OCP 191 : 30 augustus 2006

1. OKB bijzondere rekenplichtigen
2. Syndicaal statuut : inleidende besprekingen
3. Allerlei


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. OKB bijzondere rekenplichtigen
Dit is er gekomen om aan de meergemeentezones meer kansen te geven kandidaten te vinden. Men kan beroep doen op een Caloglid van het korps die dienst zou kunnen gaan doen als rekenplichtige.
De overheid stelt dat deze wet er gekomen is wegens het verdwijnen van de onbeschikbaarheid van een gewestelijke ontvangers.
Er zijn nu nog geen leden van het Calog die deze functie invullen en het is dus mogelijk dat men van zodra iemand deze functie gaat bekleden we de tekst dienen aan te passen.
Het ACV merkt op dat er inzake de evaluatie en de tucht een probleem is. Dit dient herbeken te worden. Ook vragen zij dan de inschaling in A4 naar analogie van de HRM.
De onafhankelijkheid van de rekenplichtige is niet gewaarborgd.
We vragen ons af hoe men aan de weddeschalen gekomen is. Hoe zit het met de borgstelling? Voor de rest kunnen wij ons aansluiten bij de collega’s.
We vragen een systeem naar analogie van de gemeenteontvanger. We willen de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de ontvanger garanderen.
Het is een nieuwe opening daar het oude systeem nog altijd bestaat. Hoeveel zones van dit KB gebruik gaan maken is onbekend.
Het Caloglid zal uitsluitend de taak van rekenplichtige uitvoeren terwijl nu de gemeenteontvanger de twee jobs combineert. Volgens de overheid kan men ze dus niet helemaal met elkaar vergelijken. We zijn het hiermee niet eens daar volgens ons er geen verschil tussen de twee.
Er zijn volgens de overheid raakpunten maar ze zomaar op dezelfde lijn zetten gaat te ver.
Na een onderbreking stelt de overheid voor de evaluatie uit dit KB te halen en een afzonderlijk KB op te maken zodat de onafhankelijkheid gegarandeerd kan worden.
Inzake de bezoldiging merkt de overheid op dat het loon van de gewestelijke ontvanger ongeveer gelijk staat met een A2. Hetgeen de overheid hier voorzien heeft is volgens hen niet zo nadelig. Ze stelt voor om elke ontvanger te laten genieten van de toelage bijzondere rekenplichtige. De gewestelijke ontvanger kon hier niet van genieten.
Wij vragen dat dit als en mandaat beschouwd zou worden zodat het gemakkelijker is dit als weddensupplement te beschouwen voor de berekening van het pensioen.
De overheid stelt voor deze tekst binnen veertien dagen terug te behandelen.

2. Syndicaal statuut : inleidende besprekingen
Het NSPV is geen vragende partij om dit te bespreken.
Het ACV wil wel spreken over bijkomende vrijgestelden om hun mensen provinciaal te ondersteunen.
Wij wensen geen discussie aan te gaan waarbij iedere afgevaardigde verplicht wordt in zijn eigen zone te blijven. Aan zo’n discussie doen we niet mee al geven ze ons 25 permanenten bij.
Wij vragen een kruisbestuiving van de twee.
Ook de bescherming van een afgevaardigde is belangrijk voor ons.
We vragen de overheid ook eens na te denken om een quota vast te stellen van afgevaardigden per aantal personeelsleden. (vb 1 afgevaardigde per 30 personeelsleden).
We gaan de voorstellen afwachten.
Het ACOD is geen vragende partij en gaat aandachtig luisteren naar de overheid.

3. Allerlei
*We maken de opmerking inzake de nieuwe nota van de arbeidstijdorganisatie. Deze klopt niet met wat we onderhandeld hebben.
Het gaat om een werkdocument dat ondertussen van de website gehaald is. De nota werd ingetrokken. Dit werd op de site meegedeeld.

*We merken op dat de afspraken inzake de telefoonvergoeding van de leden van DSU niet nageleefd wordt. Ze dienen nog altijd terug te betalen. Er was afgesproken dat deze toestand zou stoppen en er geen terugbetaling meer zou zijn. DGP bevestigt deze afspraak en zal de toestand nagaan.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..