OCP 184 : 10 en 11 mei 2006

1. OKB Luchtvaartpolitie (OCP 184)
2. Herevaluatie statuut : vervolg (OCP 182)


Dhr Duchatelt opent de vergadering. Dhr Koekelberg is ziek. Dhr Vantigchelt zal zo snel mogelijk de vergadering vervoegen.
Het VSOA komt terug op het dossier Calog en vraagt aan de overheid indien het klopt dat de competentieprofielen gekoppeld worden aan de inschaling en de werving. De overheid zegt formeel dat er hier geen band is.
Hier opvolgend ontstaat er een debat inzake de evaluatie en de toepassing hiervan. We stellen dat er hier problemen zijn. De overheid gaat zo snel mogelijk infosessies organiseren en een infonieuws uitgeven.
Aankomst Dhr Vantigchelt.
Voorafgaandelijk overhandigen we onze opmerkingen inzake het Calog aan de overheid en vragen dat deze bij het protocol gevoegd zouden worden.
Ook vragen wij dat er een agenda opgesteld zou worden van al onze punten die we destijds ingediend hebben voor behandeling op het Onderhandelingscomité. We gaan deze lijst aan de overheid overmaken.

1. OKB Luchtvaartpolitie
Het probleem gaat erover dat een arrest van het Arbitragehof stelt dat inzake de uitvoering van de statutaire wet andere oplossingen gegeven dienen te worden aan de personeelsleden van de vroegere luchtvaartpolitie tijdens hun inschaling in de vroegere rijkswacht. Ondanks een akkoord met alle vakbonden over deze inschaling indertijd stelt het arrest dat er onvoldoende rekening gehouden werd met de bevoegdheid OGP.
De technieker van de overheid geeft uitleg bij het nieuwe voorstel dat voor hem eigenlijk een simpele oplossing is. De wetgever heeft geprobeerd het probleem te regelen op het niveau van het middenkader. Ook de Vesalius heeft hiertoe bijgedragen dat sommige van deze personeelsleden in het kader van hun brevetten plaatsen van het officierenkader kunnen vragen.
We stellen ons de vraag wat dit KB tot gevolg heeft voor de andere speciale politiediensten (SPC-SPN)? Op dit moment ziet de overheid nog geen probleem.
ACV: akkoord
NSPV : akkoord
VSOA: akkoord.
We vragen dat de mogelijkheden gegeven worden aan deze leden dat zij buiten het kader van de luchtvaart cursussen kunnen volgen inzake OGP. De overheid is hiermee akkoord.
ACOD: niet akkoord. Zullen hun niet akkoord motiveren.

2. Herevaluatie statuut : vervolg
We wensen vooraf een opmerking te maken inzake een infodoc nr 123 van mei. Hier staan al maatregelen in die niet afgesproken werden in het tussentijdse protocol. Het gaat over personeelsleden in deficitaire zones en het verlengen van de aanwezigheidstermijn naar 5 jaar.
Deze punten komen niet voor in ons dossier. De overheid heeft deze reeds gepubliceerd. Dit kan voor ons niet. Indien de overheid denkt dat het mogelijk is om zo maar met nieuwe punten te komen, zullen wij dit ook doen.
De overheid geeft uitleg. Het gaat om een regeringsbeslissing naar aanleiding van de grote mars en de roep naar meer veiligheid. De overheid heeft het over drie grote principes die afgesproken werden:
*Politiezones stellen zelf middelen ter beschikking (betalen opleiding, salaris, eerste uitrusting) om zelf aspiranten te rekruteren.
*gebruik van het fameuze artikel 3 bis ook voor andere chronische deficitaire zones buiten Brussel
*verlenging van aanwezigheidstermijn van 3 naar 5 jaar

We stellen formeel de vraag aan de overheid indien dit reeds een vaststaande beslissing is of indien we hierover kunnen onderhandelen.
We vrezen dat dit reeds als lang beslist is. In dit spel wensen wij niet mee te spelen.
We achten ons niet meer gebonden aan het afgesloten protocol van twee weken geleden. We gaan in het dossier herevaluatie ook met nieuwe punten afkomen.
ACOD : problemen met aanwezigheidstermijn. Voor de rest geen probleem
ACV: doen nu geen uitspraak maar waarschijnlijk niet akkoord
NSPV: neemt akte dat dit een beslissing is. Wil wel discussiëren over de invulling.
VSOA: we gaan niet akkoord met deze punten.
Na een lange onderbreking meldt de overheid dat deze regeringsbeslissing onderwerp zal uitmaken van afzonderlijke onderhandelingen. We zullen voorafgaandelijk onze opmerkingen laten geworden.
Aanvang eigenlijke bespreking. We zijn gekomen bij punt 9 in het document van de overheid:
Bereikbaar en terugroepbaar
Voorstel overheid: herziening van de lijst (bijlage protocol 57) en geen bereikbaarheid en terugroepbaarheid wanneer men in verlof is.
Het NSPV vraagt dat de betrokken diensten hier komen uitleggen waarom ze een verhoging van de lijst willen
De lijst wordt aangepast (o.a. bijvoeging van preventieadviseur zowel lokaal als federaal).
Maaltijdvergoedingen
Voorstel overheid: toekenning van de kleine vergoeding aan iedereen die tijdens de voorziene tijdsvorken niet vrij over een half uur onderbreking beschikken. Grote vergoeding vervalt. De overheid wil wel de kleine vergoeding met 23% optrekken
De maaltijdcheques zijn te duur voor de overheid.
Er volgt een stevige discussie over welk systeem.
We blijven op het standpunt van de maaltijdcheque.
De overheid komt hier morgen op terug.
Aanwerving
Voorstel overheid: de overheid heeft een document opgesteld met nieuwe voorstellen.
We hebben hier geen problemen mee. U vindt het doc hieronder.
Bijlage 2: Aanwerving: voorstellen overheid
1) Cfr nota DPR met akkoord minister van 25/8/2005
A. SocProm operationeel kader
– in aanmerking nemen van een advies van de korpschef in de persoonlijkheidsproef; enkel de kandidaten met negatief advies en negatief resultaat op die proef worden niet toegelaten tot de volgende proef.
– de selectiecommissies evalueren de specifieke competenties van de kandidaten.
– een deliberatiecommissie (Dir DPR, één lid Lokpol aangewezen door de VCLP en één lid Fedpol aangewezen door DGP) rangschikt de kandidaten op basis van de beroepsproef in drie groepen: zeer geschikt, geschikt en ongeschikt.
– beperking tot drie deelnames aan de SocProm selectie (geslaagd en niet batig gerangschikt wordt hiervoor niet in aanmerking genomen).
– mogelijkheid voor de deliberatiecommissie om het vergelijkend examen af te sluiten als het voorziene aantal kandidaten in de groep “zeer geschikt” is bereikt.
B. Externe aanwerving operationeel kader
– de selectiecommissies evalueren de specifieke competenties van de kandidaten.
– globale evaluatie van de kandidaten door een vaste selectiecommissie (voorgezeten door DPR, lid VCLP en lid Fedpol) die beslist over (niet) slagen van de kandidaten.
2) – Andere invulling van de cognitieve vaardigheidstest voor HINP 2+ en CP (respectievelijk toetsen van bijzondere kennis gelinkt aan de betrekking en commentaarverhandeling) alsmede het invoeren van een vrijstelling van de cognitieve proef voor de kandidaten hulpagent die houder zijn van een diploma niveau 2 of hoger.
3) Wijziging van de mogelijke beslissingen ingevolge het fysiek-medisch onderzoek : geschikt, tijdelijk ongeschikt of ongeschikt; tegen de tijdelijke ongeschiktheid of ongeschiktheid kan beroep worden ingesteld bij de medische geschiktheidscommissie dat, indien het een vergelijkend examen betreft, binnen de 10 dagen moet worden ingesteld en waarop de beslissing in beroep ook binnen eenzelfde termijn moet worden genomen + invoeren van een drugstest in het medisch onderzoek.
4) Uitbreiden van het medisch controleonderzoek met een moraliteitsonderzoek voorafgaand aan de toelating tot de opleiding van de kandidaten in een wervingsreserve.
Moraliteitsonderzoek (ook CALOG) : info door DPR aan zone van woonplaats kandidaat na slagen in de cognitieve proef met mogelijkheid tot reactie; raadpleging van de gegevensbank door DPP en DSB na slagen in de fysiekmedische proef; resultaat van die raadpleging wordt meegedeeld aan de betrokken zone metvraag tot moraliteitsonderzoek (mbt de kandidaat vanaf de leeftijd van 16 jaar, mbt deleefomgeving, verplicht gesprek met de kandidaat en indien er elementen zijn die de legitimiteit van de kandidaatstelling in vraag stellen: nagaan van andere veroordelingen en bijkomende onderzoeken mbt de familiale omgeving); feedback van dit onderzoek aan DPR die beslist.
6) Inschrijven dat het moedwillig verzwijgen van medische gegevens of van informatie in verband met betrokkenheid in politionele/gerechtelijke dossiers leidt tot ambtshalve ontslag.
7) Nieuwe aanwervingsprocedure CALog
1. Aanwerving
Als principe geldt de rechtstreekse statutaire werving waarbij de aanwervende overheid, na de selectieproeven van DPR, een eerste selectie op dossier kan uitvoeren op basis van objectieve criteria (meertaligheid, onmiddellijke beschikbaarheid, …) en vervolgens een minimaal aantal (x5) kandidaten per betrekking aan de “lokale” selectieproeven moet onderwerpen met respect voor de door DPR uitgebrachte rangorde.
Behoudens aanwervingen buiten personeelsformatie en via vervangingsovereenkomsten, kan enkel contractueel worden aangeworven om dringende redenen vóór mobiliteit, met een contract van bepaalde duur (max 12 maanden) en verplichte vacantverklaring bij de eerstvolgende mobiliteitscyclus.
Dezelfde selectieproeven gelden voor de statutaire en de dringende contractuele werving zodat die contractueel aangeworvenen eventueel tijdens de duur van hun contract via mobiliteit kunnen worden benoemd (statutair) in de eigen betrekking.
2. Stage
• Duur
De duur van de stage wordt voor niveau A en B vastgesteld op 12 maanden en voor niveau C en D op 6 maanden.
Evaluatie
Indien de stage goed verloopt, zijn geen tussentijdse en eindevaluatieverslagen nodig : de hoedanigheid van stagiair vervalt dan van rechtswege op het einde van de stage. Indien de stagiair niet voldoet, kan hij ten allen tijde, op basis van een gemotiveerd evaluatieverslag met recht op verweer, uit het ambt worden ontheven.
7) Schrappen van de jury in het raam van de kaderproef.
8) Schrappen van de hoorplicht voor de Dir DPR in het raam van het opleggen van een beperking van de territoriale inzetbaarheid; de kandidaat wordt tijdens het moraliteitsonderzoek immers al gehoord door de lokale politie.
9) Aanpassen aan de huidige concepten van de lijst van persoonlijkheidscriteria vervat in bijlage 4 UBPol.
10) De aankondiging van de selectieproeven in het raam van de aanwerving voor het operationeel en het administratief en logistiek kader niet langer bekendmaken in het Belgisch Staatsblad maar op de website van DPR.
11) De kandidaat die zonder aanvaardbare reden, nader toegelicht in een selectiereglement, van een selectieproef of een geheel van selectieproeven, afwezig is op het ogenblik dat deze proef plaatsvindt, wordt uitgesloten van deze proef of geheel van proeven.
12) Beperken van de gevallen waarin een uitstel van de aanvang van de opleiding kan worden gevraagd (medisch getuigschrift, lopend arbeidscontract, ..)
Aanwerving gespec HINP
Voorstel overheid: inschrijven dat de gespecialiseerde middenkaderleden (diploma niveau 2+), bijvoorbeeld politieassistenten, die worden aangeworven op basis van de behoeften van de zones, zoals thans het geval is voor de (hulp)agenten van politie, specifiek worden aangeworven door en voor de betrokken zones en dat hun aanwezigheidstermijn van drie jaar aanvangt vanaf de datum van benoeming in de betrokken graad van het gespecialiseerde middenkader.
We vragen enkel wat er gebeurt met een interne die extern aangeworven wordt; Heeft deze persoon behoud van weddeschaal ? De overheid gaat dit nakijken. Verder hebben we geen problemen met dit voorstel. We hebben hiermee geen probleem.
Aanwijzing aspiranten
We gaan dit punt behandelen samen met de afzonderlijke onderhandelingen inzake het regeringsbesluit (zie hierboven).
Stakingsaanzeggingen
Voorstel overheid: – OHC slechts mogelijk na voorafgaande aanbreng in BOC onder uitdrukkelijke stakingsaanzeggingsdreiging
– staking mogelijk na afloop van 14 dagen na aanzegging BOC
– indien daadwerkelijke staking dan huidige procedure OHC (12 dagen)
Voor ons is dit niet bespreekbaar. We wensen het behoud van de huidige toestand.
De overheid stelt nu het volgende voor:
Stakingsaanzegging slechts ontvankelijk nadat het punt onder stakingsdreiging voorafgaandelijk in het BOC besproken werd.
De vakbonden stellen iets anders voor en leggen de verantwoordelijkheid bij de burgemeester. Deze kan na ontvangst van de stakingsaanzegging beslissen om binnen de zes dagen nog een BOC bijeen te roepen. Zo kan hij vermijden om naar het OCP te komen indien er een vergelijk bereikt wordt. Indien er hier geen akkoord bereikt wordt, komt de aanzegging naar het OCP (alles binnen de termijn van twaalf dagen).
Einde dag 1

Begin dag 2
Dhr Koekelberg opent de vergadering.
We gaan verder met een bespreking van de punten op de lijst .
Bevorderingen
Voorstel overheid: algemeen principe van de mogelijkheid tot in beraad houden indien een tuchtprocedure/gerechtelijk onderzoek loopt met max. tot 2 jaar + evaluatievoorwaarde niet enkel voorzien op het ogenblik van de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectieproeven maar ook op het ogenblik van de toelating tot de opleiding van het hoger kader.
De gevallen die in aanmerking komen staan vermeld in de COL4/2003.
Medische controle
Voorstel overheid: oproeping voor de controlegeneesheer door gelijk welk middel, zo mogelijk tegen ontvangstbewijs en overmaking medisch attest via moderne communicatiekanalen.
Voor ons geen problemen.
Auteursrechten
Voorstel overheid: in het RPPol integreren voor statutairen en contractuele op grond van (model)tekst Vlaamse Gemeenschap
Voor ons geen probleem maar we maken toch de opmerking dat sommige mensen die opleidingen geven tijdens hun uren hier ook betaald voor worden. Dit kan wel eens een debat gebruiken. Men kan nuance maken voor mensen die in hun eigen tijd deze vormingen voorbereiden.
Uniek betalingsorgaan
Voorstel overheid: sociaal secretariaat neemt functie C.D.V.U. over: dus bruto + nettoberekening. Zones blijven uitbetalen.
Voor ons gaat dit voorstel nog niet ver genoeg. We zijn voor een enige pot die op dezelfde dag uitbetaalt volgens dezelfde regels. Het is een stap in de goede richting maar nog niet ver genoeg.
De overheid wil dit punt terugtrekken maar wij verzetten ons hier met klem tegen. De overheid gaat zich hierover beraden.
Vervangingsmogelijkheid – uitsluitingsmogelijkheden
Voorstel overheid:
vervangingsmogelijkheden:
voor bepaalde verlofstelsels (verlof voor stage of proefperiode, verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een politiek kabinet en de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden) voorzien in een vervangingsmogelijkheid in het “bezette” ambt na zes maanden afwezigheid van de titularis ervan.
Hier laat de overheid het verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een politiek kabinet vallen en brengt voor de andere twee de termijn op één jaar.
Hiermee kunnen we akkoord gaan.
Uitsluitingsmogelijkheden: officieren/niveau A verbonden aan SAT: uit-sluiting van NAPA, LBO (behalve de bijzondere stelsels), 4/5de en HVU;
– algemene regel directies in de federale politie: diensthoofden die afhangen van een directie -> uitsluiting van NAPA, LBO (behalve de bijzondere stelsels), 4/5de en HVU;
– directies DGS-DSU + DAP/VDKP (deta-chement voor de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie): alle operationele personeelsleden -> uitsluiting van 4/5de, HVU, LBO (behalve de bijzondere stelsels; DGS-DST (CIC) en DGS/DSCH (hondengeleiders): alle operationele personeelsleden: uitsluiting van 4/5de, HVU;
– DAC (WPR-SPN-SPC-LPA): verantwoordelijken die zich hiërarchisch twee niveaus onder het niveau directie bevinden -> uitsluiting van 4/5de en HVU;
– DGJ -> zelfde regeling als DAC + maximum 10% van globale effectief van een GDA of centrale directie kan 4/5 en HVU genieten
Ook verder te bespreken: mogelijkheid om voor andere diensten, na overleg in het BOC, te voorzien in een contingentering voor bepaalde verlofstelsels.
Na discussie is de overheid bereid om bij de speciale diensten de operationele personeelsleden weg te laten en hier geval per geval te bekijken.
Voor het maximum van 10%van de personeelsleden van de GDA is de overheid bereid dit ook te laten vallen en te vervangen door een algemeen principe geldig voor het personeel van de federale zowel als deze van de lokale politie.
Het criteria is de dienstnoodwendigheid. Indien een overheid merkt dat de dienst in het gedrang komt door de toekenning van sommige verlofstelsels aan de personeelsleden kan ze dit weigeren na overleg in het desbetreffende overlegcomité.
De mensen die nu al genieten van dit systeem blijven hiervan genieten.
We kunnen hiermee leven.
We komen nu terug op het punt van gisteren inzake de lijst vindbaar en terugroepbaar. De directeurs van DGA en DGJ zijn aanwezig om uitleg te geven. Na discussie worden nog enkele minieme aanpassingen gedaan.
Deeltijds hernemen na ziekte
Voorstel overheid: proportioneel verminderen van het jaarlijks vakantieverlof voor personeelsleden die verminderde prestaties wegens ziekte uitoefenen + inschrijven dat verlof in het raam van dat stelsel moet worden genomen a rato van 50, 60 of 80 % + verval van 3-dagenregel
Dit punt geeft voor ons wat problemen. We twijfelen aan het feit dat iemand die in die periode geen verlof neemt, erna nog zijn 32 dagen heeft. De overheid verzekert ons dat enkel het verlof genomen in de periode van halftime proportioneel verminderd wordt. Dus iemand die in de periode halftime geen verlof neemt, blijft al zijn dagen houden.
Disponibiliteit
Voorstel overheid :
*oproeping voor de commissie onmiddellijk volgend op het verstrijken van de termijn van zes maanden of, op vraag van betrokkene, zelfs vroeger.
*Schrappen van de wachttermijn van zes maanden voor de aspiranten die extern (niet INEX) worden aangeworven
* dispo + dispo binnen 365 dagen = cumul
Wat indien het twee verschillende ziektes of aandoeningen zijn. Voor ons zijn dit twee afzonderlijke termijnen en is er geen cumul.
Eindeloopbaanpremie
Voorstel overheid : voorzien in een toelage op het einde van de loopbaan a rato van 1/10 van het overblijvende contingent aan ziektedagen op de datum van de oppensioenstelling (x /1626 : vb. contingent = 600 dagen/10 = [60 x 7,6 x 1/1626] van de bruto jaarwedde)
Wij willen een vast bedrag gelijk voor ieder-een.
Het ACOD is hiermee niet akkoord en wil van deze premie niet weten daar ze deze oneerlijk vinden en immoreel. Ze wensen wel mee te werken in de strijd tegen het absenteïsme door het op poten te zetten van strenge controleorganen.
ACV neemt geen standpunt in.
Na discussie gaan we samen met het NSPV en het ACMP akkoord met het voorstel.
Aanwezigheidstermijn
Voorstel overheid: akkoord met voorstellen vakbonden: enkel verlenging aanwezigheidstermijn als opleiding op vraag van personeelslid werd gevolgd.
De voorstel trekt dit voorstel in met het zicht op de bijkomende onderhandelingen inzake de regeringsbeslissing met betrekking tot de mobiliteit.
Overdracht vakantieverlof
Voorstel overheid: mogelijkheid om het verlof te nemen tot 1 april van het jaar X + 1, wat impliceert dat het aangevraagde verlof vóór die datum moet worden toegestaan (dus geen mogelijkheid tot verdere overdracht).
We gaan hiermee akkoord.
Rechtsbijstand
Voorstel overheid: Voor de operationelen: uitbreiding naar loutere morele schadevergoeding + hoorplicht
We merken op dat iemand die slachtoffer is en gekwetst raakte wanneer hij dient te verschijnen voor de rechtbank zijn uren aangerekend krijgt en valt onder dekking van Art 52 WPA. Idem voor iemand die opgeroepen wordt om te getuigen. Nu indien er een andere collega niet gekwetst raakte en toch zijn belangen wil verdedigen, krijgt hij geen uren en ook geen dekking Art 52. De overheid gaat dit aanpassen op onze vraag.
Voorstel overheid voor Calog: – CALOG bijla-ge 13 UBPol: zelfde regeling als operationeel kader andere CALOG: zelfde regeling als openbaar ambt. KB van 16 maart 2006 op hen van toepassing maken.
Arbeidsongevallen
1. beslissingstermijn 30 dagen
Voorstel overheid: actuele regeling behouden.
2. externe oorzaken:
Voorstel overheid: actuele regeling behouden
3. toch nog medische kosten t.l.v. personeelslid
Voorstel overheid : volledige kosteloosheid voorzien
We trekken de aandacht op het feit dat indien iemand een arbeidsongeval heeft en gedurende vier jaren dient te revalideren zijn huis dient te verkopen. Dit kan niet. De overheid gaat hiermee akkoord en gaat een oplossing uitwerken.
Omniumverzekering voor gebruik van privé-voertuigen voor de dienst.
Voorstel overheid: Akkoord met omniumverzekering in geval van terugroeping en indien overheid beslist dat personeelslid voertuig moet gebruiken.
OK voor ons
Kosteloze medische zorgen (brillen)
Voorstel overheid: rechthebbende PL wordt door een arts DPMS of door een erkend arts doorverwezen naar een ophtalmoloog (consultatie tussenkomst DPMS)
deze schrijft een correctiebril en/of – glazen voor
PL wendt zich tot optieker naar keuze. Na aan-koop vraagt PL, indien van toepassing een tussenkomst voor de montuur en/of glazen bij mutualiteit + indienen van formulier F/L-123 bij DGP/DPMS/Tar.
montuur: DPMS komt tussen voor de kostprijs verminderd met de tussenkomst van de mutualiteit (max. 100€)
glazen: procentuele tussenkomst: DPMS komt tussen voor 50%, verminderd met de eventuele tussenkomst van de mutualiteit (max. 100€/glas)
We vragen dat het bezoek bij de erkende arts niet meer nodig zou zijn en dat men rechtstreeks naar een erkende oogarts zou kunnen gaan. De overheid heeft hier wel oren naar.
Ook vragen we de toepassing voor het Calog van dit systeem. De overheid kan dit niet geven.
We vragen indien de tussenkomst ook geldt voor contactlenzen. De overheid wil dit er bij betrekken maar wil dan wel spreken over de periodiciteit van vervanging.
We stellen ook nog voor om de tussenkost in de monturen af te schaffen en dit geld te steken in de tussenkomst naar de glazen toe. De overheid stelt voor om de montuur te laten vallen en per glas tussen te komen aan 75 % per glas met een max van 150 € per glas. Periodiciteit om de 2 jaren.
Telethuiswerk
Voorstel overheid: akkoord mits wederzijds akkoord/geen recht + resultaat moet verifieerbaar zijn.
We vragen dan om terug te keren naar het voorstel dat oorspronkelijk bij de onderhandelingen van het nieuwe statuut (2000) neergeschreven stonden voor de wijkagenten.
We zijn hier voorstander van.
Bindend advies van het raadgevend orgaan bij weigering van jaarlijks vakantieverlof + uitbreiding naar andere verloven.
Voorstel overheid: actuele regeling behouden.
Komen op dit punt terug na de tucht.
Borstvoedingsverlof
Voorstel overheid: akkoord met bezoldigd borstvoedingsverlof van max. 3 maanden als organisatie van borstvoedingspauzes niet mogelijk is.
We gaan akkoord.
Wijkagent
Voorstel overheid: voorschot van 12 WE-uren per referentieperiode op al dan niet gepresteerde nacht- en weekenduren.
Deze uren zouden aan wijkwerking besteed worden en aan niets anders.
We vragen dat in de plaats van het voorstel van de overheid er een functionele premie zou voorzien worden. De overheid wil hier niet op ingaan daar ze nu geen nieuwe toelagen of vergoedingen willen toekennen.
De overheid stelt nu het volgende voor: forfait van 20 WE-uren per referentieperiode op al dan niet gepresteerde nacht- en weekenduren waarvan 14 uren als wijk-werking. Indien ze niet gepresteerd worden, krijgt het personeelslid deze toch. Het is aan de korpschef deze in te plannen. Is het echter betrokkene zelf die zich onttrekt, dan verliest hij het niet gepresteerde stuk. Evaluatie na 2 jaar.
Einde dag 2

3. Allerlei
*Verderzetting van deze onderhandelingen op woensdag 24 mei 2006.
*Het OKB inzake de reorganisatie van de federale politie werd deze namiddag in de kamer unaniem goedgekeurd
*De Raad van State heeft opmerkigen geformuleerd inzake de vormgeving van de deonthologische code. De overheid heeft dit aangepast. De vorm is volledig anders doch de inhoud is hetzelfde gebleven.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..