OCP 194 : 27 september 2006

1. OKB Calog DG – DGS
2. Astrid – uitrusting WPR
3. OKB basisopleidingen
4. Varia


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
Het NSPV dient ter zitting een stakingsaanzegging in voor het CIC Oost-Vlaanderen. Wij steunen deze aanzegging.
1. OKB Calog DG – DGS
Het onderwerp van dit KB is om duidelijk te stellen wie van het Calog personeel in aanmerking kan komen voor de post van DG bij DGS.
Het ACOD vraagt de bijvoeging van de schaal AA3. We hebben hierover geen mening. NSPV is tegen. ACV vraagt dit ook alsmede al de A schalen (A1 – A2).
Na onderbreking gaat NSPV wel akkoord met toevoeging van AA3. Ook wij kunnen akkoord gaan met de uitbreiding.
De overheid gaat akkoord om voor de eerste aanwijzing van de DGS de AA3 bij te voegen.
Het zal een nieuw artikel twee bijvoegen in het OKB.
De vakbonden geven hun akkoord.

2. Astrid – uitrusting WPR
Dit punt werd door ons en het NSPV gevraagd om in te schrijven op de dagorde. Het gaat om problemen met de radioposten Astrid.
Wij hadden ook bijkomend een risicoanalyse gevraagd voor het personeel dat werkt met deze posten Astrid. We vragen ons ook af waar DPP nu is. Zij zijn betrokken partij in deze discussie.
Tijdens de ontsnapping van Kaplan is er reeds gebleken dat er een serieus veiligheidsprobleem is.
Ook de mensen van de SPN hebben geen verbinding meer indien ze op zee gaan. In vele gebouwen is er ook geen radioverbinding aanwezig.
Er bestaat een GSM functie op de radioposten. Deze is gesupprimeerd wegens te duur.
We vernemen graag van de mensen van Astrid indien ze op de hoogte zijn van deze problemen en wat het contract is met de federale Politie. Dient dit aangepast te worden dan is dit maar zo.
De gebruikers van Astrid merken ook op dat het systeem met de groepen moeilijk is tijdens de interventies. Ze zien zich twintig jaren terug geplaatst.
De overheid meldt dat DPP voorzien is en onderweg is. Ze bevinden zich nu nog op het BOC Nijvel.
Het gebruik van de apparatuur Astrid stelt ook problemen. Indien iemand een feit meldt, dient er eerst een scherm ingevuld te worden door de calltaker. Dit houdt in dat er minstens 25 minuten verstrijken alvorens de betrokken politiedienst verwittigd wordt.
De vertegenwoordiger van de NV Astrid neemt het woord. De opdracht is de drie basisopdrachten te vervullen namelijk de radioverbindingen, de dispatching en de paging en dit voor de hulpdiensten in België. De implementatie van het systeem is nu afgerond.
De tweede fase is dat het systeem geoptimaliseerd dient te worden naar aanleiding van opmerkingen geformuleerd door de gebruikers.
Binnen de federale politie is er per provincie een dienst die deze opmerkingen zal structureren. De NV Astrid onderzoekt al deze opmerking om tot een optimalisatie te komen.
De derde fase is een uitbreiding van de masten. Dit noodzaakt opnieuw openbare aanbestedingen, aanvragen nieuwe bouwvergunningen. Het zijn de lokale besturen die deze goedkeuringen dienen te geven.
We merken op dat deze mensen niet staan te springen om een mast op hun grondgebied te zetten ten gunste van de federale politie. Indien het voor lokale doeleinden is, zal de goedkering sneller komen.
Ook vragen we wie voor de federale politie deel uitmaakt van het raadgevend comité tussen de NV Astrid en de gebruikers. Dit blijkt een directeur van een CIC te zijn. Dus de echte gebruikers die dagelijks te maken krijgen met deze slechte verbindingen worden niet betrokken in dit overleg.
We vragen nu duidelijk wat er voorzien is in het contract en welke dwangmiddelen we hebben om eventuele veranderingen te verkrijgen.
In het basiscontract zijn er drie soorten van dekkingen bepaald: mobiele dekkingen op berijdbare wegen, draagbaar outdoor en draagbaar indoor.
We vragen duidelijk welke dekking er gekozen werd voor de WPR.
Ook vragen we een HOC waar er een duidelijke uiteenzetting van de dekkingen en van de nog te realiseren dekkingen over het ganse grondgebied zal gegeven worden. Deze kaarten bestaan en we zouden ze eens graag zien.
We weten dat er contractuele problemen zijn in zake de dekkingen met draagbare posten alhoewel dit niet toegegeven wordt. Mensen van de NV Astrid hebben ons dit zelf gemeld.
We vragen aan de preventieadviseur wat de gevolgen zijn van slecht werkende of zelfs geen radioverbindingen en dit voor het personeel en voor de bevolking.
Wat gaat er nu vandaag gebeuren om het dekkingsprobleem op te lossen? Oplossingen binnen twee jaren zijn goed voor dan maar het is nu dat er zich problemen stellen.
DGA gaat bijkomende posten bestellen en ook de telefonie op de posten activeren. Ook gaat er een test gebeuren met nieuwe fiches in de helm die het mogelijk moeten maken de draagbare radio’s als relais te gebruiken met de vaste radio.
Ook gaat er een verdeling zijn van bijkomende GSM’s die de mensen van de WPR mee op dient zullen nemen.
We merken nog eens op dat het niet alleen de mensen van de WPR zijn die problemen kennen maar dat er ook verschillende zones zijn die slechte of geen verbindingen hebben.
Er is geen verplichting voor de zones om in het plan Astrid te stappen. We zouden graag eens een lijst zien met de zones die wel en die degene die niet instappen.
De oplossingen van bijkomende masten is een lange termijn oplossing waar het personeel nu niets mee is.
We vragen de overheid welke concrete maatregelen ze nu gaat nemen.
Voorstel overheid:
*GSM voor de personeelsleden van DGA
*Risicoanalyse door DPP
*personeel zal ingelicht worden over de limieten van het systeem en van de komende verbeteringen
*gevraagde HOC zal georganiseerd worden op 18 oktober 2006 om 13.00 Hr.

3. OKB basisopleidingen
Het NSPV kan niet akkoord gaan met dit OKB en eist dat de vakbonden zitting hebben in de Raad van Beheer van de politiescholen. Ook wij hebben deze vraag reeds gesteld. Ook ACOD steunt deze eis. Zolang we geen uitsluitsel hebben hierin eisen we wel dat het statuut voor deze mensen die werken voor de scholen en of de horeca gerespecteerd zou worden.
Voor de overheid is het moeilijk om vertegenwoordigers van de vakbonden nu toe te laten in de Raad van Beheer van de scholen daar ze werken met reeds erkende scholen.
Wij kunnen geen formeel standpunt geven aan de overheid voor zover we geen uitsluitsel hebben over de werking van de scholen en de rechten van het personeel en de vakbonden hierin.
Onder voorbehoud van inspraak in de scholen kunnen wij ons akkoord geven. De andere vakbonden idem, alsook lid van de raad van beheer in de scholen.

4. Varia
De nota inzake de dienstorganisatie werd ingetrokken. De afgevaardigden dienen dit op het BOC te vermelden. Maatregelen die genomen zijn op deze nota worden teniet gedaan.
De overheid gaat proberen om de nieuwe regelgeving inzake het verlof (periode tot 31 maart ) reeds voor het verlof 2006 van toepassing te maken.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..