OCP 222 : 30 januari 2008

1. OKB Diegem V (reglementaire formalisering) (zie protocol 195/10)
2. OKB Overplaatsing militairen naar federale politie (vervolg OCP 215 en 217 van 13/06/2007 en 29/08/2007)
3. OKB SSGPI (vervolg OCP 216 en 217 van 27/06/2007 en 29/08/2007 + infovergadering van 04/10/2007)
4. Concept overgang Ops → CALog (art. 121 bis, 1° WGP) (vervolg OCP 217 van 29/08/2007 + infovergadering van 04/10/2007)

Varia

1. Rode loper DGJ en bijkomende aanstellingen (KB 03.06.2007)
2. Toepassing nieuwe index 1,4282
3. Sociale promotie CALog – vragenlijst
4. 4/5de – weekendprestaties

De syndicale organisaties herinneren aan het sectoraal eisenbundel en vragen dit te agenderen. De overheid gaat op deze vraag in.
Volgend OCP moet er over deze punten worden gepraat.

1. OKB Diegem V (formalisatie) (zie protocol 195/10)
indienststelling van de nieuwe directieven.
Het behoud van de tweetaligheid voor de collega’s zelfs bij verhoging van graad.
Brevetten worden afgeleverd door selor, wat met de universitaire diploma’s.
Vraag tot assimilatie van de brevetten andere talen. (cfr Brevet Engelse taal).
Specifieke examens voor de politiediensten is één van de mogelijke denkpistes. ( cfr Problematiek Brussel ea.)
De vraag wordt gesteld door CS, wat betreft de implicaties van dit arrest.

2. Overgang van de militairen naar de federale politie. : (OCP 215 en 217 van 13/06/2007 en 29/08/2007)
KB- 17/01/08
Het KB werd gewijzigd. De nieuwe maatregelen zullen ook toegepast worden voor de overgeplaatste naar de lokale politie maar er zal geen regularisatie gebeuren.
Toelagen worden bij de wedden gevoegd.
Koppelen aan 21 Bis, eerst interne mobiliteit, dan pas overgang van militairen naar Fed Pol.
Arbeidsongevallen, de gebruiker betaalt. Federale is burgerlijk aansprakelijk.
De pensioenregeling is geregeld bij de wet van 2005.
De syndicaten uiten een negatief advies wat betreft deze principes.
3. OKB SSGPI (ingevolge OCP 216 en 217 van 27/06/2007 en 29/08/2007 + infovergadering van 04/10/2007)
De tekst blijft ongewijzigd ten aanzien van het voorstel van juni 2007.
De functies van directeur Calog ( art 3) zal gewogen worden volgens de modaliteiten van de GPI 60.
Art 15- wordt herschreven. (determineren of men calog of Ops is met behoud van statuut.), statutaire status quo voor de mensen die er zijn. Geen toepassing LPI-121 bis.
Art 3 klasse 5 wordt geschrapt, functie zal worden gewogen.
Functie directeur SSDGPI:
Per transitoire overgang zal zowel CALOG personeel als OPS personeel kunnen postuleren. Nadien niet meer.
De SO vragen de functieprofielen te kennen voor deze functies.
Het VSOA geeft zijn akkoord niet wat betreft deze problematiek, in afwachting van de profielen en de weging.
Akkoord SNPS met de stelling van het VSOA behalve het ACV en het ACOD.
4. Concept overgang Ops → Calog (art. 121 bis, 1° WGP) (ingevolge OCP 217 van 29/08/2007 + infovergadering van 04/10/2007)
Concept 121 Bis: overgang OPS – CALOG, wegens ziekte – ongeval, via mobiliteit, dit volgens bepaalde modaliteiten.
4.1. Inschaling : Ops – Calog
Offr calog niveau A – universiteit
MK calog niveau B – middelbaar BK calog niveau C – middelbaar
AP calog niveau D – lager mid.
De achterpoorten voor sommige officieren staan hier wagenwijd open.
Het VSOA kan zich niet akkoord verklaren met deze maatregelen. Het basisconcept moet blijven gelden voor de collega’s met medische problemen en niet verder. Ieder ander systeem benadeelt de bevorderingen van het Calog personeel.
Overheid: eerste fase, overgang beperken tot de medische gevallen. ( bevindingen door de medische commissies ) Er zal een ontwerp van KB worden opgesteld.
De SO – Quid indien een personeelslid ongeschikt word verklaard, zou deze voorrang moeten hebben. “herplaatsing binnen de zone” Het personeelslid zou in de zone moeten kunnen blijven. Er moet een uniforme regeling komen.
Overheid: houdt zich aan de herplaatsing zonder rekening te houden met de aanwezigheidstermijn.
Het VSOA wenst in de teksten te schrijven dat de commissie moet notuleren dat het personeelslid het ambt van Calog kan betrekken.
Loonschalen: behoud van pecuniaire anciënniteit.
Opm: VSOA, de jaren opleiding (politieschool ) moeten gevaloriseerd worden.
statuut
Medisch: calog.
Pecuniair: calog.
Pensioen: calog ( 60 Jaar )
De personeelsleden slachtoffer van arbeidsongevallen zouden statuut OPS moeten kunnen behouden.
5. OKB ( ontwerp koninklijk besluit ) Bekijken beelden bewakingscamera’s in real time. ( OKB in bijlage )
Voorstelling door de diensten FOD (B.Z.).
Wie: agenten van politie, calogs, militairen – overgang calog, stadswachten. Onder bevoegdheid van de politiediensten.
Korpschef organiseert een controle.
Opleiding moet, 6 modules te volgen, gegeven door de erkende politiescholen. Vrijstellingen voor de agenten van politie. Overgangsmaatregelen zijn voorzien.
Onderhandelingen – Bevoegdheid van stadswachten vallen onder het Comité “C”.
De wet legt geen permanentie van 24 uur op maar staat aan de zones toe een toezicht uit te oefenen.
Geen implicaties wat betreft de BOM wetgeving.
Het onderwerp van het beroepsgeheim en het welzijn op het werk wordt aangehaald door het VSOA. ( werkuren – werkomgeving moeten vervat worden in het KB zal worden aangehaald in het protocol)
Militairen: art 2.3. overgangsmaatregelen.
De SO geven hun akkoord.
6. Stakingsaanzegging Sypol.be : ZP 5330 Charleroi :
De syndicale organisaties nemen acte.
Allerlei :
1.Rode loper DGJ en bijkomende commisioneringen (KB 03.06.2007).
Verklaring van de Commissaris generaal:
Gehanteerde sleutels: chronologisch – proportionaliteit – plafond. Standpunt overheid.
Brevethouders officier ( personeel 2C laureaten 2D – ingeschaald in M7 bis ). De houders M7bis hebben voorrang voor de rode loper. Dan de anderen.
De SO kunnen zich hiermee niet akkoord verklaren. De wet moet ongewijzigd uitgevoerd worden.
De rode loper gerechtelijke zuil moet doorlopen, ongewijzigd.
De SO eisen toepassing van de wet.
Overheid: Het voorafgaandelijk onderhandeld protocol zal ongewijzigd worden uitgevoerd.
2.Bijkomende commissioneringen – Oranje loper
Standpunt van de overheid, suggestie:
Heronderhandelen van de tekst.
Standpunt van de SO.
Slechts het VSOA wenst te onderhandelen over sommige punten. De andere syndicaten geven hun akkoord niet.
Het KB zal rigoureus worden uitgevoerd, een nieuwe lijst met personeelsleden met betrekking tot de oranje loper zal verschijnen.
2. Toepassen van de nieuwe index, 1,4282.
Geen problemen, wat betreft de wedden.
Toelagen en vergoedingen: geen problemen verwacht. Alles zal aan de nieuwe index berekend worden.
3. Sociale promotie CALOG – vragenlijst.
( Annex 2 protocol 186/4 voorziet dat de procedure zal worden herzien met raadpleging van de korpschef voor het operationele kader. )
Vragenlijst voor alle niveaus dezelfde. De overheid wenst de denkwijze van de Ops voor de Calogs toe te passen. ( toetreding hoger kader )
4. 4/5e – prestaties tijdens de weekend.03.06.2007. :
De personeelsleden die in een 4/5 systeem werken kunnen weekend uren presteren doch zonder overuren te genereren.
4/5 stelsel is goedgekeurd door de ministerraad.
Het politiestatuut gaat het openbaar ambt volgen.
De overheid volgt de zaak op.
7. Mededeling door de overheid
Het dossier boni – santé zal voorgelegd worden aan de nieuwe minister van Ambtenarenzaken.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..