OCP 234 : 09 juli 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 234:

1. Eisenbundel
2. Diegem 1


 
Mr HELLINCKX opent de vergadering.

Op 09/07/2008 heeft onze organisatie zich naar de onderhandelingen begeven, de overheid lichtte ons namelijk in dat er nieuwe teksten wat betreft het eisenbundel zouden worden voorgelegd. De beslissing werd genomen om deze nieuwe voorstellen van de overheid in ontvangst te nemen en dus aanwezig te zijn op het onderhandelingscomité van 09/07/08.

De overheid licht ons in dat we de vorige teksten van de overheid als nietig mogen beschouwen. En dat de onderhandelaars van de overheid een mandaat hebben gekregen om deze punten te onderhandelen.

De nieuwe teksten worden voorgesteld wat betreft de sectorale onderhandelingen.

De overheid kan in deze fase van de onderhandelingen haar positie thans als volgt verwoorden :
Wat de bijzondere perequatieproblematiek betreft, werd in het verleden officieel gesteld daar niet op te kunnen ingaan ( zie protocol 205/3 ). De huidige Minister van pensioenen heeft, bij monde van haar vertegenwoordigers, evenwel laten weten deze problematiek nogmaals grondig cijfermatig te willen onderzoeken en slechts nadien een positie te willen innemen. In die context zou de overheid bereid zijn dit item verder afzonderlijk te behandelen met de sociale partners.
De overheid stelt principieel dat het vakantiegeld van de personeelsleden van het operationeel kader op termijn naar 92% kan evolueren. In 2009 zal hun vakantiegeld al worden opgetrokken tot 65% ( zie protocol 163/4 ). Vanaf 2010 zou het progressief verder verhogen, beginnende met de laagste kaders. De overheid is bereid samen met de sociale partners dit pad nader uit te tekenen in september aanstaande; De overheid pleit voor een concept van functionele verloning. Zij wil dat prioritair toepassen op de wijkagenten. Het staat de sociale partners vrij andere prioritaire categorieën aan te brengen. De overheid zal in september dienaangaande een visietekst voorleggen. Die oefening beoogt geen afbouw van de actuele globale loonmassa;
In dat raam wenst zij ondertussen het principe van de uurtoelagen en –vergoedingen in te voeren. De actuele respectieve bedragen van de samen op te lijsten toelagen en vergoedingen zouden worden uitbetaald aan 1/1626ste per effectief gepresteerd uur. Om administratieve lasten te vermijden, zou dit worden ingevoerd op het ogenblik dat de nieuwe loonmotor draait en een elektronische verwerking van de gegevens dus mogelijk is;
Een verhoging van de eindejaarstoelage is bespreekbaar en dit zonder onderscheid van personeelscategorie. De overheid hecht haar voorkeur aan een verhoging van het forfaitair berekeningsgedeelte en stelt voor zich te inspireren op de recente werkzaamheden ter zake van het Comité B ;
De verplichte aanwezigheidstermijn voor het Calog-personeel zou – eveneens – op 5 jaar worden gebracht;
Inzake de Brusseltoelage wenst de overheid de verschillende bestaande systemen als volgt te uniformiseren:
• Het fideliseringsjaar valt weg
• Voor iedereen ( Calog + Ops ) zou het na een eerste aanwezigheidstermijn worden gekoppeld aan een vernieuwbare verbintenis om 5 jaar te blijven. Wie zich niet verbindt, behoudt het behaalde niveau. Een lichte verhoging van het maximum bedrag (6de jaar ) zou in overweging kunnen worden genomen;
De verbintenistoelage ( basiskader Brusselse zones ) zou aan een termijn van 7 jaar worden gekoppeld, verlengbaar telkens voor 5 jaren;
Voor grotere korpsen en diensten beoogt de overheid meer delegatie van de verantwoordelijkheden inzake evaluatie en tucht. Zij wenst dit samen verder uit te werken met de sociale partners in september.

De overheid wenst de onderhandelingen af te ronden einde september 2008.

Beschouwingen

Na lezing van deze teksten kan men alleen maar besluiten dat de overheid ons volledige eisenbundel naast zich neerlegt en zelf komt aandraven met 6 nieuwe eisen. Deze nieuwe voorstellen van de overheid zijn een regelrechte aanval op ons statuut en onze verworvenheden.

Van onze 11 eisen die deel uitmaakten van het eisenbundel zijn er volgens de overheid maar 3 bespreekbaar en dan nog gefaseerd in de tijd.
De overheid wenst enkel te praten over de verhoging van de eindejaarspremie, wetende dat dit protocol vandaag door de Minister van het Openbaar Ambt werd ondertekend en dus ook eventueel kan geïmplementeerd worden voor de sector Politie. Waar boeken wij hier vooruitgang? De overheid wil ook praten over de vakantietoelage maar wel gefaseerd in de tijd. Wat betreft de perequatie van de pensioenen, dit gegeven zou deel uitmaken van een apart protocol. We weten ondertussen allemaal wat het woord van de overheid waard is, herinner U het protocol van Diegem, cfr,”de boni-santé”.

Deze nieuwe voorstellen zijn voor onze organisatie volledig onaanvaardbaar en wij verlieten opnieuw de onderhandelingstafel. Ditmaal gevolgd door alle andere vakorganisaties. Onze oproep tot mobilisatie voor midden september blijft dus nu meer dan ooit actueel.

Delegatie: VSOA : Ysebaert, Rijnkens, Vanisterbeek,

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..