OCP 227 : 23 april 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 227 :

1. Omzendbrief ziektecontingent
2. OMB UBPol (vervolg van OCP 226 d.d. 09/04/2008)
3. Inschalingen oranje loper
4. Mededeling van de overheid : stand van zaken eervolle onderscheidingen
5. DSR : toelichtingen bij de nieuwe medische criteria (11.30 uur)

Mededelingen:
· Mededeling Vakbonden: Stakingsaanzegging Brasschaat:
Plaatselijke BOC is een aanfluiting – de opschorting wordt opgeheven.
Het vakbondsfront zal met acties starten in de zone Brasschaat.

· DJB – herstructurering naar cel autocriminaliteit.
Er wordt een overleg gevraagd met de overheid omtrent deze herstructurering.

Dagorde:
Omzendbrief ziektecontingent
1. Ontwerpdocument wat betreft deze materie is te technisch, de teksten moeten in mensentaal worden vertaald.
2. Punt 9 c – Een afwezigheid wegens ziekte te wijten aan zwangerschap mag “geen” invloed hebben op het ziektecontingent. De overheid gaat akkoord.
3. Punt 4.1.1 – Bij de berekening van het ziektecontingent men moet rekening houden met de contractuele personeelsleden die werkzaam waren bij de federale politie en nadien gestatutariseerd worden. De overheid wenst niet af te wijken van hun positie, in 2009 kan er gepraat worden tijdens de nieuwe configuratie wat betreft de aanwerving van de statutaire personeelsleden.
4. Regel van de 666 dagen, er moet geregulariseerd worden ook in het voordeel van het personeel. De overheid wenst niet af te wijken van deze teksten. De wet zal niet retroactief worden toegepast.
5. Voor het wachtgeld (gewaarborgd minimum na ziekte – 60%) moet het meest gunstige stelsel worden toegepast. De overheid zal dit inschrijven in de teksten.
6. Het octrooi van de 30 dagen ziektecontingent moet gebeuren aan het begin van het dienstjaar. De overheid zal de zones die deze regel niet toepassen inlichtingen en deze moeten vervolgens 60 dagen toekennen aan het personeelslid bij het begin van het eerstvolgende dienstjaar. Wat betreft de regularisaties wenst het VSOA een tekst in de omzendbrief te schrijven dat het personeelslid zich het recht kan toe-eigenen om een regularisatie te vragen. De overheid zal een brief aan zulks personeelslid schrijven om deze in te lichten en hun rechten te openen.
7. Privé ongeval door een fout van derden, de term “een fout van derden” moet gedefinieerd worden. Als men een zwakke weggebruiker is, geldt de“objectieve aansprakelijkheidsregel”. Alle lichamelijke schade wordt terugbetaald met deze regeling, wij wensen dit te impliceren in deze teksten. De overheid wenst de regeling van het openbaar ambt te volgen, en zal zich bevragen.
8. Punt 5.1: De aftrek van ziektedagen tijdens het weekend, als men ziek is tijdens de voorgaande en navolgende week, is onwettelijk en dus zal niet worden getolereerd. De overheid wenst de misbruiken te bestrijden en wil dus van deze tekst niet afwijken. De overheid zal deze passage aanpassen en herschrijven.

Vakbonden:
· NSPV : akkoord met opmerkingen.
· VSOA : geen akkoord
· ACOD : geen akkoord
· ACV : geen akkoord

OMB UBPol (vervolg van OCP 226 d.d. 09/04/2008)

Overheid “Dino” besluit: Het arrest wordt gerespecteerd.
Tussenkomst VSOA: art;12 – 18 moet uitgevoerd worden, het protocol moet gerespecteerd worden, het betreft hier een verbintenis tussen de minister en de syndicale organisaties.
De overheid gaat eerst de instanties van de minister van begroting raadplegen alvorens verder te onderhandelen. ( woensdag 30 april )

Vakbonden:
· NSPV : akkoord voor de verdere onderhandelingen
· VSOA : akkoord voor de verdere onderhandelingen
· ACOD : akkoord voor de verdere onderhandelingen
· ACV : akkoord voor de verdere onderhandelingen

Inschalingen oranje loper

De problematiek rode loper – oranje loper.
De personeelsleden die genieten van de oranje loper worden ingeschaald met behoud van dienstanciënniteit, daar waar de mensen die destijds werden ingeschaald langs de rode loper niet werden ingeschaald volgens dit principe en dus een inhaalbeweging maken en deze dus voorbijsteken. Het VSOA wenst het personeel ingeschaald via rode loper gelijkstellen met het personeel ingeschaald in de oranje loper mits het volgen van een opleiding zoals voorzien voor de personeelsleden ingeschaald in de oranje loper. De overheid wenst eerst kennis te nemen van de uitspraak “vesalius bis” en nu niet te reageren.

Vakbonden:
· NSPV : wachten af
· VSOA : wachten af
· ACOD : wachten af
· ACV : wachten af

M. HELLINCKX verlaat de vergadering.
Mr DE MESMAEKER neemt het voorzitterschap van de vergadering over.

Mededeling van de overheid : stand van zaken eervolle onderscheidingen

Het KB is verschenen, DGS-DGSP zal zich met deze materie bezighouden en er zal een omzendbrief worden opgesteld. Vooropgesteld termijn, de eerste uitreiking van eretekens is voorzien voor 2009.

Vakbonden:
· NSPV : kennis genomen
· VSOA : kennis genomen
· ACOD : kennis genomen
· ACV : kennis genomen

DSR: toelichtingen bij de nieuwe medische criteria (11.30 uur)
De nieuwe filosofie: medisch – sportief.
Objectief: de medische selectie beter integreren, geen verlaging van de normen. De ongeschikte kandidaat onmiddellijk uitsluiten.
Nieuwe schikkingen:
Dag 1 Cognitieve testen Functioneel parkoers
Dag 2 personaliteit
Dag 3 Medisch Arbeidsgeneesheer
Dag 4 Selectiecommissie
Deliberatie

· Er wordt eenvormigheid nagestreefd.
· Men wil zo vlug moegelijk starten met deze modaliteiten.
· Actuele medische regelgeving is niet meer conform.
· Men moet de Antidiscriminatiewet toepassen dwz men mag niemand meer uitsluiten voor eventuele toekomstige lichamelijke gebreken.
· Minimum criteria zullen deze zijn van het rijbewijs. Er zal gezocht worden naar een geschikte kandidaat en niet meer naar de meest geschikte.
· Is deze persoon in staat om zijn opleiding met vrucht te volbrengen.
· Men zal focussen op het functioneel parkoers maar met een BMI 17-30.
· Medicatiegebruik zal niet altijd leiden tot afkeuring.
· De minimale lengte voor een kandidaat is 1.52m.
· Wachttijd kanker naar 2 jaar maar per geval onderzocht.
· Gezicht zonder correctie van 2/10 naar 1/10.
· Afhankelijkheid (alcohol, drugs), over deze zaken moet gedebatteerd worden.

Functioneel parkoers:
Medico- sportief parkoers
Stairclimb – springen op een mat – plint – tunnel – plint – evenwicht – trap springen – 3 maal af te leggen binnen een bepaalde tijdsspanne.
Gewichten duwen- trekken.

Het VSOA: Gaat helemaal niet akkoord met deze vernieuwingen.
Deze materie moet onderhandeld worden en wij wensen een werkgroep omtrent deze materie voor dat we de onderhandelingen aan vatten.

Vakbonden:
· NSPV : kennis genomen en wensen deze materie te onderhandelen.
· VSOA : kennis genomen en wensen deze materie te onderhandelen.
· ACOD : kennis genomen en wensen deze materie te onderhandelen.
· ACV : kennis genomen en wensen deze materie te onderhandelen.

Varia

NSPV
· Kledijcommissie:
Men moet zich aan de regels houden, de kledijcommissie moet eerst geraadpleegd worden.
· Tweetaligheid (bijlage 16 dino):
Het protocol moet worden gerespecteerd. Men moet de tweetaligheid openen voor de Duitstalige collega’s.
· Examens:
Promotie examens en gecertificeerde examens vinden plaats op dezelfde datum, er moet een oplossing voor komen.
· Detachering
Politiemensen die gedetacheerd worden naar een recherche hebben recht op de onkostenvergoeding.

ACV
· Uitstel mobiliteit:
Er moeten directieven naar de zones toe dat deze
· Infonews calog
Opstellen van een infonews voor de calogs wat betreft hun promotie- examens.
· Schietstanden federale politie – materiaal geweldsbeheersing
Deze materie moet worden
· Toenemend geweld tegen politieambtenaren:
Rechtsbescherming van het personeel moet worden onderhandeld.
· Organisatie examen Engels
Het examen komt er.

VSOA
· Verlof op een rustdag:
Als er geen verlof wordt toegekend op een rustdag. Dan moet er een garantie komen dat men op een rustdag niet kan bevolen worden. Een verlof kan genomen worden op een werkdag. Men moet een onderscheid maken tussen een continudienst en een niet continudienst. (maandag tot vrijdag zijn werkdagen) Overheid: het advies zal worden verfijnd.
· Mobiliteit “WPR”
Het betrokken diensthoofd moet aangeschreven worden.
· Veiligheid luchthaven Oostende.
De problematiek wat betreft de toegang van het personeel tot de luchthaven die worden gefouilleerd door burgerpersoneel niet ontrokken aan het zicht van burgers. Dit is onaanvaardbaar en er zal eventueel een stakingsaanzegging komen. Er zal een overleg met DGA worden opgesteld.

ACOD
· Het herzien van het syndicaal statuut:
Moet in worden voorzien binnen afzienbare tijd. Overheid: de onderhandelingen zijn nog altijd lopend.
· Nota DSF – werktijden:
Moet nagekeken worden.

Delegatie VSOA : Schonkeren, Ysebaert, , Rijnkens, Harmegnies, Vanisterbeek , Gilles.Techniekers : Mathieu.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..