OCP 185 : 24 mei 2006

1. Vervolg globale evaluatie van het statuut
2. Stakingsaanzegging VSOA PZ Luik
3. Stakingsaanzegging ACV SPC metro Brussel
4. Beslissing Ministerraad (punten 9 en 10)
5. Begin eerste evaluatieperiode
6. Afronding globale evaluatie statuut


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Dhr Vantigchelt en Dhr Koekelberg zullen de vergadering later vervoegen.
Inzake het punt van de boni santé vindt het ACOD dat er nog te veel mist gezaaid wordt door de overheid en dient er nog bijkomende informatie verstrekt te worden. De overheid zegt dat het voorstel dat op papier staat duidelijk is en geen reden tot mistvorming is.
Wij laten de overheid weten dat wij vanavond geen definitief standpunt zullen innemen in het dossier evaluatie van het statuut.
Technisch gezien zijn de onderhandelingen inzake het Calog afgesloten.

1. Vervolg globale evaluatie van het statuut
We gaan verder met het bespreken van de rest van de punten.
Opleiderstoelage
Voorstel overheid: geen erkenningsdossier/opleiderstoelage voor loutere informatie- en trainingsactiviteiten
Wat met de informatiesessies gegeven in de scholen?
Wij vragen dat de voorwaarden zouden zijn : georganiseerd door de opleidingscentra en geven door een opleider met brevet. Voor ons kan het niet meer dat een dik betaalde mandaat houder ook nog eens 75€ per uur gaat opstrijken om les te geven aan een politieschool.
Twee –en meertaligheid
Voorstel overheid: herevaluatie bijlagen 15 en 16 UBPol
behoud toelage tweetaligheidniveau i.g.v. sociale promotie of Vesalius. Hiervoor zou men teruggaan tot 01 april 2005.
We vinden het niet normaal dat wanneer men een niveau 1 en een niveau 2 naar hetzelfde examen stuurt inzake de meertaligheid ze een verschillend bedrag krijgen. Dit is voor ons een anomalie. Indien het een ander examen zou zijn stelt het geen probleem, maar nu wel.
De overheid zal de examen aanpassen zodat ze verschillend zijn.
We overlopen nu de lijst.
Enkele wijzigingen worden aangebracht aan de ze lijsten.
Voor de meertaligheid merken we op dat in een drietalig land alle landstalen voor iedereen nuttig zijn. de overheid gaat hier niet op in wegens te duur.
Mandaathouders
Voorstel overheid: *ook mandaathouders cat. 1&2 dienen HCP te zijn.
*overgangsregeling voor recente categorie 1 & 2 en regime: enkel deelname aan cognitieve proef na 5 jaar mandaat
*actualisering van de categorie van het mandaat: niet enkel mogelijk ter gelegenheid van een vacantverklaring van de betrekking, maar ook bij elke verlenging HCP
We zijn niet tegen de regel dat ok de mandaathouders cat 1&2 HCp dienen te zijn. We stellen ons dan wel de vraag wat met degene die nu op een plaats zitten van korpschef en geen gebruik hebben kunnen maken van de primobenoeming? De overheid is akkoord ook deze te benoemen in de graad van HCP.
We vragen ook gelijkaardige maatregelen voor de mandaathouders van de federale politie
Nabijheidstoelage ook voor (hulp)agenten
Voorstel overheid: behoud van huidige regeling
Met de uitbreiding van hun bevoegdheden vrezen we dat er problemen gaan ontstaan. Er zijn nu reeds agenten die als dringende interventieploeg gebruikt worden alhoewel ze niet gewapend zijn.
Zelfs in interventieploegen gaan ze ingeschakeld worden.
We vragen dat de agent in het kader van de uitbreiding van de bevoegdheden zou kunnen beschikken over voldoende middelen om tussen te komen en om zich te beschermen.
We betreuren het standpunt van de overheid dat ze de nabijheidstoelage nu nog niet wil toekennen. Later misschien wel.
We vragen nog aan de overheid dat er een richtlijn zou komen dat deze agenten niet in een interventieploeg mag ingeschakeld worden.
Nabijheidstoelage voor de ploegen “judy” WPR en ook voor PL Zaventem bij fenomenen grenscontrole en VVR
Voorstel overheid: Overheid gaat dit doen.
OK voor ons.
Toekenning v/e functionele recherchetoelage en regime aan de nieuwe leden van de lokale en de federale recherchediensten
Voorstel overheid: niet akkoord. Is uitdovende maatregel.
Voor ons is dit geen uitdovende maatregel daar de overheid dit geregeld heeft via de oranje loper.
Gestructureerde recherchediensten en VDNL, SPC en SPN
Is verdaagd. Niet in dit dossier.
Recht op functietoelage voor motorrijders in niet gespecialiseerde betrekking maar met bijzondere kwalificatie
Voorstel overheid: behoud actuele regeling
We zijn hiermee akkoord
Perequatie pensioen – oud statuut
Voorstel overheid: wachten op besluiten inzake pensioen in comité A
Het probleem stelt zich niet alleen hier.
Het gaat over de mensen die voor 01 april 2001 op pensioen gegaan zijn en die geen evolutie meer hebben gekend in hun pensioen. Dit is vooral he geval voor de middenkaders. Er zijn nu basiskaders die met hun pensioen de gepensioneerde midden-kaders voorbij steken. Hier dient een oplossing gevonden te worden.
Calog
Is apart protocol
Luik Opleiding
Basisopleiding
De overheid heeft nieuwe principes uitgewerkt inzake de basisopleidingen.
We hebben hier geen problemen mee.
Opleiding hulpagent
Voorstel overheid: deze opleiding vormt tevens het eerste deel van de opleiding inspecteur. De aspirant-inspecteur is geslaagd als hulpagent vooraleer het tweede deel van de opleiding aan te vatten
Geen probleem voor ons
Stage aspirant-commissaris
Voorstel overheid: inrichten van een stage aspirant-commissaris in externe aanwerving tussen de voorbereidende opleiding en de basisopleiding + aanpassing modules in functie van de resultaten van de evaluaties en de gemeenschapsgerichte plitiezorg, met een heroriëntering van de modules ten voordele van de bestuurlijke en de gerechtelijke politie, en bijzondere aandacht voor de gemeenschapsgerichte politiezorg door de invoering van een lineaire module
Geen probleem voor ons
Evaluatie in opleiding
Voorstel overheid: professioneel functioneren niet meer met cijfers maar in drie niveaus (cfr. evaluatie van het beroepspersoneel)
Het gaat hier enkel over het professioneel functioneren.
Geen probleem voor ons
Examens
Voorstel overheid: voorzien van wijzigingen m.b.t. de organisatie, de voorwaarden en de modaliteiten van de examens (vereenvoudiging samenstelling examencommissie en jury, structuur mondeling examen, vereisen van meer opgesplitste voorwaarden tot slagen, aanpassing van waarde van verschillende onderdelen examen)
Na enkele verduidelijkingen hebben we hier geen problemen mee.
Functionaliteiten, pedagogische normen, kwaliteits en omkaderingsstandaarden voor de politiescholen en de kwaliteitscontrole van de opleiding
Voorstel overheid: -uitwerking van wettelijke basis die de functionaliteiten, structuur, pedagogische normen, kwaliteitsstandaarden en omkadering van de politiescholen vastleggen die de notie van controle van de kwaliteit van de opleiding introduceert
voor scholen de nodige middelen voorzien om de opleidingen in de verschillende opleidingsinstituten beter te kunnen harmoniseren, de kwaliteit ervan te optimaliseren en de middelen ter beschikking te stellen om de effectieve realisatie ervan na te gaan + inrichting van een intern – en extern controlesysteem met de organisatie van een controlexamen
We laten de overheid weten dat er iets schort met de opleidingen. Inzake de uitvoering van dit aspect willen we toch nog eens een grondig debat voeren. Er zijn korpschefs die nu al kunnen raden uit welke school iemand komt. Dit kan niet. We vragen voor elke school hetzelfde programma.
In het extern controle orgaan wensen we een syndicale afgevaardigde.
De overheid gaat dit uitschrijven.

Luik TUCHT
Drugs
Voorstel overheid: bepalen dat de vaststellingen, zoals inzake alcohol, zullen gebeuren op de bij K.B. bepaalde wijze (=gebeuren op dezelfde wijze als in verkeerszaken).
Geen probleem
Bindend karakter advies tuchtraad
Voorstel overheid: het advies zou de tuchtoverheid binden wat betreft de materialiteit van de feiten en de toerekening daarvan aan het betrokken perso-neelslid, alsmede inzake de twee zwaarste straffen.
Geen probleem
Samenstelling en benadering tuchtraad
Voorstel overheid: een bijzitter toevoegen, zodat er steeds 1 bijzitter is uit de lokale politie en 1 uit de federale politie. De externe bijzitter blijft behouden, zodat er 4 leden zullen zijn. De magistraat-voorzitter heeft dan de beslissende stem bij staking van stemmen.
operationeel kader: HCP/Calog: niveau A
artikel 96 voor de lokale politie
mandaat voor 5 jaar, 1 X hernieuwbaar
– verplicht schriftelijk voorafgaandelijk advies van AIG op grond van saisine van de tuchtraad + betekening ervan aan betrokkene (tegensprekelijkheid)
We vragen wel om te overwegen de syndicaten terug toe te laten deel te nemen. Vroeger kon dit en dit werkte perfect.
De overheid verklaart hier geen opening te zien.
Bevoegde overheid om preventief te schorsen
Voorstel overheid: -federale politie: niveau DG/CG
– lokale politie: niveau korpschef met bevestiging op eerst volgende vergadering van politiecollege of door burgemeester binnen de 2 maanden
– duur van 4 maanden + verlenging om jaar
– verval dringende schorsingsprocedure
Voor ons OK
OKB ordemaatregelen
Voorstel overheid: op te stellen
Wachten tot deze opgesteld zijn
Gegevensbank tuchtstraffen
Voorstel overheid : de anonimiteit is hier een probleem. Dit temperen.
Hier wachten we op de uitvoering.
Toepassingsgebied
Voorstel overheid: – ontslag van ambtswege in het geval de benoemende overheid het personeelslid niet zou hebben aangeworven had zij het feit gewe-ten; doch enkel bij strafrechtelijke veroordeling wegens misdaad of wanbedrijf. De sanctie zou dus slaan op het verzwegen hebben van de strafrechtelijke vervolging
vereist wel een procedure, dus geen automatisme
OK voor ons
Schorsing van de procedure/mogelijkheid vrijwillig ontslag
Voorstel overheid: de procedure en dus de proceduretermijnen worden geschorst tijdens inactiviteitsperioden van het personeelslid en bij ziekte het personeelslid mag niet meer verhinderd worden vrijwillig ontslag te nemen tijdens een tuchtprocedure. Het recht op wederopneming zou dan wel vervallen
Evocatierecht minister
Voorstel overheid : actuele regeling behouden: status quo dus
Coherentie in de duur van de termijnen en altijd uitgedrukt in kalenderdagen
Voor ons OK
Regeling voor gedetacheerden coherenter maken
Voor ons akkoord
Betekening vereenvoudigen
Voorstel overheid: één aangetekende brief of per ontvangstbewijs moet voldoende zijn
Niet akkoord
Omvang van de saisine van de tuchtraad beperken tot hetgeen de tuchtoverheid uiteindelijk heeft weerhouden
Voorstel overheid: nu behandelt de tuchtraad ook punten die voorkomen in het Inleidend verslag: maar die intussen door de tuchtoverheid zijn weggelaten
Varia
Vakantiegeld
Voorstel overheid: verwijst naar protocol 163/4
Komen hierop later terug
Niveau’s 1
Er zijn mensen die voor 01/04/01 zijn gestart met hun universitaire studies. Deze mensen kunnen niet genieten van de loonschaalbonificatie. We vinden dit niet eerlijk . De overheid gaat dit bekijken.
Staking
Het ACV vraagt dat staking ingeschreven wordt als dienstactiviteit zoals in het openbaar ambt gebeurt. De overheid neemt dit mee.
Interne bevorderingen
Het ACOD is vragende partij om interne bevorderingen mogelijk te maken.
Wij zijn hier tegen.

2. Stakingsaanzegging VSOA PZ Luik
Deze aanzegging werd door ons ingediend. De korpschef is aanwezig.
De aanzegging gaat over het niet respecteren van het syndicaal statuut, de aanduiding van een preventieadviseur en de problematiek gewone plaats van het werk. Alain geeft een overzicht van de aanzegging.
Inzake deze aanzegging werd er gisteren een BOC bijeengeroepen. De resultaten van deze BOC waren niet voldoende om de aanzegging in te trekken.
ACV en ACOD nemen akte van de aanzegging. NSPV vraagt de correcte toepassingen van de statuut.
Inzake het eerste punt verklaart de federale overheid dat het RIO van het HOC ook van toepassing is op het BOC en dat het ging over een misverstand vanwege de zone. Inzake het tweede punt is er een belofte van de zone dit in orde te brengen. De selecties zijn aan de gang.
Voor het derde punt is er volgens de lokale overheid sprake van een afspraak in 2003 inzake de gewone plaats van het werk. Wij zijn hiermee nooit akkoord gegaan. Personeelsleden die op ordedienst gaan krijgen geen tussenkomst voor hun uren van het commissariaat tot de hoofdpost en terug. Iedereen dient zich op het hoofdcommissariaat aan te bieden in volledige uitrusting. Hier begint dan hun dienst. Dit kan voor ons niet. Hun dienst begint in hun eigen commissariaat waar ze hun kast hebben staan. Ook bij dienst justitiepaleis en Thalys beginnen de uren pas te lopen van het moment men daar is. Het personeelslid mag dan telkens zijn uitrusting volledig mee naar huis nemen.
DGP geeft zijn visie inzake de gewone plaats van het werk. Indien iemand naar een plaats dient te gaan anders dan gewone plaats van het werk, begint de dienst vanaf de gewone plaats van het werk. Indien het echter deel uitmaakt van een complex is dit in principe niet het geval.
Het volgende wordt voorgesteld: het is de regel dat de uren beginnen te lopen van het moment het personeelslid zijn dienst aanvangt in zijn commissariaat (Mammoet), maar dat er individueel afgeweken kan worden van deze regel als het voor het personeelslid korter is om naar de eigenlijke plaats van het werk te gaan.
Hiermee kunnen we niet akkoord gaan. We vragen simpelweg de toepassing van het statuut.
We behouden onze aanzegging. De andere vakbonden waren voorstander van het compromis.

3. Stakingsaanzegging ACV SPC metro Brussel
Deze aanzegging handelt vooral over het niet naleven van de engagementen genomen tijdens het OCP 167 van 19/10/05. De overheid ontkent dit. De punten worden overlopen. Blijkbaar zijn 8 van de 9 punten wel gerealiseerd.
Voor de rest bevat de aanzegging nog een viertal punten:

*Inzake de verhoging van de capaciteit is er een studie aan de gang om te kijken of de capaciteit omhoog moet. De vakbonden maken de overheid er op attent dat overal binnen de federale politie er een personeelstekort is.
*De overheid geeft toe dat er radio’s Astrid tekort zijn. Er zijn bijkomende bestellingen geplaatst. Volgens hen klopt het dus ook niet dat er hier niets gedaan wordt. Er is reeds een serieuze verbetering merkbaar.
Blijkbaar werden deze punten en ook de rest van de aanzegging besproken op het provinciaal BOC. Hier heeft men geen gehoor gekregen. We vragen dan ook de afschaffing van deze BOC’s en te gaan werken per directie.
Voor de rest van de punten en ook de voorgaande wil het ACV dit verder bespreken in een werkgroep BOC 197.
Wij nemen hier nota van.

4. Beslissing Ministerraad (punten 9 en 10)
Uit deze beslissing komen drie punten naar voren inzake opvullen van de zones.
*Politiezones stellen zelf middelen ter beschikking (betalen opleiding, salaris, eerste uitrusting) om zelf aspiranten te rekruteren.
*gebruik van het fameuze artikel 3 bis ook voor andere chronische deficitaire zones buiten Brussel
*verlenging van aanwezigheidstermijn van 3 naar 5 jaar
Inzake de 3 bis zien we weinig problemen. Rekruteren door de zones zelf is voor ons in deze vorm niet bespreekbaar. Inzake de aanwezigheidstermijn van 5 jaar tellen wij dat dit zeker niet kan in de zones waar er geen probleem is.
Ook vragen we de overheid eens na te gaan waarom een zone deficitair is.
Wij komen ook nog eens terug op ons voorstel om voor de gebanaliseerde functies de anciënniteit te nemen. Dit zou het probleem van de deficitaire zones reeds voor een groot stuk oplossen.
De overheid verklaart wat ze bedoelt met deficitaire zone:
Een zone is deficitair wanneer men onder de minimale norm blijft na een mobiliteitsronde.
Indien men dan nog deficitair is kan de zone aan de minister de 3 bis laten spelen door prioritair te rekruteren onder de aspiranten. De zone kan deze niet meer weigeren.
Na discussie gaat de overheid in beraad om een voorstel uit te werken.
De overheid komt met haar voorstel. Dit heeft voor ons niets meer te maken met de regeringsbeslissing. Volgens dit voorstel kunnen alle zones bijkomend rekruteren.
De overheid komt met een nieuw voorstel.
Een deficitaire zone (en alleen deze) dient haar plaatsen vacant te stellen bij gewone mobiliteit.
Indien er dan nog plaatsen open zijn heeft de zone de keuze uit twee mogelijkheden. Ofwel vraagt het de Minister over te gaan naar een speciale 3 bis. De tweede keuze die de zone heeft is het rechtstreeks rekruteren voor de zone (zelf middelen ter beschikking stellen). Zijn er dan nog geen kandidaten dan kan de Minister aspiranten aanwijzen. Indien de zone deficitair blijft na de eerste mobiliteit , zal er een audit gebeuren door de inspectie waarom de plaatsen niet opgevuld geraken.
De aanwezigheidstermijnen zijn 8 jaar bij rechtstreekse rekrutering door de zone, 5 jaar door het artikel 3 bis en één jaar bij aanwijzing door de Minister.
Acht jaar vinden wij te lang.
De overheid wil gaan dat de zones kunnen kiezen tussen 6, 7 of 8 jaar.
Voor de zones waar er geen problemen zijn, verandert er niets.
Wij vragen dat de anciënniteit zou meespelen in een tweede mobiliteitsronde. We denken dat er dan geen probleem mee is.
De overheid kan hiermee niet akkoord gaan.
We geven ons akkoord niet aan dit voorstel.
NSPV en ACV zijn ook niet akkoord. ACOD is akkoord.

5. Begin eerste evaluatieperiode
Op onze vraag wordt de inloopperiode van 12 maanden verlengd met zes maanden. De wet zal in deze zin veranderd worden.

6. Afronding globale evaluatie statuut

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..