OCP 201 : 29 november 2006

1. OKB bepaalde verloven
2. Stakingsaanzegging VSOA – PZ Luik
3. Nota betreffende de arbeidsorganisatie


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Dhr Koekelberg is verontschuldigd wegens aanwezigheid in het parlement met de Minister.
Het NSPV meldt dat er volgende week een Eurotop zal plaatsvinden met uitzonderlijk veel escortes.
Er bestaan nu problemen inzake huisvesting van de personeelsleden die de escortes doen.
Blijkbaar worden ze ondergebracht in zekere logementen zonder de nodige voorzieningen (geen stroom, geen stromend water,…). Het NSPV vraagt garanties dat dit de laatste keer is anders gaan ze tot acties over. De andere veiligheidsdiensten zitten fijn in het hotel.
Wij sluiten ons hierbij aan en vermelden ook het feit dat de kledij van de mensen van de WPR versleten is. Men zou niet in staat zijn deze kledij te vervangen voor de eerste trimester van volgend jaar. We kunnen hier niet mee akkoord gaan en hebben de mensen richtlijnen gegeven een model B in te dienen waar ze vragen geen buitendienst meer te moeten doen.
De overheid zal de situatie onderzoeken en de nodige maatregelen nemen om alles te verbeteren.
Het ACOD legt ter zitting een stakingsaanzegging neer inzake het toerustingsmagazijn en inzake sommige uitbetalingen. Zal op 13 december behandeld worden.

1. OKB bepaalde verloven
Het gaat om aanpassingen die gedaan worden voor sommige verloven naar analogie van het openbaar ambt. Het gaat onder meer over het moederschapverlof , het adoptie en opvangverlof en het verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
De tekst inzake het borstvoedingsverlof dat werd afgesproken bij de evaluatie van het statuut wordt op dit moment in teksten gegoten. We zijn geen problemen met deze tekst.
De vakbonden gaan akkoord.

2. Stakingsaanzegging VSOA – PZ Luik
Deze aanzegging werd door ons ingediend en handelt over een vijftal punten:
*Het niet respecteren van het syndicaal statuut en de wet welzijn op het werk
*Verplichting van de werkgever op het vlak van het leveren van uniformstukken. De overheid heeft een vest aangekocht niet conform de geldende richtlijnen.
*Morele druk die uitgeoefend wordt op de personeelsleden van de verschillende diensten
*Een steeds groter wordende malaise bij de wijkinspecteurs wegens te grote werklast en dit niet alleen in de wijk.
*Het uitoefenen van druk op het personeel inzake de vrijwilligheid om af te wijken van de arbeidstijdregeling.
De korpschef is aanwezig. Hij is gemandateerd door de Burgemeester.
We vragen aan de lokale overheid haar effectief van het basiskader met 15% te verhogen daar de lokale overheid stelt dat iedereen voor meer dan 100% dient te werken.
Het ACOD neemt akte en kan ons volgen inzake de welzijn op het werk.
Het NSPV nemen akte van de aanzegging
ACV zelfde standpunt als ACOD.
De korpschef heeft geen weet van moeilijkheden met de syndicale afgevaardigden. Zijn deur is altijd open. Hij is altijd bereid om te communiceren maar blijkbaar willen de afgevaardigden dit niet.
De verzending van de verslagen van het BOC dienen sneller te gebeuren.
Inzake het vest stelt de zone dat deze deel uitmaakt van de functionele kledij op kosten van de zone en niet van het basisuniform. Volgens de zone is dit wel reglementair. De parka die voorzien is in het basisuniform zal ook aangekocht worden.
Er is een deficit in Luik maar er komen nieuwe rekruten binnen. Ze zijn het slachtoffer geworden van de maatregel in Brussel (3 bis).
De wijkdienst werd inderdaad ingezet bij de stakingen in de gevangenis maar dit zal opgelost worden.
De zone zal in de toekomst ook het welzijn op het werk beter aanpakken conform de wet op het welzijn. Er zal een vergadering komen met de arbeidsinspecteur.
Indien dit punt niet in orde komt, zullen we naar de arbeidsrechtbank stappen.
Voor ons blijft dit vest niet conform de wettelijke voorschriften. We hebben het advies ingewonnen bij DGM. Deze geven ons gelijk maar de overheid legt dit naast zich neer. We zullen hiervoor een klacht neerleggen bij de Algemene Inspectie.
Volgens de overheid lagen de wettelijke richtlijnen nog niet vast toen de zone dit vest besteld heeft.
Het is de kledijcommissie die zich dient uit te spreken indien het vest reglementair is of niet.
Volgens de afgevaardigde van het ACV waren onze afgevaardigden wel akkoord met het vest.
We vragen nu of ze deze vest gaan opleggen en aan wie?
Ook is er voor onze vakbond in de zone maar één niveau waar er gesproken wordt en dat is het BOC.
De overheid stelt voor de voorwaarden tot het dragen van dit vest te bespreken op een volgend BOC.
Dhr Duchatelet geeft een overzicht van de engagementen van de zone.
De zone engageert zich de naleving van de wet op het welzijn en het beleggen van een technische
vergadering hieromtrent in aanwezigheid van de arbeidsinspecteur. De zone zal dit in het BOC bekrachtigen.
Het personeel zal de mogelijkheid hebben om alle wettelijke uitrustingsstukken te kunnen aankopen.
Ook zal het vest voorgelegd worden aan de kledijcommissie en zullen de omstandigheden waar het gedragen dient te worden besproken worden in het volgende BOC.
Tot slot benadrukt de overheid nog dat eens dat ze de procedure voorzien in de syndicale wet zal naleven en dat de zonechef open staat voor de vakboden.
We vragen nog aan de overheid van de zone Luik een vergadering met de zone en onze mensen om de situatie die ontstaan is te deblokkeren. De korpschef is hiermee akkoord.
We trekken onze aanzegging in.

3. Nota betreffende de arbeidsorganisatie
De overheid heeft de nota aangepast en de “vertaalfouten” eruit gehaald (in bijlage).
We overlopen samen met de overheid deze nota punt per punt. Dit is een eerste kennismaking met de tekst. We zullen dan ook geen standpunt innemen en de tekst dieper bestuderen.
De laatste zin in punt 2.1.2 vervalt op vraag van de vakbonden.
Er ontstaat een discussie over de laatste alinea van punt 2.2.2.2 inzake het wegvallen van het karakter van een feestag. Volgens ons kan dit niet en heeft het lid recht op 2 verlofdagen. De overheid gaat dit bekijken.
Ook punt 2.3.1.4 zal de overheid terug bekijken.
Punt 2.9.1.1 het beroep bijvoegen
We vragen ons af waar de overheid de opsomming heeft gehaald bepaald in punt 1.4.1.
Sommige werden inderdaad onderhandeld doch andere werden nooit onderhandeld.
De rest staan in de Dino Art VI.15
Inzake punt 1.7.4 is bijvoorbeeld een telefoon naar een systeembeheerder die van bij hem
thuis een werk dient te doen, is geen eenvoudige contactname.
We overlopen nog snel enkele knelpunten. De overheid gaat hier terug mee komen het volgende OCP.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..