OCP 216 : 27 juni 2007

1. Stand van zaken uitvoering protocollen herevaluatie statuut en Calog : nieuwe actualisering
2. OKB kinderbijslag
3. OKB SSGPI
4. OKB betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie
5. Syndicaal statuut : inleiding – voorstellen overheid
6. FAST PLUS project – voorstellen overheid
7. Uitbreiding basisuitrusting hoofddeksel en mantel


Dhr Vanbranteghem opent de vergadering.
Samen met het NSPV vragen wij uitleg over de boni santé. We hebben vernomen via een federale minister dat dit niet meer als lopende zaak beschouwd kan worden. Dit stelt ons serieuze problemen daar ook de vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken zijn garanties heeft gegeven dat alle in orde komt.
We wensen nu duidelijkheid anders onderhandelen we ook niet meer en beschouwen we ook alle punten als niet lopende zaken.
We hebben de in druk dat er een politiek spel gespeeld wordt en dit door de socialistische familie. We hebben vandaag een nota overhandigd aan de informateur Dhr Reynders inzake deze problematiek.
ACV heeft niets toe te voegen en vraagt antwoord op dit punt.
ACOD verwijst naar de politiek.
De vertegenwoordigster van Binnenlandse Zaken geeft een overzicht van de stand. Het dossier heeft het akkoord van Binnenlandse Zaken, Justitie en Begroting. Het dossier bevindt zich nu bij ambtenarenzaken die geen teken van leven meer geven. Er is regelmatig contact geweest maar nu is er geen meer. Binnenlandse Zaken wil toch doorgaan met het dossier en gaat dit zonder advies van Ambtenarenzaken vandaag nog naar de Raad van State sturen. Zij hebben een termijn van dertig dagen om hun advies te geven. Het is dus geen lopende zaak.
Na contactname met Justitie en Binnenlandse Zaken bevestigen deze dat ze de teksten zullen tekenen.
We merken zeer nadrukkelijk dat we inzake dit punt geen toegevingen doen en hier zeker acties gaan ondernemen. Het hek gaat van de dam zijn.
We vragen nu om de bevestigingen van het verloop van dit dossier op papier te zetten en te tekenen.
Het ACV vraagt de documentatie op te sturen ten minste 10 dagen voor de vergadering anders zullen ze de tafel verlaten. De overheid neemt hier akte van en zal dit in de toekomst proberen na te leven.
We maken ook de opmerking van het laattijdig versturen van de belastingsfiche inzake de achterstallen. We vragen een uitleg waarom dit zo laat gebeurd is. De overheid gaat dit navragen.
Na navraag meldt de overheid dat het normaal is dat er twee fiches zijn. De een gaat over de inkomsten 2006 en de andere over de achterstallen 2001. Wat niet normaal is, is de vertraging van de tweede fiche. Hier heeft het SSGPI niets mee te maken, maar dit is het CDVU die niet op tijd gereageerd hebben. In de toekomst zal dit vermeden kunnen worden door het loskoppelen van CDVU.

1. Stand van zaken uitvoering protocollen herevaluatie statuut en Calog : nieuwe actualisering
We krijgen een actuele stand van zaken (zie bijlage).
De teksten voor het Calog zijn nu bijna allemaal verschenen. Ook degene voor de weging niveau A. Het NSPV vraagt indien er nu al wegingen gebeurd zijn. Dit is inderdaad zo. Voor verdere uitleg wordt er verwezen naar de vertegenwoordigster van Binnenlandse Zaken.

2. OKB kinderbijslag
Dit is een klein KB.
Het gaat om de personeelsleden die in buitenland werken die een drie dubbele kinderbijslag krijgen. Het gaat over personeelsleden van de Veiligheid van de Staat die een functie van verbindingsofficier bij een internationaal organisme in het buitenland uitoefenen en voor de mensen die aangewezen zijn met vaste dienst voor een opdracht bij Interpol.
ACV OK
ACOD OK
VSOA kunnen er mee leven
NSPV OK maar vindt dit toch een beetje discriminatie.

3. OKB SSGPI
Over het algemeen zijn er hier geen problemen.
Enkel de wedde klasse A5 voor de directeur vinden we overdreven. We stellen dat een directeur een directeur is en dat ze hetzelfde dienen te krijgen. De weging is gebeurd binnen het SSGPI. We vinden dat deze dient te gebeuren binnen vergelijkbare functies.
Voor de rest hebben we geen problemen met dit OKB.
De overheid wil de paragraaf inzake de inschaling A5 en de verwijzing naar het openbaar ambt schrappen. Zo komt men in het statuut van het Calog en kan dit spelen bij de weging.
De overheid zal met dit OKB terug komen na het verlof

4. OKB betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie
Dit OKB ligt al een aantal jaren op tafel.
Het NSPV maakt de opmerking dat het jammer is dat de functie van vast secretaris enkel open is voor de mensen van de lokale politie.
In artikel 3 zullen de woorden “lokaal politiekorps” geschrapt worden.
We kunnen hiermee leven.
NSPV geen probleem
ACV nog geen advies
ACOD OK maar wachten op definitieve tekst.

5. Syndicaal statuut : inleiding – voorstellen overheid
De grondige discussies zijn voor na het verlof. We krijgen nu de eerste voorstellen van de overheid. De overheid geeft uitleg bij de verschillende teksten die uitgedeeld werden.
Het uitgangspunt is punt F9 van de revaluatie van het statuut. Voor ons staat de afspraak gemaakt in punt F9 in schril contrast met wart we nu lezen in de voorgestelde tekst. De procedure wordt verzwaard.
Ook onze eis inzake het bij krijgen van permanenten vinden wij niet terug in de teksten.
Daarenboven vinden we niets terug over het indienen van een stakingsaanzegging door niet representatieve vakbonden.
We vragen in hoeverre dit lopende zaken zijn. We vragen hier garanties. Niet alleen praten over de nu voorliggende teksten maar ook over de nieuwe voorstellen inzake bv meer werkingsmiddelen voor de vakbonden.
De overheid geeft een voorstelling van hun ontwerp nieuwe structuur federale BOC’s. We vragen in hoeverre we hier met overheden geconfronteerd gaan worden die werkelijk beslissingen kunnen nemen. Dit is volgens de overheid wel de bedoeling.

6. FAST PLUS project – voorstellen overheid
De Vlaamse gemeenschap wenst de snelwegen zo snel mogelijk vrij te maken en ze hebben hiervoor een raamakkoord afgesloten met een consortium van takelbedrijven. Dit is het zogenaamde FAST PLUS project. De collega’s op het terrein dienen de bonnen van deze takelfirma’s te controleren en af te tekenen. In de toekomst zal dit een taak worden van het CIC maar nu gebeurt dit nog vaak door de collega’s op het terrein. Voor deze mensen zijn de takelwerken moeilijk te controleren daar ze met andere zalen bezig zijn.
De overheid zal op de bon een plaats voorzien waar het personeelslid kan invullen dat hij niet kon overgaan tot de controle van de tijden van takeling. Na inwerkingtreding van de CIC’s zullen zijn dit doen.

7. Uitbreiding basisuitrusting hoofddeksel en mantel
Er is een voorstel om drie stukken toe te voegen aan de basisuitrusting. Het gaat over het scheepje (zelfde puntenaantal als het petje), een winterpet met oorkleppen en kinbescherming (waarde 1360 punten) en een lange mantel (waarde 24000 – maar voor iedereen beschikbaar).
Het model van de winterpet is vatbaar voor discussie. Kan men niet eens in het buitenland gaan kijken wat daar gangbaar is. We gaan dit niet afschieten maar vragen wel aan de overheid indien ze ondertussen niet kunnen uitkijken voor verbeteringen.
De vakbonden gaan akkoord.

8. Allerlei
Er bestaat een probleem in de DAR bij de Cavalerie. We hebben hier een overeenkomst gehad dat deze mensen bij een buitendienst een half uur eerder konden beginnen zodat ze op het voorziene uur buiten konden rijden. We vragen de toepassing van dit half uur zodat deze mensen kunnen genieten van de maaltijdvergoeding. DGS gaat dit rechtzetten.
We vragen ook een oplossing inzake de aanrekening van minuren aan een personeelslid van de verkeerspost Gobbendonk die door een arbeidsongeval zijn uren niet meer heeft kunnen presteren en dus de volgende periode met –10 uren diende te starten. De overheid gaat dit nakijken.
Inzake de dracht van het naamplaatje gaat de overheid een vierde rappel sturen aan de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenseer. Tot dit advies is de dracht niet verplicht.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..