpagenten bijvoegen.
Art 49: /
Art 50: wij vragen hier de nodige vormingen
Art 51: /
Art 52: ook de burgers bijvoegen.
Eerste zin van de tweede alinea wordt geschrapt.
Art 53: /
Art 54: /
Art 55: Laatste alinea bijvoegen “zoals bv ordehandhaving
Art 56: wordt volledig geschrapt
Art 57: wordt volledig geschrapt
Art 58: eerste alinea wordt aangepast : “bij de vaststelling van misdrijven treedt de politie-ambtenaar op in de geest van de gemeenschapsgerichte politiezorg”…
Art 59: wordt geschrapt
Art 60: wordt herschreven : “de leden van de politiediensten voeren hun opdrachten uit conform de hun gegeven richtlijnen op basis van prioriteiten onder andere in het kader van het nationaal of zonaal veiligheidsplan
Art 61: eerste alinea na “uitvoeren” alles schrappen
Art 62: /
Art 63: richtlijnen van de meerdere bijvoegen
Art 64: we vragen schrapping van de laatste zin. Wordt geschrapt. In eerste zin wordt na “beperkingen” de volgende woorden toegevoegd “en geldende reglementeringen”
Art 65: /
Art 66: we willen dit artikel geschrapt zien. De overheid neemt nog geen standpunt in.
Art 67: we willen dit artikel geschrapt zien. De overheid neemt nog geen standpunt in.
Art 68: /
Art 69: /
Art 70: wordt geschrapt
Art 71: wordt geconformeerd naar Art 52 en 53 van de Wet op het Politieambt
Art 72: /
Art 73: wordt geconformeerd naar Art 52 en 53 van de Wet op het Politieambt
Art 74: Eerste zin van eerste alinea wordt geschrapt. Enkel verplicht ingaan op uitnodiging Comité p. Bij de andere diensten uw ter beschikking stellen.
Art 75: /
Art 76: /
Art 77: /
Art 78: loyaal schrappen
Art 79: Eerste alinea schrappen
Art 80: we vinden dit een beetje te mager
De overheid komt vrijdag terug met een aangepaste tekst. Ook de commissie wordt hier in opgenomen.

2. Stakingsaanzegging CCOD – SPC Brussel post Metro
Werd door het CCOD ingediend. De aanzegging handelt over een viertal punten o.a. een onaangepaste structuur va de Post Rogier. Het gebrek aan coördinatie en communicatie tussen de verschillende interventiediensten, tekort aan effectief, het materiaal ter beschikking van het personeel en bijkomend nog een groot onveiligheidsgevoel.
De vertegenwoordiger van het CCOD geeft uitleg bij deze punten.
We vragen het advies van de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.
De overheid wil inzake de infrastructuur contact opnemen met de MIVB om tot oplossingen te bekomen. Sommige infrastructurele kosten worden reeds door de federale politie gedragen.
Inzake het personeel komen er bijkomende afdelingen naar de SPC (in totaal een 13 personeelsleden).
Er werd materiaal besteld (houders peperspray) maar de levering is pas voorzien voor 2006. In het dossier telescopische matrakken is er nog geen beslissing gevallen.
De overheid gaat het probleem van het tekort aan voertuigen bekijken.
De problemen met de airco zijn al zes jaar bekend en toen reeds aangekaart. Er is een serieus probleem met de luchtverversing waaruit reeds incidenten zijn voortgekomen.
DPP geeft een overzicht van de resultaten tijdens deze incidenten waar zij onderzoek hebben gedaan. Er zijn volgens hen reeds serieuze inspanningen gedaan.
Inzake materiaal en kledij is het gewoon een ramp. Er is een tekort aan alles.
We vragen zo snel mogelijk een verslag van DPP over de toestand van de post Rogier.
We horen niets anders meer dan dat er in de federale politie overal een tekort is aan personeel. Dit is onaanvaardbaar. We vragen nu eens een duidelijke OT waar alle plaatsen opgevuld zijn.
Na een onderbreking stelt de overheid het volgende voor:
Binnen de 10 dagen een verslag inzake welzijn voor de post Metro Noord.
De Federale politie zal op het eind van het jaar het onderhoud van de airco doen.
Er komt begin volgend jaar een totale opfrissing van de post.
De capaciteit van het poetspersoneel zal bekeken worden en er zal elke dag een poetsbeurt zijn (zeven op zeven). Het aantal uren wordt verhoogd.
Inzake het personeel komen er vanaf komende maandag 13 gedetacheerden. Ook worden er plaatsen bij mobiliteit opengesteld.
Het probleem inzake de voertuigen was de overheid niet bekend. De overheid gaat dit bekijken Vrijdag zullen er twee bijkomende voertuigen geleverd worden. De voertuigen in panne worden zo snel mogelijk gerepareerd.
Er zal een bijkomende markt gelanceerd worden voor peperspray holsters
Het CCOD is bereid haar aanzegging op te schorten tot de bespreking van het beloofde rapport van DPP.

3. Reorganisatie federale politie – bepaling onderhandelbare materies
Uitgesteld

4. Herevaluatie statuut : administratieve vereenvoudiging/verduidelijkingen
Dit punt zal vrijdag behandeld worden.

5. Allerlei

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..