OCP 202 : 13 december 2006

1. Ontwerp richtlijn arbeidstijdorganisatie
2. Vraag NSPV recherchebrevet
3. Weging Calog niveau A
4. OKB OCAD


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
Inzake het taalkader heeft de overheid een advies van de permanente taalcommissie. Het probleem stelt zich dat men een tweetalig kader dient te hebben. Tot op heden dacht de overheid dat men enkel een Nederlandstalig en een Franstalig kader dient te hebben. Dit is niet waar. De commissie heeft gesteld dat er ook een tweetalig kader dient te zijn.
Het komt er op neer dat niet het art 43 ter van toepassing is waar de ontwerpteksten op gebaseerd waren maar wel het Art 44 dat ook spreekt van het tweetaligheidskader.
Dhr Demesmaeker geeft uitleg bij de taaltrappen. Er gaan ambten binnen de federale politie in dit tweetaligheidskader vallen.

1. Ontwerp richtlijn arbeidstijdorganisatie
De overheid geeft een overzicht van de reeds besproken knelpunten.
We gaan verder met de bespreking van de tekst om nog andere knelpunten aan het licht te brengen.
In het weekend wordt er geen omstandigheidverlof aangerekend.
Punt 1.7.4 indien een eenvoudige contactname leidt tot een dienstprestatie wordt deze aangerekend.
De diensten van DGP gaan een aangepaste nota maken. Volgende week zullen we in het bezit gesteld worden van deze aangepaste nota.

2. Vraag NSPV recherchebrevet
Dit punt gaat over de functionele opleidingen gerechtelijke politie en over de toekenning van een brevet van voorrang.
Nu zijn er zones die nog na de afgesproken datum mensen zonder brevet intern hebben laten verschuiven naar de lokale recherche. Degene die voor 09 februari 2006 de verschuiving hebben gedaan zullen nog mogen deelnemen hetzij aan de functionele opleiding gerechtelijke politie en regime hetzij de verkorte gerechtelijke overgangsopleiding. Het brevet zal pas gevaloriseerd worden bij mobiliteit. Er is dan ook geen voorrang.
We hebben wel problemen met degene die na 09 februari 2006 intern verschoven zijn en die zonder brevet kunnen blijven zitten.
We vragen dezelfde maatregel voor de mensen van de AIK gerechtelijke zuil die de vormingen niet zijn kunnen gaan volgen.
ACOD : akkoord met de nota.
VSOA : We kunnen leven indien de overheid eraan toevoegt dat er geen interne verschuivingen zonder brevet gaan plaatsvinden na de datum van de nota. De overheid gaat akkoord.
NSRP : akkoord
ACV : akkoord

3. Weging Calog niveau A
ACOD vraagt dit punt uit te stellen om dit dossier te kunnen bestuderen ook naar de lokale politie toe.
De overheid stelt dat dit dossier samen met de vaste commissie van de lokale politie werd besproken.
In de loopbaan van de CALog-personeelsleden van niveau A voorzien de teksten in 5 klassen, die genummerd zijn van 1 tot 5 en waaraan verschillende loonschalen verbonden zijn. Alle functies van niveau A van de geïntegreerde politie zullen in die vijf klassen worden ingedeeld. Een beslissingssysteem werd ontwikkeld om de functies in de klassen in te delen.
In deze benadering is het gewicht van een functie verbonden aan twee dimensies, de omkadering en de bijdrage.
De klassen zullen bij de plaatsaanbiedingen gepubliceerd worden.
Verderzetting van dit punt volgend OCP.

4. OKB OCAD
Dit werd besproken in het Comité B en dient terug te komen naar het OCP. In het Comité B zijn we akkoord gegaan
Het ACV wenst hier niet over te onderhandelen daar de teksten niet op tijd binnen gekomen zijn.
De overheid stelt voor om toch de veranderingen aangebracht door het Comité B toe te lichten. De overheid geeft een overzicht. Het gaat om de artikelen die voor de geïntegreerde politie van toepassing zijn.
We vragen of de gevolgen van een evaluatie binnen de OCAD terug meegenomen worden in het persoonlijk dossier.
De overheid bevestigd dat dit in het persoonlijk dossier blijft.
Het NSPV wenst aanwezig te zijn in de commissies. De overheid kan hier niet op ingaan.
We verwijzen inzake ons standpunt naar de beslissing genomen door het VSOA in het Comité B.
Het ACOD akkoord met de tekst.
Het ACV is akkoord met de tekst maar vraagt toch om voortaan vroeger te mogen beschikken over de teksten.
Het NSPV is niet akkoord.

5. Allerlei
Inzake VW Vorst hadden we de overheid gevraagd indien er een bijzondere periode afgekondigd was. De overheid heeft dit toen ontken. We hebben een schrijven van de Minister in ons bezit van twee dagen voor onze vraag waarin er een arbeidstijdafwijking door de Minister toegestaan wordt. We confronteren de overheid met deze feiten. Blijkbaar was er een misverstand daar er inderdaad een bijzondere periode afgekondigd werd maar wel een afwijking op de arbeidstijdorganisatie.

We dringen er zeer sterk op aan dat de uitwerking van het protocol Calog zo snel mogelijk zou gebeuren. Er werd gezegd door de overheid dat de nieuwe weddeschalen zouden gelden voor de wedde eind januari. We vragen nu dat de overheid haar engagement zou naleven. De overheid gaat deze wet nog voor nieuwjaar laten stemmen.

Inzake de terugbetaling van de ziektedagen zijn er veel geruchten die circuleren. Blijkbaar is er niets voorzien op de begroting van 2007. Voor de overheid is er geen probleem daar men de betaling dan gaan voorzien op de begroting van 2008 maar dan met terugwerkende kracht tot juli 2007. Voor de overheid is het ook nog goed mogelijk dat men een verschuiving doet in de begroting 2007 zodat alles op tijd uitbetaald zou worden. Indien alle partijen meewerken is dit vrij simpel te realiseren.

We vragen de overheid de uitnodigingen voor de medische commissie vroeger te sturen. We kunnen op drie uren tijd geen dokter ter plaatse krijgen. De overheid gaat tussenkomen bij de bevoegde dienst.

In Brugge stuurt men de motorrijders naar de school en als ze niet slagen, zijn ze hun functie kwijt. Kan dit? De overheid kan iemand verplicht naar de cursus sturen. Ze kunnen iemand naar een cursus sturen om te zien of hij nog geschikt is om zijn functie uit te oefenen.
Indien men niet slaagt, dient er volgens de overheid een evaluatie te gebeuren.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..